Search result for

เล่าเรียน

(30 entries)
(0.5335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่าเรียน-, *เล่าเรียน*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่าเรียนก. ท่องบ่น เช่น เล่าเรียนคาถาอาคม, ศึกษาหาความรู้ เช่น เขาเล่าเรียนมา อย่าไปเถียงเขา, เรียกเงินที่ต้องชำระเพื่อศึกษาหาความรู้ ว่า ค่าเล่าเรียน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was a scholar warrior in training.ข้าเล่าเรียน ฝึกฝนวิชายุทธ The Forbidden Kingdom (2008)
I'm thinking about people's jobs, about their mortgages and pensions and their college funds for their kids.ผมคิดถึงบุคลากรผู้ร่วมงาน หนี้สินและเงินบำนาญของพวกเขา และค่าเล่าเรียนวิทยาลัยของลูกๆพวกเขา Mandala (2009)
And here's the tuition.นี่เป็นค่าเล่าเรียน Mama Spent Money When She Had None (2009)
Jeez. This is the tuition?เย็ดโด้ นี่มันค่าเล่าเรียนเหรอวะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Yet when she saw her child's tuition around Katherine Mayfair's neck, she felt something had been stolen from him.แต่เวลาที่เธอมองเห็น ค่าเล่าเรียนของลูกเธอบนคอของแคทเทอรีน มย์แฟร์ เธอรู้สึกเหมือนถูกขโมยของบางอย่างไปจากไมค์ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Mike said he can't afford to pay for M.J.'s private school.ไมค์บอกว่าเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนของเอ็มเจ Mama Spent Money When She Had None (2009)
What? He wouldn't pay for M.J.'s school?อะไรนะ เขาไม่ได้ให้ค่าเล่าเรียนเหรอ Mama Spent Money When She Had None (2009)
As art teachers, it's our job to give them something adorable to put on their desks to smile at while they write those tuition checks.ในฐานะครูสอนศิลปะ มันเป็นงานของพวกเราที่ต้องให้ อะไรบางอย่างที่รักกับพวกเขา ให้มันวางอยู่บนโต๊ะเรียน เพื่อให้ยิ้มให้เวลาที่พวกเขาเซ็น เช็คค่าเล่าเรียน The Story of Lucy and Jessie (2009)
Of course, but I planned on at least part of his tuition being subsidized.แน่นอน แต่ฉัน ฉันวางแผนไว้ว่า อย่างน้อยก็ส่วนของค่าเล่าเรียนการ subsidized Remains of the J (2009)
I don't have any other options. What happened? Yale has great financial aid.หนูไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะคะ ทำไมล่ะ Yale มีทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนี่นา Seder Anything (2009)
Nobody wants to buy art right now. Look,i'm the one with the expensive yale tuition. Please let me help.ไม่มีใครต้องการซื้องานศิลปะตอนนี้ละมั้ง ฟังนะ ค่าเล่าเรียนที่เยลมันแพงมาก Seder Anything (2009)
You know, serena's boyfriend let me in On an investment that could pay for both your educations,แฟนของเซรีน่า ให้พ่อร่วมลงทุนด้วย นั่นมันทำให้พ่อจ่ายค่าเล่าเรียนของลูกได้ The Wrath of Con (2009)
My dad will only pay for classesพ่อของผมจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้ Introduction to Film (2009)
Well, britta's paying for those classes.คืองี้นะ บริตต้าจ่ายค่าเล่าเรียนวิชาพวกนี้ Introduction to Film (2009)
I got it, abed. i got everything.ฉันสั่ง อาเบด ฉันสั่งเสียค่าเล่าเรียนและทุกอย่าง Introduction to Film (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่าเรียน[v.] (laorīen) FR: étudier ; apprendre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erudition(เออรูดิช'เชิน) n. ความรู้,การเล่าเรียน,ความแก่เรียน,การมีความรู้สูง
fee(ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
schoolfee(สคูล'ฟี) n. ค่าเล่าเรียน

English-Thai: Nontri Dictionary
erudition(n) ความคงแก่เรียน,การเล่าเรียน,ความรู้
fee(n) ค่าบริการ,ค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน
learn(vi,vt) เรียน,ศึกษา,เล่าเรียน,รู้,ทราบ,หัด
learner(n) ผู้เรียน,ผู้ศึกษาเล่าเรียน
learning(n) การเรียน,การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การเล่าเรียน
scholarship(n) ทุนเล่าเรียน
scholastic(adj) เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการศึกษา,เกี่ยวกับการเล่าเรียน
school(n) โรงเรียน,วิทยาลัย,สถาบันการศึกษา,การเล่าเรียน,ฝูงปลา

German-Thai: Longdo Dictionary
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร

French-Thai: Longdo Dictionary
étudier(vt) |j'étudie, tu étudies, il étudie, nour étudions, vous étudiez, ils étudient| ศึกษาเล่าเรียน, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
Image:

Are you satisfied with the result?

Go to Top