ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสริม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสริม-, *เสริม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(n, org) ...(ชื่อตำบล)..Subdistrict Health Promotion Hospital

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสริม(v) support, See also: promote, back, encourage, boost, help, Syn. ส่งเสริม, สนับสนุน, Example: รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อเสริมให้การผลิตขยายตัว, Thai Definition: ผลักดันให้เกิดความเจริญ
เสริม(v) enhance, See also: reinforce, strengthen, boost, improve, lift, increase, add to, Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม, ต่อเติม, เพิ่มพูน, Example: มีการวิจัยพบว่าเด็กที่พ่อแม่มีการศึกษาสูงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเสริมประสบการณ์จะฉลาดกว่าเด็กพวกตรงกันข้ามไม่มากก็น้อย
เสริมสวย(v) beautify, See also: embellish, prettify, Syn. ปรุงแต่ง, แต่ง, เสริมแต่ง, Example: ทุกวันอาทิตย์ เธอจะไปเสริมสวยที่สถานเสริมความงามแถวสีลม, Thai Definition: ตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้น (มักใช้แก่สตรี)
เสริมแต่ง(v) elaborate, See also: explicate, spell out, Syn. แต่งเติม, ขยายความ, ต่อเติมเสริมแต่ง, ต่อเติม, Example: เรื่องรามเกียรติ์ที่นำมาแสดงหนังตะลุง ผู้แสดงได้นำมาเสริมแต่งนิทานพื้นบ้านผสมเข้าไปบ้าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน, Thai Definition: พูดต่อเติม, พูดเสริมแต่งขยายความ
เสริมกำลัง(v) reinforce, See also: strengthen, supplement, Example: รัฐบาลได้ส่งทหารราบเข้าเสริมกำลัง เพื่อปิดล้อมพวกกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย - พม่า, Thai Definition: เพิ่มกำลังเข้าไป เพื่อสนับสนุนในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เสริมสร้าง(v) reinforce, See also: strengthen, support, fortify, Syn. สร้างเสริม, Ant. ทำลาย, Example: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น, Thai Definition: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น
เสริมสร้าง(v) reinforce, See also: strengthen, support, fortify, Syn. สร้างเสริม, Ant. ทำลาย, Example: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น, Thai Definition: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสริม(เสิม) ก. เพิ่ม, เติม, ต่อเติม, หนุน, เช่น เสริมคันกั้นน้ำ เสริมกราบเรือให้สูงขึ้น เสริมจมูก.
เสริม(เสิม) ว. ที่เพิ่มเติม เช่น อาหารเสริม เก้าอี้เสริม พูดเสริม.
เสริมส่งก. เกื้อหนุนให้เจริญขึ้น เช่น ครอบครัวที่ดีย่อมเสริมส่งให้หัวหน้าครอบครัวประสบความสำเร็จ.
เสริมสร้างก. เพิ่มพูนให้ดีหรือมั่นคงยิ่งขึ้น เช่น เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดี.
เสริมสวยก. ตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้น (มักใช้แก่สตรี).
เสริมสวยน. เรียกสถานที่รับแต่งผม แต่งหน้า แต่งเล็บ เป็นต้น ว่า ห้องเสริมสวย หรือ ร้านเสริมสวย.
เจิม ๑เสริม, เพิ่ม, เช่น เจิมปากกระทง.
ประกอบเสริม, เพิ่มเติม, เช่น อธิบายประกอบ.
ระบายสีเสริมแต่งเกินความจริง เช่น เขาระบายสีข่าวเสียจนเชื่อไม่ลง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accessoryเสริม, ช่วย, สำรอง, เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relineเสริมฐาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reinforcementเสริมเหล็ก, Example: เหล็กที่ใช้ฝังในเนื้อคอนกรีตเพื่อเสริมกำลัง ขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Additives, Partiallyเสริมกันบางส่วน [การแพทย์]
Immunotherapy, Adjuvantเสริมภูมิคุ้มกันทั่วไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The beauty parlor business.ร้านเสริมสวย The Great Dictator (1940)
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา Gandhi (1982)
Senior Zhao, there are reinforcements at the foot of the mountain!ศิษย์พี่เตีย, พวกมันมีกำลังเสริมอยู่ที่ตีนเขา! Return of the Condor Heroes (1983)
Reinforcements again!กำลังเสริมมาอีกแล้วรึ! Return of the Condor Heroes (1983)
I don't know. The auxiliary power's out, so the gauges don't work.ฉันไม่รู้ ออกมาเสริมพลังของ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Emmy, if I thought we women could any way change anything, don't you think I'd encourage you?ลูกรัก, ถ้าแม่คิดว่าพวกเราผู้หญิง... ...สามารถเปลี่ยนอะไร ๆ ได้, ลูกไม่คิดว่าแม่จะไม่ส่งเสริมลูกหรือ? Mannequin (1987)
It adds a certain mystique to one's reputation.เพราะมันจะช่วยเสริมเรื่องให้ดูลึกลับ... สำหรับนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงเช่นนี้ Mannequin (1987)
Request immediate assistance!ขอกำลังเสริมโดยด่วน! Akira (1988)
Have encountered intruders and am engaging! Request backup!มีผู้บุกรุกอยู่ที่นี่และ เราถูกโจมตี ร้องขอกำลังเสริม! Akira (1988)
Clark says: "What's this, some new addition to Lurp rations?"คลาร์คบอกว่า "อาหารเสริมหรือไงจ่า" Casualties of War (1989)
Diaz, get Big Brother. I want support.ดิแอชติดต่อหน่วยเหนือขอกำลังเสริม Casualties of War (1989)
We'll reinforce them later. If you find any keys, hang on to them.แล้วค่อยมาตอกเสริมทีหลัง ถ้าใครเจอกุญแจ ก็เก็บเอาไว้ด้วย Night of the Living Dead (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสริม[soēm] (v) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage  FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
เสริม[soēm] (v) EN: supplement ; add  FR: ajouter ; rajouter ; joindre
เสริมการเรียนรู้[soēm kān rīenrū] (v, exp) FR: approfondir les connaissances
เสริมกำลัง[soēm kamlang] (v, exp) EN: reinforce ; strengthen ; supplement
เสริมสร้าง[soēmsāng] (v) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify
เสริมสวย[soēmsūay] (v) EN: beautify ; embellish ; prettify  FR: embellir ; enjoliver
เสริมสุขภาพ[soēm sukkhaphāp] (v, exp) EN: improve health ; promote health
เสริมแต่ง[soēmtaeng] (v) EN: elaborate ; explicate ; spell out

