Search result for

เล่าเรียน

(27 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่าเรียน-, *เล่าเรียน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่าเรียนก. ท่องบ่น เช่น เล่าเรียนคาถาอาคม, ศึกษาหาความรู้ เช่น เขาเล่าเรียนมา อย่าไปเถียงเขา, เรียกเงินที่ต้องชำระเพื่อศึกษาหาความรู้ ว่า ค่าเล่าเรียน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
Gotta get up early and waste some more money on my overpriced education.ชั้นต้อง ตื่นแต่เช้า จะได้ไม่เสียเงิน ค่าเล่าเรียนไปเปล่าประโยชน์ ผมไม่ได้ว่าคุณซะหน่อย ผมล้อเล่นนะ Good Will Hunting (1997)
But why can't he just send him to London?แต่ว่า ทำไมพระองค์ไม่ให้พระโอรส ไปเล่าเรียนที่ลอนดอนเล่า? Anna and the King (1999)
You need to earn your tuition money for college.เธอจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับค่าเล่าเรียน - สำหรับมหาวิทยาลัย A Cinderella Story (2004)
I mean, even with me working part-time bagging groceries, and you know, doing what I can street performing, we still had crazy trouble scrapping up the tuition.ฉันทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขายของ ทำสิ่งที่ฉันทำได้ แสดงตามถนน เราก็ยังมีปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียน Raise Your Voice (2004)
I just run some errands for him, you know, to pay my tuition.ผมก็เเค่ทำงานบางอย่างให้เขา คุณก็รู้ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนของผม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Which means you were at that school by the grace of someone else's charity, hence the chip on your shoulder.คุณมีโอกาสเล่าเรียนด้วยความเมตตา... ...ของใครบางคนที่ส่งเสียคุณ ทำให้คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์ Casino Royale (2006)
Well, to learn, you gotta have resources.งั้นรึ ถ้าเธอจะศึกษา เธอต้องมีค่าเล่าเรียน Bandidas (2006)
About the tuition, your last 3 checks have bounced.พูดถึงค่าเล่าเรียน เอ่อ เช็ค 3 ใบของคุณเด้งหมด Chapter One 'Genesis' (2006)
Because I Have To Keep Doing My Work To Pay For School.เพราะฉันต้องทำงานเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียน Opening Doors (2008)
In other news, college tuition fees jumped a record...ข่าวอื่น ค่าเล่าเรียนในวิทยาลัยพุ่งสู่ขึ้น Catching Out (2008)
I was a scholar warrior in training.ข้าเล่าเรียน ฝึกฝนวิชายุทธ The Forbidden Kingdom (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่าเรียน[v.] (laorīen) FR: étudier ; apprendre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erudition(เออรูดิช'เชิน) n. ความรู้,การเล่าเรียน,ความแก่เรียน,การมีความรู้สูง
fee(ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
schoolfee(สคูล'ฟี) n. ค่าเล่าเรียน

English-Thai: Nontri Dictionary
erudition(n) ความคงแก่เรียน,การเล่าเรียน,ความรู้
fee(n) ค่าบริการ,ค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน
learn(vi,vt) เรียน,ศึกษา,เล่าเรียน,รู้,ทราบ,หัด
learner(n) ผู้เรียน,ผู้ศึกษาเล่าเรียน
learning(n) การเรียน,การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การเล่าเรียน
scholarship(n) ทุนเล่าเรียน
scholastic(adj) เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการศึกษา,เกี่ยวกับการเล่าเรียน
school(n) โรงเรียน,วิทยาลัย,สถาบันการศึกษา,การเล่าเรียน,ฝูงปลา

German-Thai: Longdo Dictionary
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร

French-Thai: Longdo Dictionary
étudier(vt) |j'étudie, tu étudies, il étudie, nour étudions, vous étudiez, ils étudient| ศึกษาเล่าเรียน, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top