Search result for

เผ่าพันธุ์

(30 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เผ่าพันธุ์-, *เผ่าพันธุ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ่าพันธุ์[N] lineage, See also: ethnic group, origin, stock, clan, Syn. เชื้อสาย, Example: แรงขับทางเพศมีไว้เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์, Thai definition: กลุ่มชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผ่าพันธุ์น. เชื้อสาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raceเผ่าพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your breed made a desert of it ages ago.เผ่าพันธุ์คุณทําให้มันเป็นทะเลทราย เมื่อครั้งโบราณกาล Beneath the Planet of the Apes (1970)
If you would like to leave That inuman raceถ้าเธออยากไปจากเผ่าพันธุ์อมนุษย์ The Little Prince (1974)
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา The Blues Brothers (1980)
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์... Field of Dreams (1989)
Gambling with the fate of the human race.การเล่นการพนันกับชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ The Russia House (1990)
"were a murderous race of creatures...ผู้ที่อาศัยในยุคต่อมาของเผ่าพันธุ์นักฆ่าเหล่านี้ In the Mouth of Madness (1994)
And in ten years, maybe less... the human race will just be a bedtime story... for their children.อีกสิบปีข้างหน้า หรือเร็วกว่านั้น เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะเป็นแค่เรื่องเล่าก่อนนอน สำหรับเด็กๆ In the Mouth of Madness (1994)
If not, the peaceable Wachati will be obliterated.ถ้าไม่งั้น พวกวาชาติจะถูกล้างเผ่าพันธุ์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Are we happier as a human race?เรามีความสุขมากขึ้น เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์? Contact (1997)
Ashitaka. But I'll never forgive the human race.อะชิตะกะ แต่ฉันไม่เคยจะให้อภัยเผ่าพันธุ์มนุษย์ Princess Mononoke (1997)
And nine nine rings were gifted to the race of Men who, above all else, desire power.และเก้าวง 9 วงเป็นกำนัลแด่เผ่าพันธุ์มนุษย์ ผู้ซึ่งใฝ่อำนาจ ยิ่งกว่าสิ่งใด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Middle-earth being, after all, full of strange creatures beyond count Hobbits must seem of little importance being neither renowned as great warriors nor counted among the very wise.ก็ไม่ค่อยสนใจ มิ้ดเดิ้ลเอิร์ธเป็นที่อยู่อาศัยของ เผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายนับไม่ถ้วน แล้วฮ๊อบบิทก็ดูจะเป็นเผ่าพันธุ์ ที่สำคัญน้อยที่สุด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
human race[N] เผ่าพันธุ์มนุษย์
tribe[N] เผ่า, See also: เผ่าพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
australoid(อสส'พระลอยด์) n. มนุษย์เผ่าพันธ์หนึ่งที่รวมทั้งชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย Papuans คนแระในฟิลิปปินส์ มาเลเซีย. -adj. เกี่ยวกับมนุษย์เผ่าพันธุ์ดังกล่าว
aymara(ไอ'มารา) n. ชาวอินเดียแดงเผ่าพันธุ์หนึ่ง, ภาษาของคนพวกนี้. -Aymaran adj. (of an Indian people)
clan(แคลน) n. เผ่า,เผ่าพันธุ์,วงศ์,วงศ์ตะกูล,ชาติวงศ์,ครอบครัว,กลุ่มคน,พวก,พ้อง
intermarriage(อินเทอแม'ริเอจฺ) n. การแต่งงานระหว่างหญิงชายที่มีชนชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ต่างกัน,การแต่งงานระหว่างหญิงชายจากครอบครัวหรือกลุ่มเดียวกัน
paleethnology(เพลีเอธนอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โบราณ., See also: paleethnologic adj. paleethnological adj. paleethnologist n.
race(เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งแข่ง,วิ่งอย่างรวดเร็ว,แข่งม้า.,แข่งขันความเร็ว,การแข่งขัน,ความเชี่ยว,เชื้อชาติ,ชนชาติ,เผ่าพันธุ์,วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,พันธุ์, ชนชั้น,รสนิยม
racial(เร'เชิล) adj. เกี่ยวกับเชื้อชาติ (ชนชาติ,มนุษยชาติ,เผ่าพันธุ์,วรรณะ,เชื้อสาย)
racism(เร'ซิสซึม) n. ลัทธิชนชาติ,ลัทธิเชื้อชาติ,ลัทธิเผ่าพันธุ์,ลัทธิเหยียดผิว,ลัทธิเหยียดหยามชนชาติ, See also: racist n.
tribal(ไทร'เบิล) adj. เกี่ยวกับเผ่า,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์., See also: tribally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
clan(n) สกุล,แซ่,ตระกูล,เผ่าพันธุ์,ครอบครัว
racial(adj) เกี่ยวกับผิว,เกี่ยวกับเชื้อชาติ,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人種[じんしゅ, jinshu] Thai: เผ่าพันธุ์ English: race

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top