English-Thai: Longdo Dictionary
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, See also: stiffened, stiff
augmented reality (AR)(n) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add(vi) ทำให้รุนแรงขึ้น, See also: เสริม, เพิ่ม
auxiliary(adj) เสริม, See also: ซึ่งเป็นองค์ประกอบ, ซึ่งช่วยเหลือ, Syn. additional, supplementary
brace up(phrv) หนุน, See also: เสริม, ช่วยพยุง, สนับสนุน
embroider(vt) เสริมแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจ, Syn. embellish, exaggerate
enlarge(vi) เสริมความ, See also: พูดหรือเขียนให้ละเอียด
fortify(vt) เสริมความแข็งแกร่ง, See also: ทำให้แข็งแรง, เสริมกำลัง
fortify(vt) ให้กำลังใจ, See also: เสริมกำลังใจ
gild the lily(idm) ตกแต่งเพิ่มเติมให้กับสิ่งที่ดีอยู่แล้ว, See also: เสริมแต่ง
introduce(vt) เพิ่ม, See also: เสริม, เติม, แทรก, Syn. add, insert, put in
lard(vt) เสริมแต่ง, See also: เสริม, ขัดเกลา, Syn. add, embellish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abs-(คำเสริมหน้า) = ab-
acantho-(คำเสริมหน้า) เป็นหนาม, Syn. acanth-
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement
acet-(คำเสริมหน้า) aceto-
aceto-(คำเสริมหน้า) มี acetic acid หรือ acetyl group
acro-(คำเสริมหน้า) ที่หมายถึงสุดยอดหรือสุดขีด, Syn. acr-
actin-(คำเสริมหน้า) actino-
actino-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับการแผ่กัมมันตภาพรังสี, เกี่ยวกับการแผ่ออก., Syn. actin-
add(แอด) vt., vi. เติม, บวก, เพิ่ม, เสริม, พูดเติม.
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม, หนุนหลัง, ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม, ผู้หนุนหลัง, ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม, ผู้หนุนหลัง, ผู้ยุยง
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน, การไปด้วยกัน, สิ่งเสริม
add(vt) เพิ่ม, บวก, รวม, เสริม, เติม, แถม
addendum(n) ภาคผนวก, บทเสริม, บทต่อท้าย
addition(n) การรวม, การบวก, การเพิ่ม, การเสริม
adjunct(adj) เพิ่มเติม, เสริม
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ, เป็นปัจจัยส่งเสริม
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย, ห้องเสริมสวย, สถานเสริมความงาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
beef upเสริมกำลัง เช่น Security was beefed up at the homes of government officials.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
美粧院[びしょういん, bishouin] (aux, verb, adj) เสริมสวย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
添える[そえる, soeru] TH: เสริม  EN: to add
付け加える[つけくわえる, tsukekuwaeru] TH: เสริม  EN: to add
追加[ついか, tsuika] TH: เสริม

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
ebenเป็นคำที่ใช้เสริมเพื่อบ่งว่าต้องยอมรับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น Er kann gar nicht schaffen. Er ist eben mein Bruder. เขาไม่เป็นโล้ไม่เป็นพาย อย่างนั้นก็เถอะเขาก็เป็นน้องชายของฉัน, Syn. halt
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามเกี่ยวกับหัวข้อสนทนาไหม่ เช่น Was machst du überhaupt momentan? เธอทำอะไรอยู่ตอนนี้, See also: eigentlich, denn

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top