ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bloodline

B L AH1 D L AY2 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloodline-, *bloodline*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloodline(บลัด'ไลน์) n. สายโลหิต,พันธุ์
bloodlinessn. การนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม, Syn. brutality

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodline(n) สายเลือด,พันธุ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All those who follow in my bloodline shall be bound to its fate for I will risk no hurt to the Ring.มันจะกุมชะตาผู้สืบสายโลหิต ของข้า เพราะข้าจะถนอมมันอย่างดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You are the last of that bloodline. There is no other.ท่านเป็นทายาทคุณสุดท้าย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Our noble houses may be separated by a great ocean but we are equally committed to the survival of the bloodlines.บ้านชนชั้นสูงอาจจะแตกออกได้โดยมหาสมุทรที่ทรงพลัง แต่เราได้รับมอบหมายที่เท่าเทียมกับเพื่อการอยู่รอดของสายเลือด Underworld (2003)
For years, we've been trying to combine the bloodlines.แต่ละปี,เรากำลังพยายามที่จะผสมสายเลือด Underworld (2003)
Yet the key, we knew was to locate the rarest of bloodlines a direct descendant of Alexander Corvinus Hungarian, a warlord who came to power in the early seasons of the fifth century.นั่นไม่ใช่กุญแจ เรารุ้... ได้ตั้งค่าเสียเลือดที่หายากที่สุด ลูกหลายโดยตรงของอเล็กซานเดอร์ โควินัส Underworld (2003)
it speaks in fact of the female womb that carried Jesus' royal bloodline.อันที่จริงแล้ว หมายถึงมดลูกสตรีที่อุ้มชูสายเลือดของพระเยซู The Da Vinci Code (2006)
But how could Christ have a bloodline, unless..?แต่พระเยซูจะมีทายาทได้ยังไง... ? The Da Vinci Code (2006)
They are the guardians of the royal bloodline.พวกเขาคือองครักษ์แห่งสายเลือดขัตติยะ The Da Vinci Code (2006)
And this Council of Shadows tries to destroy proof of the bloodline.ที่พยายามจะกำจัดทายาทแห่งสายเลือด The Da Vinci Code (2006)
There is no way to prove a living bloodline.ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเป็นสายเลือดของพระองค์ The Da Vinci Code (2006)
Ultimately, the Priory hid her remains and the proof of her bloodline..ท้าย ที่สุดแล้วไพเออรี่ซ่อนศพของเธอรวมทั้งหลักฐานสายเลือดของเธอ The Da Vinci Code (2006)
The end of the bloodline.จุด สิ้นสุดของสายเลือด The Da Vinci Code (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รกราก[N] lineage, See also: bloodline, pedigree, ancestry, origin, descent, Syn. เชื้อสาย, รากเหง้า, Example: เขาทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับรกรากต้นตระกูล โตสง่า ให้ฟัง

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOODLINE    B L AH1 D L AY2 N
BLOODLINES    B L AH1 D L AY2 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血缘[xuè yuán, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄢˊ, / ] bloodline, #19,454 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P) [Add to Longdo]
純系[じゅんけい, junkei] (n,adj-no) pure bloodline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bloodline
   n 1: the descendants of one individual; "his entire lineage has
      been warriors" [syn: {lineage}, {line}, {line of descent},
      {descent}, {bloodline}, {blood line}, {blood}, {pedigree},
      {ancestry}, {origin}, {parentage}, {stemma}, {stock}]
   2: ancestry of a purebred animal [syn: {pedigree}, {bloodline}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top