Search result for

ลูกหลาน

(37 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกหลาน-, *ลูกหลาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกหลาน[N] lineage, See also: descendant, pedigree, parentage, clan, progeny, posterity, succession, Syn. เชื้อไข, Example: เมื่อยายแก่แล้วก็ต้องพึ่งลูกหลาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สืบเชื้อสาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกหลานน. ผู้มีอายุคราวลูกหรือหลานที่เป็นญาติห่าง ๆ หรือที่นับว่าเป็นญาติ เช่น เด็ก ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นลูกหลานฉันทั้งนั้น
ลูกหลานผู้สืบเชื้อสาย เช่น สมบัติเก่าลูกหลานเก็บรักษาไว้ได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descendants, Directลูกหลานสายตรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Home to farm, work, have children,กลับมาสู่บ้านไร่ มาทำงาน มีลูกหลาน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Our village only produces filial ones, Sister.หมู่บ้านของเรา ผลิตแต่ลูกหลานที่น่ารักนะ, พี่. Episode #1.7 (2008)
For the sake of their young children...เพื่อผลประโยชน์ของลูกหลาน... Episode #1.7 (2008)
This is it, man. This is what your grandchildren are gonna be smoking.นี่แหละคือสิ่งที่ลูกหลานนายจะใช้สูบกัน Pineapple Express (2008)
A drab little hut in the dregs of Tahiti with the tax-evading granddaughter of a vanilla-pod picker doesn't strike me as situated.กระท่อมมืดโทรมบนเกาะตาฮิติเนี่ยนะยะ แล้วอยู่กับผู้ต้องหาหนีภาษี ลูกหลานชาวเกาะต้อยต่ำอีก ฉันฟังดูไม่เหมือนตั้งหลัก เฮเลน่า ตระกูลพีบอดี้เราน่ะ Loyal and True (2008)
These tiny bacteria and their billions of descendants changed the destiny of our planet.แบคทีเรียเล็กๆเหล่านี้ กับลูกหลานอีกนับพันล้านของมัน ได้แปรเปลี่ยนโชคชะตาของดาวดวงนี้ Home (2009)
My sons will continue to rise long after I am gone, as will their sons and, God willing, their sons.บุตรชายข้าจะเรืองอำนาจได้อีกแสนนาน หลังจากที่ชีพข้าดับสูญ เช่นเดียวกับบุตรเขา และ พระเจ้า จะประทานพรแก่ เหล่าลูกหลานข้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We're going to make an example of you!สิ่งที่เจ้าได้รับ จะเป็นเยี่ยงอย่างที่เจ็บปวดแก่ลูกหลานเจ้า ! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It is our nature to protect our children.มันเป็นธรรมชาติ ที่ทุกเผ่าพันธ์ต้องปกป้องลูกหลาน Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Children? Grandchildren?ลูกหลานล่ะ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
It means your offspring have the greatest chance of survival and a better opportunity to make their own fire.หมายถึงอนาคตลูกหลาน จะมีความหวังอยู่รอดเต็มเปี่ยม และมีโอกาสดีกว่า ที่จะจุดไฟได้ด้วยตัวเขาเอง Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกหลาน[n.] (lūklān) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession   FR: descendant [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
descendant[N] ลูกหลาน, See also: ชนรุ่นหลัง, คนชั้นหลัง, คนรุ่นหลัง, ผู้สืบสกุล, Syn. family tree, lineage, posterity
issue[N] ลูกหลาน, See also: ผู้สืบสกุล, Syn. children, offspring, descendant
maroon[N] ลูกหลานหรือผู้สืบสกุลของทาสในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
offspring[N] ลูกหลาน, See also: ผู้สืบสกุล, Syn. descendants, children, Ant. ancestry, forefathers
progeny[N] ลูกหลาน, See also: ดอกผล, ทายาท, Syn. children, descendants
sprig[N] ลูกหลาน, See also: ทายาท, Syn. scion, offspring, heir

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
family(แฟม'มิลี) n. ครอบครัว,ตระกูล,สกุล,พันธ์,วงศ์ญาติ,ลูก,ลูกหลาน, Syn. house,class,group,kin
progeny(พรอจ'จะนี) n. ลูกหลาน,ทายาท,ดอกผล,พืชรุ่นหลัง, Syn. descendants
root(รูท) n. ราก,หน่อ,หัวใต้ดิน,ฐาน,รากฐาน,แหล่งที่มา,แก่นแท้,รากของต้นตอ, (คณิตศาสตร์) กรณฑ์,ลูกหลาน,รากศัพท์,รากของคำ vi. มีกำเนิดจาก,มีบ่อเกิดจาก -Phr. (take root งอกราก เจริญเติบโต ยึดแน่น), Syn. rootlet,shoot,taproot
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
separate(เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจายออก,ไม่ต่อเนื่อง,เด่นชัด,ชัดเจน,กระจาย,โดดเดี่ยว,อิสระ,เฉพาะบุคคล,เอกเทศ,เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก,ลูกหลาน., See also: separateness n.
spawn(สพอน) n. กลุ่มไข่ปลา,ลูกหลาน,แหล่งกำเนิด,vi.,vt. วางไข่,คลอดลูก,ให้กำเนิด,สร้างเป็นจำนวนมาก, See also: spawner n., Syn. produce,generate
sprig(สพริก) n. กิ่งไม้เล็ก ๆ ,ช่อเล็ก,ลูกหลาน,คนหนุ่ม,เด็กหนุ่ม,ทายาท,ตะปูไม่มีหัว,หมุดติดกระจก. vt. ประดับด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆ ,ตัดกิ่งไม้เล็ก ๆ, Syn. shoot,sprout,branch
teem(ทีม) vi. มีอยู่คับคั่ง,มีอยู่เต็ม,เต็มไปด้วย,อุดมสมบูรณ์ไปด้วย vt. ให้กำเนิด (ลูกหลาน), See also: teemer n. teemingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
offspring(n) ลูกหลาน,ผล,ผลิตผล,ทายาท
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
seed(n) เชื้อ,เมล็ด,พันธุ์,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ลูกหลาน
spawn(n) ลูกหลาน
sprig(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,ช่อ,หน่อ,ทายาท,ลูกหลาน,เด็กหนุ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top