ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พืชพันธุ์

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พืชพันธุ์-, *พืชพันธุ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชพันธุ์[N] seedling, Syn. พันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: อิทธิพลของภูมิอากาศแบบมรสุม เป็นที่มาของน้ำที่ใช้ในการปลูกพืชพันธุ์ เพื่อเป็นอาหารหลัก, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
พืชพันธุ์[N] lineage, See also: descent, Syn. กำพืด, Thai definition: กำพืด, Notes: (โบราณ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พืชพันธุ์น. เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
พืชพันธุ์กำพืด เช่น ด้วยพืชพันธุ์มันไม่น่าจะอาลัย (ขุนช้างขุนแผน).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutant varietyพืชพันธุ์กลาย, พืชพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้รังสีหรือสารเคมีเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นที่ยอมรับและมีการปลูกอย่างกว้างขวาง
[นิวเคลียร์]
Mutant cultivarพืชพันธุ์กลาย, พืชพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้รังสีหรือสารเคมีเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นที่ยอมรับและมีการปลูกอย่างกว้างขวาง [นิวเคลียร์]
พืชพันธุ์ พืชพันธุ์
พันธุ์ หรือกลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนหรือคล้ายคลึง กัน และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นในพืชชนิดเดียวกันที่สามารถ ตรวจสอบได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, the cacti... ...vegetation, that kind of thing.พวกคุณรู้นะ ต้นกระบองเพชร พืชพันธุ์ ประเภทนั้น Crazy Handful of Nothin' (2008)
Wow, just when I thought you couldn't get any geekier.เมล็ดพืชไม่ได้มาจากแถวนี้ ที่จริงแล้วมันไม่ได้มาจากต้นไม้หรือพืชพันธุ์ในประเทศ Fallen Idols (2009)
No animals have survived, and all the crops are long gone.ไม่มีสัตว์เลี้ยงรอดชีวิต พืชพันธุ์สูญสิ้นไปหมด The Road (2009)
Used to mean better crops, and less disease.เคยมีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย Something Wicked This Fae Comes (2011)
♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪พืชพันธุ์เติบโต มนุษย์นีแอนเดอธัลเริ่มใช้เครื่องมือ The Shiny Trinket Maneuver (2012)
♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪พืชพันธุ์เติบโต มนุษย์นีแอนเดอธัลเริ่มใช้เครื่องมือ The Launch Acceleration (2012)
It's not about your crops.ไม่เกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์หรอก Pilot (2012)
Don't be tame. Spread the seed.อย่ายอมง่าย ๆ สิ หว่านพืชพันธุ์ก่อน O-Mouth (2013)
All plants, animals,พืชพันธุ์ สรรพสัตว์ Guardians of the Galaxy (2014)
It's plants, it's rivers, it's roads, it's people.พืชพันธุ์ แม่น้ำ ถนน ผู้คน Two Swords (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พืชพันธุ์[n.] (pheūtphan) EN: plant ; seedling   FR: plant [m]
พืชพันธุ์[n.] (pheūtphan) EN: lineage ; descent   
พืชพันธุ์ไม้[n. exp.] (pheūtphan māi) EN: seedling   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
derivation(เดริเว'เชิน) n. การได้มา,การสืบรากเง่า,การสืบพันธุ์ฐาน,แหล่งที่มา,รากเง่า,ที่มา,พืชพันธุ์,ประวัติความเป็นมา,รากศัพท์, Syn. origin
origin(ออ'ริจิน) n. แหล่งกำเนิด,มูลเหตุ,การเกิด,รากฐาน,พืชพันธุ์,ระยะแรกเริ่ม,จุดเดิม,จุดเริ่มต้น, Syn. beginning
wain(เวน) n. รถบรรทุกหรือรถเข็นสำหรับบรรทุกพืชพันธุ์ทางเกษตร

English-Thai: Nontri Dictionary
breed(n) พันธุ์,พืชพันธุ์,ชนิด,กลุ่ม
cereal(adj) เกี่ยวกับธัญญาหาร,เกี่ยวกับพืชพันธุ์,เกี่ยวกับข้าว
cereal(n) ธัญญาหาร,พืชพันธุ์,ข้าว,เมล็ดข้าว
origin(n) สาเหตุ,ต้นตอ,พืชพันธุ์,แหล่งกำเนิด
pedigree(n) ตระกูล,เชื้อสาย,เทือกเถาเหล่ากอ,พืชพันธุ์
vegetation(n) ผักหญ้า,พืชพันธุ์,พันธุ์ไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top