Search result for

enhance

(72 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enhance-, *enhance*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enhancement (n) การปรับปรุงให้ดีขึ้น, การทำให้ดีขึ้น
See also: S. heighten, improve,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enhance    [VT] ทำให้ดีเพิ่มขึ้น, See also: ปรับปรุง, Syn. heighten, improve

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enhanced call processing (ECP)การประมวลการเรียกแบบเพิ่มสมรรถนะ (อีซีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enhanced graphics adapter (EGA)ตัวปรับภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม (อีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enhanced graphics adapter (EGA)ตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม (อีจีเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enhanced IDEไอดีอีแบบเพิ่มสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enhanceการเร่ง,ช่วยเร่ง [การแพทย์]
Enhanced Graphics Adapterตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์อีจีเอ
วงจรสำหรับใช้กับจอภาพเพื่อให้สามารถแสดงสีและภาพทางจอภาพได้ สามารถแสดงสีได้ 16 สี ด้วยความละเอียดในแนวตั้งและแนวนอนเป็น 350x640 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
Enhanced Interactionการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ " การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เป็นคำที่เสนอโดย นายอาลี อาลาตัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ในที่ประชุม AMM ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา ซึ่งในด้านสารัตถะมีความหมายเช่นเดียวกับนโยบาย Flexible Engagement แต่เป็นคำที่อาเซียนส่วนใหญ่เห็นว่า มีความ เหมาะสมที่จะใช้สื่อเจตนารมณ์ของอาเซียนในการยกระดับความร่วมมือที่เพิ่มพูน และเปิดกว้างระหว่างกัน " [การทูต]
Enhanced machine control โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามรหัสคำสั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced Oil Recoveryวิธีการที่ช่วยในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติ, วิธีการที่ช่วยในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติแล้ว ได้แก่ การผลิตขั้นทุติยภูมิ และ การผลิตขั้นตติยภูมิ (ดูคำ Secondary Recovery และ Tertiary Recovery) [ปิโตรเลี่ยม]
Enhanced Small Device Interfaceตัวประสานอุปกรณ์ขนาดเล็ก [คอมพิวเตอร์]
Enhanced-Radiation Warhead หัวรบเพิ่มสมรรถนะรังสี, อีอาร์ดับเบิลยู, หัวรบที่เป็นลูกระเบิดนิวตรอน (ดู neutron bomb ประกอบ)
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enhanceSo-called "winter time" is expected to enhance the college reform.
enhanceGarlic enhances the flavor of meals.
enhanceIf you have a good garden it will enhance the value of your house.
enhanceIt should be clear that the curriculum reform is mandatory in order to enhance interdisciplinary research.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enhancevt. ทำให้สูงขึ้น,ทำให้มากขึ้น,เพิ่ม,เสริม,ยกระดับ., See also: enhancement n. ดูenhance enhancer n. ดูenhance enhancive adj. ดูenhance, Syn. improve
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
enhance(vt) เพิ่มพูน,เสริม,ทำให้มากขึ้น,ยกระดับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสริม [V] enhance, See also: reinforce, strengthen, boost, improve, lift, increase, add to, Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม, ต่อเติม, เพิ่มพูน, Example: มีการวิจัยพบว่าเด็กที่พ่อแม่มีการศึกษาสูงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเสริมประสบการณ์จะฉลาดกว่าเด็กพวกตรงกันข้ามไม่มากก็น้อย
แผ่อำนาจ [V] aggrandize, See also: enhance/enlarge/increase/expand/extend one's power, Syn. แผ่อิทธิพล, Example: เมืองจกซึ่งเป็นไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำกาหลงมุ่งหน้าแผ่อำนาจไปทางทิศตะวันออกจนมีอาณาเขตจดทะเลเหลือง, Thai definition: ขยายอํานาจให้กว้างขวาง
ประเทือง    [V] enhance, See also: enrich, improve, broaden, flourish, Syn. เพิ่มพูน, เสริม, ทำให้ดีขึ้น, ทำให้รุ่งเรืองขึ้น, ส่งเสริม, เพิ่มเติม, Example: ข้อเขียนนั้นประเทืองปัญญาแก่ผู้อ่าน
ชูรส    [V] enhance the flavor, See also: season, Example: เรากินน้ำตาลเพื่อชูรสอาหารทำให้อาหารรสดีขึ้น, Thai definition: ที่ทำให้มีรสชาติดีขึ้น
ชูหน้าชูตา    [V] make prominent, See also: enhance the prestige of, be the pride of, Syn. เชิดหน้าชูตา, มีหน้ามีตา, Example: ยศตำแหน่งของเขาช่วยชูหน้าชูตาเขาในสังคม
