Search result for

publicity

(48 entries)
(0.007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -publicity-, *publicity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
publicity[N] การเผยแพร่, Syn. promotion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
publicity(พับลิส'ซิที) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์,ชื่อเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
publicityโฆษณาการ, การเผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publicityโฆษณาการ, การประกาศโฆษณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Publicityการเผยแพร่ข่าว [TU Subject Heading]
Publicity (Law)การเผยแพร่ข่าว (กฏหมาย) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
publicity agentผู้แทนโฆษณา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it turns out, of course, it was for publicity.แต่มันกลายเป้นว่า,.. แน่นอน ... มันเป็นงานสังคม Chuck in Real Life (2008)
As of yesterday, I am the senior vice president in charge of corporate publicity.เมื่อวานนี้ ฉันเป็นรองประธานอาวุโสของสหกรณ์หลวง Julie & Julia (2009)
Go ahead and let him do the show, get us our publicity and then convince him that he needs to sign on with us for the next three years.ไปทำให้เขา สร้างชื่อเสียงให้รายการเรา.. ..และโน้มน้าวให้เขา เซ็นสัญญากับเรา The Ugly Truth (2009)
She's head of publicity for my company.เธอเป็นหัวหน้าประชาสัมพันธ์ของบริษัทฉัน. You've Got Yale! (2009)
And onone wants That kind of publicity.จนจบปีการศึกษา Carrnal Knowledge (2009)
But the sniper attack was a stunt, orchestrated by Anna to garner publicity.ที่มนุษย์พร้อมที่จะผสมพันธ์ การออกแบบของนายน่ายกย่อง V (2009)
Have you ever thought about publicity?คุณเคยคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บ้างไหม? Dan de Fleurette (2009)
Or was it purely a publicity stunt?อืม นี่คือเพื่อนฮอลลีวู้ดของฉัน Enough About Eve (2009)
Have you ever thought publicity?คุณเคยคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บ้างไหม? How to Succeed in Bassness (2009)
Our whole relationship was strictly for publicity.ความสัมพันธ์ของเราเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ How to Succeed in Bassness (2009)
I can get K.C. the publicity bump she's looking for if you're just willing to walk the red carpet with him, just act like you guys are still together.ฉันสามารถให้ เคซี ได้รับความสนใจ อย่างที่เธอต้องการได้นะ ถ้าคุณตกลงที่จะ เดินพรมแดงกับเขา แค่แกล้งทำว่า คุณยังคบกันอยู่ How to Succeed in Bassness (2009)
What do they say? Any publicity's good publicity.พวกเขาพูดว่ายังไงบ้าง เป็นข่าวไม่ดี หรือข่าวดี The Performer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
publicityThat's just a cheap publicity stunt.
publicityThe news brought her a lot of publicity.
publicityThis event was good publicity for the company.
publicityYou're going to get much publicity with this book.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā) EN: advertising campaign ; publicity campaign   FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
ค่าโฆษณา[n. exp.] (khā khōtsanā = khā khōsanā) EN: advertising expenses ; publicity expenses   FR: dépenses publicitaires [fpl]
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
ภาพยนตร์โฆษณา[n. exp.] (phāpphayon khōtsanā ) EN: publicity film   FR: film publicitaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUBLICITY    P AH0 B L IH1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
publicity    (n) (p uh1 b l i1 s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Publicity {f}; Rummel {m}; Hype {m}hype [Add to Longdo]
Publicity machen für; Rummel machen umto hype up [Add to Longdo]
Werbeaktion {f}publicity campaign [Add to Longdo]
Werbekosten {pl}publicity expenditure [Add to Longdo]
Werbeleiter {m}publicity manager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パブリシティ[, paburishitei] (n) publicity [Add to Longdo]
パブリシティー[, paburishitei-] (n) publicity; (P) [Add to Longdo]
ブロマイド[, buromaido] (n) (1) bromide; (2) publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.; (P) [Add to Longdo]
プロマイド[, puromaido] (n) (See ブロマイド) Promide (product name for bromides released by Marubell); bromide (publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.) [Add to Longdo]
広報(P);弘報;廣報(oK)[こうほう, kouhou] (n) PR; public relations; publicity; information; (P) [Add to Longdo]
広報活動[こうほうかつどう, kouhoukatsudou] (n) publicity (information) activities; public relations [Add to Longdo]
自己宣伝[じこせんでん, jikosenden] (n) self publicity; advertising oneself [Add to Longdo]
人気取り[にんきとり, ninkitori] (n) bid for popularity; publicity stunt [Add to Longdo]
宣伝[せんでん, senden] (n,vs) publicity; advertisement; advertising; propaganda; (P) [Add to Longdo]
宣伝屋[せんでんや, sendenya] (n) one skilled at obtaining publicity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Publicity \Pub*lic"i*ty\, n. [Cf. F. publicit['e].]
   The quality or state of being public, or open to the
   knowledge of a community; notoriety; publicness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 publicity
   n 1: a message issued in behalf of some product or cause or idea
      or person or institution; "the packaging of new ideas"
      [syn: {promotion}, {publicity}, {promotional material},
      {packaging}]
   2: the quality of being open to public view; "the publicity of
     the court room"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top