ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

augment

AO0 G M EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -augment-, *augment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
augmented reality (AR)(n) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
augment(vi) เพิ่มพูน, See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย, Syn. increase, enlarge, expand
augment(vt) เพิ่มพูน, See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย
augmentation(n) การเพิ่มขึ้น, Syn. addition, increment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augment(v. ออกเมินทฺ'; n. ออก'เมินทฺ) vt.,n. เพิ่ม, ขยาย, เสริม,เพิ่มทวี. --augmenter, augmentor n., Syn. intensify, enlarge
augmentation(ออกเมนเท'เชิน) n. การเพิ่ม,ภาวะที่ถูกเพิ่ม,ปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่ม,สิ่งที่เพิ่ม, Syn. increase, Ant. decrease
augmentative(ออกเมนเท'ทิฟว) adj. ซึ่งเพิ่ม,เกี่ยวกับการเพิ่ม. -n. ส่วนที่เพิ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
augment(vt) เพิ่มพูน,แผ่,ขยาย
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม,การขยาย
augmentative(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
augmentแต่งเติม, เสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
augmented matrixเมทริกซ์แต่งเติม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
augmented realityความเป็นจริงเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
augmenterตัวแต่งเติม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Augmentationระยะไข้ขึ้น [การแพทย์]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Augmentative and Alternative Communication Programซอฟต์แวร์ช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด, ซอฟต์แวร์ช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด โดยใช้รูปภาพหรือข้อความเป็นรูปแทนการสื่อความหมาย เมื่อเลือกรูปแทนแล้ว โปรแกรมจะเล่นเสียงที่บันทึกไว้ของรูปแทนดังกล่าวออกมา โปรแกรมชนิดนี้พัฒนาขึ้นในประเทศไทย ชื่อ "ปราศรัย" ทำหน้าที่เป็นเสมือนกล่องที่บรรจุเสียงพูดที่ใช้ในการสนทนาไว้อย่างไม่จำกัดจำนวน โดยจัดเก็บเสียงเป็นแฟ้มเสียงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
augmentation(n) การประมูล
augmented reality (AR)ความเป็นจริงเสริม (เออาร์) (ref.ราชบัณฑิต)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That we transfer men with special qualifications to augment the staff here in Chicago.ผมอยากให้ย้ายคนกลุ่มนึงที่มีคุณสมบัติมาเสริมทีม เจ้าหน้าที่พิเศษในชิคาโก Public Enemies (2009)
We're trying to augment her fifth, sixth, and seventh chakras.เราพยายามโต้แย้งกัน ครั้งที่ห้่า หก เจ็ด พลังจิตของเธอ A New Day in the Old Town (2009)
A woman well past her prime seeking to augment her social status by doling out her late husband's ill-gotten gains.คุณจะบริจาคเงินให้ผมเท่าไหร่ล่ะ The Benefactor Factor (2011)
Nelson, I discovered a mutation, a mutation that would allow us to augment the human mind.เนลสัน พ่อค้นพบการกลายพันธุ์ การกลายพันธุ์ที่ทำให้เรา สร้างจิตใจมนุษย์เสมือนได้ Athens (2014)
"There will come a point in which there will be so much data, man will need to augment the human mind just to process it."จะต้องถึงจุดที่ มีข้อมูลมากมายมหาศาล มนุษย์ต้องเสริมสร้าง จิตใจจึงจะประมวลผลมันได้ Size Matters (2014)
Let's be prepared to augment should they require our assistance.เตรียมตัวให้พร้อม หากพวกเขาต้องการกำลังเสริม Patriots Day (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
augmentAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
augmentIt was an augment of little substance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่งเติม(v) augment, Syn. เติมแต่ง, ตกแต่ง, Example: สองพี่น้องช่วยกันแต่งเติมสีสันและอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้กับต้นคริสต์มาส, Thai Definition: ประดับหรือปรุงจัดเพิ่มเติมให้ดีให้สวยกว่าเดิม
ส่วนเสริม(n) addition, See also: augmentation, Ant. ส่วนหลัก, Example: หนังสือนี้เป็นเพียงส่วนเสริมที่เพิ่มจากหลักสูตร
หนุนเนื่อง(v) reinforce, See also: augment, Example: เกิดคลื่นยักษ์หนุนเนื่องเข้ามาอีกทำให้เรือที่โคลงอยู่แล้วถึงกับล่มลง, Thai Definition: ทยอยเพิ่มมา, เพิ่มเติมเข้ามาไม่ขาดสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเพิ่ม[kān phoēm] (n) EN: addition ; increase ; expansion  FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มค่าจ้าง[kān phoēm khājāng] (n, exp) EN: wage increase  FR: augmentation de salaire [f]
การเพิ่มขึ้น[kān phoēmkheun] (n, exp) EN: increase  FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก[kān phoēmkheun khøng prachākøn lōk] (n, exp) FR: augmentation de la population mondiale [f]
การเพิ่มผลผลิตแรงงาน[kān phoēm phonphalit raēng-ngān] (n, exp) FR: augmentation de la productivité [f]
การเพิ่มประชากรมนุษย์[kān phoēm prachākøn manut] (n, prop) FR: augmentation de la population (humaine) [f]
การเพิ่มเติม[kān phoēmtoēm] (n) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing  FR: addition [f] ; ajout [m]
ขึ้น[kheun] (v) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price  FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้นมา[kheun mā] (v, exp) EN: upward ; rise  FR: augmenter
ขึ้นเงินเดือน[kheun ngoen deūoen] (v, exp) FR: augmenter le salaire ; augmenter le rémunération

