ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boost

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boost-, *boost*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boost(vt) ส่งเสริม, See also: ยุยง, ยกยอ, Syn. encourage, promote
booster(n) การส่งเสริม, See also: เครื่องเพิ่มกำลัง, ผู้สนับสนุน, สิ่งกระตุ้น, Syn. auxiliary, helper
boost up(phrv) ช่วยผลักหรือดันขึ้นไป
boost up(phrv) ทำให้แข็งแรง, See also: สนับสนุน, ส่งเสริม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boost(บูสทฺ) { boosted, boosting, boosts } vt., n. (การ) ยกขึ้น, เลื่อนขึ้น, ส่งเสริม, พูดจาสนับสนุน, เผยแพร่, เลื่อนตำแหน่ง, เพิ่มขึ้น, Syn. lift, raise
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยก, ผู้เลื่อน, สิ่งที่สนับสนุน, สิ่งกระตุ้น, ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน, เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose, booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน, ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น, เครื่องเสริมการขับดัน)

English-Thai: Nontri Dictionary
boost(vt) ยก, ส่งเสริม, ดัน, เลื่อนตำแหน่ง
booster(n) ผู้ยก, ผู้สนับสนุน, ผู้ดัน, สิ่งกระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boost pressure; manifold pressureความดันเสริมในท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
booster fan; turbo fanพัดลมเสริมกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Booster Dosesการฉีดกระตุ้น, ฉีดกระตุ้นในปีต่อไป, การฉีดกระตุ้น, การฉีดวัคซีนกระตุ้น, ขนาดของวัคซีนที่ให้ในระยะเวลาต่างๆ, การฉีดกระตุ้น, ฉีดกระตุ้น [การแพทย์]
Booster Inoculationการฉีดเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างแอนติบอดีมากขึ้น [การแพทย์]
Booster Reimmunizationการให้วัคซีนซ้ำ [การแพทย์]
Booster Responseการตอบสนองทุติยภูมิ [การแพทย์]
Booster Shotการฉีดกระตุ้น [การแพทย์]
Booster Stationแท่นที่ติดตั้งในส่วนของท่อก๊าซใต้ทะเล, แท่นที่ติดตั้งในส่วนของท่อก๊าซใต้ทะเล เพื่อเพิ่มแรงดันให้ก๊าซไหลผ่านท่อได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Boostersการฉีดกระตุ้นกระตุ้นเพิ่ม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boost 10X(n, vt) เอเจนซี่การตลาดที่ให้ผลลัพธ์มากกว่า 10 เท่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Can we boost signal? - It's at maximum.เราสามารถเพิ่มสัญญาณ? Contact (1997)
I've got an idea that's guaranteed to boost ratings.ผมมีไอเดียที่รับประกันเลยว่า เรตติ้งต้องกระฉูดแน่ๆ . Visitor Q (2001)
This wedding business is a big status boost for me.การแต่งงาน มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับข้านะ Mulan 2: The Final War (2004)
Okay. Maybe you can use my special antenna to boost your reception.โอเค บางทีคุณน่าจะใช้เสาอากาศของเรา เพื่อช่วยในการรับสัญญาณ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
I can boost the signal and we can try again.ผมก็จะเร่งสัญญาณได้ แล้วเราก็จะลองอีกที Tabula Rasa (2004)
- Sharona, give him a little boost there.ชาโรน่า ให้กำลังใจเชียร์เขาหน่อยสิ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Boost me up.ยกฉันขึ้นที Robots (2005)
We have to boost the signal.Hey, how do you turn this thing on? Deja Vu (2006)
Boost the audio for me.No, he was aIready dead from the ferry. We just changed how he died. Deja Vu (2006)
I know something that might help your nausea and boost your appetite.แม่รู้อะไรบางอย่างที่อาจจะช่วยเรื่องคลื่นไส้ แล้วก็ทำให้ลูกอยากอาหารได้นะ The Game (2007)
You won't boost our strength this way!ทำแบบนี้เสียแรงเปล่า Crows Zero (2007)
Boost the control signal.เพิ่มสัญญาณควบคุมให้แรงขึ้น Resident Evil: Extinction (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boostFinance Ministry officials tried to boost confidence in recovery.
boostHe boosted her into the job.
boostHis boosterism makes it sound wonderful but I wonder if he understands how hard it's going to be to actually carry out.
boostHis idea got a boost at the meeting.
boostI think I can reach the branch if you'll give me a boost.
boostThey all boosted the candidate.
boostThey seemed really depressed/despondent to find that their project didn't boost profits like they thought it would.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชียร์(v) support, See also: boost, promote, encourage, Syn. สนับสนุน, Example: เพื่อนๆ ทุกคนเชียร์ให้เขารับตำแหน่งหัวหน้า เพราะเขาเหมาะสมที่สุด, Thai Definition: สนับสนุนให้ลงมือทำ, แสดงความเห็นด้วย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชียร์[chīa] (v) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage  FR: encourager ; supporter
ชู[chū] (v) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up  FR: lever ; relever ; tenir haut
เครื่องดื่มให้พลังงาน[khreūangdeūm hai phalang-nagn] (n, exp) EN: energy drink ; energy-boosting drink ; stimulative drink  FR: boisson énergisante [ f ]
เสริม[soēm] (v) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage  FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
อุดหนุน[utnun] (v) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially)  FR: aider (financièrement) ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
boost
boosts
boosted
booster
boosters
boosting
booster's
boosterism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boost
boosts
boosted
booster
boosters
boosting

