ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furtherance

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furtherance-, *furtherance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furtherance(เฟอ'เธอะเรินซฺ) n. การก้าวต่อไปข้างหน้า, การส่งเสริม, การผลักดัน, Syn. advancement, drive

English-Thai: Nontri Dictionary
furtherance(n) ความคืบหน้า, ความก้าวหน้า, การส่งเสริม, การผลักดัน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
furtherance

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furtherance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Förderung { f } | Förderungen { pl }furtherance | furtherances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furtherance \Fur"ther*ance\, n.
   The act of furthering or helping forward; promotion;
   advancement; progress.
   [1913 Webster]
 
      I know that I shall abide and continue with you all for
      your
      furthersnce and joy of faith.      --Phil. i. 25.
   [1913 Webster]
 
      Built of furtherance and pursuing, Not of spent deeds,
      but of doing.              --Emerson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furtherance
   n 1: encouragement of the progress or growth or acceptance of
      something [syn: {promotion}, {furtherance}, {advancement}]
   2: the advancement of some enterprise; "his experience in
     marketing resulted in the forwarding of his career" [syn:
     {forwarding}, {furtherance}, {promotion}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top