เชิดหน้าชูตา [V] enhance a reputation, See also: be the showpiece, be the prestige of, be the pride of, Syn. ชูหน้าชูตา, มีหน้ามีตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
เชิดหน้าชูตา[v.] (choētnāchūtā) EN: enhance a reputation   
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
ชูรส[v.] (chūrot) EN: enhance the flavor ; season   FR: épicer ; relever ; assaisonner
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance   FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangprung rot) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer   FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand   FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; enrichir
เพิ่มทวี[v. exp.] (phoēm thawī) EN: multiply ; increase ; redouble ; enhance   
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance   FR: décorer ; orner ; embellir ; parer
ประดับบารมี[v. exp.] (pradap bāramī) EN: enhance one's status ; embellish one's status   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENHANCE    EH0 N HH AE1 N S
ENHANCED    EH0 N HH AE1 N S T
ENHANCED    AH0 N HH AE1 N S T
ENHANCER    EH0 N HH AE1 N S ER0
ENHANCES    EH0 N HH AE1 N S AH0 Z
ENHANCEMENT    EH0 N HH AE1 N S M AH0 N T
ENHANCEMENTS    EH0 N HH AE1 N S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enhance    (v) (i1 n h aa1 n s)
enhanced    (v) (i1 n h aa1 n s t)
enhances    (v) (i1 n h aa1 n s i z)
enhancement    (n) (i1 n h aa1 n s m @ n t)
enhancements    (n) (i1 n h aa1 n s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]
エンハンストアイディーイー[, enhansutoaidei-i-] (n) {comp} Enhanced IDE [Add to Longdo]
エンハンストシーユーシーミー[, enhansutoshi-yu-shi-mi-] (n) {comp} Enhanced Cu-SeeMe [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[, enhansutoparareruintafe-su] (n) {comp} enhanced parallel interface [Add to Longdo]
エンハンストモード[, enhansutomo-do] (n) {comp} enhanced mode [Add to Longdo]
エンハンスドCD[エンハンスドシーディー, enhansudoshi-dei-] (n) {comp} enhanced compact disc [Add to Longdo]
エンハンスドモード[, enhansudomo-do] (n) {comp} enhanced mode [Add to Longdo]
エンハンスメント[, enhansumento] (n) enhancement [Add to Longdo]
キーボードエンハンサ[, ki-bo-doenhansa] (n) {comp} keyboard enhancer [Add to Longdo]
トレハロース[, toreharo-su] (n) trehalose (used in foods as a sweetener, stabilizer and flavor enhancer) (stabiliser) (flavour) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
エンハンストモード[えんはんすともーど, enhansutomo-do] enhanced mode [Add to Longdo]
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
機能強化[きのうきょうか, kinoukyouka] functional enhancement [Add to Longdo]
強化[きょうか, kyouka] enhance (vs) [Add to Longdo]
高める[たかめる, takameru] to enhance [Add to Longdo]
高度サービス[こうどサービス, koudo sa-bisu] enhanced service [Add to Longdo]
エンハンストシーユーシーミー[えんはんすとしーゆーしーみー, enhansutoshi-yu-shi-mi-] Enhanced Cu-SeeMe [Add to Longdo]
エンハンストアイディーイー[えんはんすとあいでいーいー, enhansutoaidei-i-] Enhanced IDE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enhance \En*hance"\, v. i.
   To be raised up; to grow larger; as, a debt enhances rapidly
   by compound interest.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enhance \En*hance"\, v. t. [imp. & p. p. {Enhanced}; p. pr. &
   vb. n. {Enhancing}.] [Norm. F. enhauncer, enhaucer, OF.
   enhaleier, enhaucier; pref. en- (L. in) + haucier to lift,
   raise up, from an assumed L. altiare, fr. L. altus high; cf.
   Pr. enansar, enanzar, to advance, exalt, and E. advance. See
   {Altitude}, and cf. {Hawser}.]
   1. To raise or lift up; to exalt. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
       Who, naught aghast, his mighty hand enhanced.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To advance; to augment; to increase; to heighten; to make
    more costly or attractive; as, to enhance the price of
    commodities; to enhance beauty or kindness; hence, also,
    to render more heinous; to aggravate; as, to enhance
    crime.
    [1913 Webster]
 
       The reputation of ferocity enhanced the value of
       their services, in making them feared as well as
       hated.                --Southey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enhance
   v 1: increase; "This will enhance your enjoyment"; "heighten the
      tension" [syn: {enhance}, {heighten}, {raise}]
   2: make better or more attractive; "This sauce will enhance the
     flavor of the meat"

Are you satisfied with the result?

Go to Top