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffahrzeit { f }; Ladezeit { f }boost time [Add to Longdo]
Ladedruck { m }boost pressure; charging pressure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高める[たかめる, takameru] (v1, vt) to raise; to lift; to boost; to enhance; (P) #9,200 [Add to Longdo]
後押し[あとおし, atooshi] (n, vs) pushing; backing; boosting; supporting; (P) #16,447 [Add to Longdo]
ブースタ;ブースター[bu-suta ; bu-suta-] (n) booster [Add to Longdo]
ブースター局[ブースターきょく, bu-suta-kyoku] (n) booster station [Add to Longdo]
押し上げる;押上げる;押しあげる[おしあげる, oshiageru] (v1, vt) to boost; to force up; to push up [Add to Longdo]
昇圧機[しょうあつき, shouatsuki] (n) booster (e.g. of current) [Add to Longdo]
提灯持ち[ちょうちんもち, chouchinmochi] (n) (1) lantern bearer; (2) flatterer; booster; brown-noser [Add to Longdo]
倍力[ばいりょく, bairyoku] (n, adj-f) servo; booster [Add to Longdo]
補助椅子;補助いす[ほじょいす, hojoisu] (n) auxiliary seat; booster seat; baby seat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boost \Boost\ (b[=oo]st), v. t. [imp. & p. p. {Boosted}; p. pr.
   & vb. n. {Boosting}.] [Cf. {Boast}, v. i.]
   To lift or push from behind (one who is endeavoring to
   climb); to push up; hence, to assist in overcoming obstacles,
   or in making advancement. [Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boost \Boost\ (b[=oo]st), n.
   A push from behind, as to one who is endeavoring to climb;
   help. [Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boost
   n 1: the act of giving hope or support to someone [syn: {boost},
      {encouragement}]
   2: an increase in cost; "they asked for a 10% rise in rates"
     [syn: {rise}, {boost}, {hike}, {cost increase}]
   3: the act of giving a push; "he gave her a boost over the
     fence"
   v 1: increase; "The landlord hiked up the rents" [syn: {hike},
      {hike up}, {boost}]
   2: give a boost to; be beneficial to; "The tax cut will boost
     the economy"
   3: contribute to the progress or growth of; "I am promoting the
     use of computers in the classroom" [syn: {promote},
     {advance}, {boost}, {further}, {encourage}]
   4: increase or raise; "boost the voltage in an electrical
     circuit" [syn: {boost}, {advance}, {supercharge}]
   5: push or shove upward, as if from below or behind; "The singer
     had to be boosted onto the stage by a special contraption"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top