CMU English Pronouncing Dictionary
AUGMENT AO0 G M EH1 N T
AUGMENTED AA0 G M EH1 N T AH0 D
AUGMENTING AO1 G M EH2 N T IH0 NG
AUGMENTABLE AA0 G M EH1 N T AH0 B AH0 L
AUGMENTATION AA2 G M EH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
augment (v) ˈɔːgmˈɛnt (oo1 g m e1 n t)
augments (v) ˈɔːgmˈɛnts (oo1 g m e1 n t s)
augmented (v) ˈɔːgmˈɛntɪd (oo1 g m e1 n t i d)
augmenting (v) ˈɔːgmˈɛntɪŋ (oo1 g m e1 n t i ng)
augmentation (n) ˌɔːgmɛntˈɛɪʃən (oo2 g m e n t ei1 sh @ n)
augmentations (n) ˌɔːgmɛntˈɛɪʃənz (oo2 g m e n t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加添[jiā tiān, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄢ, ] augment; add, #80,570 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergrößerung {f} | Vergrößerungen {pl}augment | augments [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
augmentation(n) |f| การเพิ่มขึ้น เช่น augmentation de température การเพิ่มของอุณหภูมิ
augmenter(vt) | j'augmente, tu augmentes, il augmente, nous augmentons, vous augmentez, ils augmentent| เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น เช่น Je vais demander à mon mari d'augmenter mon budget.

Japanese-English: EDICT Dictionary
拡大行列[かくだいぎょうれつ, kakudaigyouretsu] (n) {comp} augmented matrix [Add to Longdo]
拡張現実[かくちょうげんじつ, kakuchougenjitsu] (n) augmented reality; AR [Add to Longdo]
拡張性[かくちょうせい, kakuchousei] (n) {comp} augmentability [Add to Longdo]
拡張命令コード[かくちょうめいれいコード, kakuchoumeirei ko-do] (n) {comp} augmented operation code [Add to Longdo]
殖やす(P);増やす(P)[ふやす, fuyasu] (v5s,vt) to increase; to add to; to augment; (P) [Add to Longdo]
積み増し;積増し[つみまし, tsumimashi] (n,vs) (See 増額・ぞうがく) increased amount; increase; increment; augmentation [Add to Longdo]
増強[ぞうきょう, zoukyou] (n,vs) augment; reinforce; increase; (P) [Add to Longdo]
豊胸手術[ほうきょうしゅじゅつ, houkyoushujutsu] (n) breast augmentation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡大行列[かくだいぎょうれつ, kakudaigyouretsu] augmented matrix [Add to Longdo]
拡張性[かくちょうせい, kakuchousei] augmentability [Add to Longdo]
拡張命令コード[かくちょうけいれいコード, kakuchoukeirei ko-do] augmented operation code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Augment \Aug*ment"\, v. t. [imp. & p. p. {Augmented}; p. pr. &
   vb. n. {Augmenting}.] [L. augmentare, fr. augmentum an
   increase, fr. augere to increase; perh. akin to Gr. ?, ?, E.
   wax, v., and eke, v.: cf. F. augmenter.]
   1. To enlarge or increase in size, amount, or degree; to
    swell; to make bigger; as, to augment an army by
    re["e]forcements; rain augments a stream; impatience
    augments an evil.
    [1913 Webster]
 
       But their spite still serves
       His glory to augment.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) To add an augment to.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Augment \Aug*ment"\, v. i.
   To increase; to grow larger, stronger, or more intense; as, a
   stream augments by rain.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Augment \Aug"ment\, n. [L. augmentum: cf. F. augment.]
   1. Enlargement by addition; increase.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) A vowel prefixed, or a lengthening of the initial
    vowel, to mark past time, as in Greek and Sanskrit verbs.
    [1913 Webster]
 
   Note: In Greek, the syllabic augment is a prefixed ?, forming
      an intial syllable; the temporal augment is an increase
      of the quantity (time) of an initial vowel, as by
      changing ? to ?.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 augment
   v 1: enlarge or increase; "The recent speech of the president
      augmented tensions in the Near East"
   2: grow or intensify; "The pressure augmented"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top