ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

memorize

M EH1 M ER0 AY2 Z   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -memorize-, *memorize*
Possible hiragana form: めもりぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memorize[VT] ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
memorize(เมม'มะไรซ) vt. จำ,จำใส่ใจ,ท่องจำ., See also: memorizable adj. memorization n. memorizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
memorize(vt) จำ,จดจำ,ท่องจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The first thing you must learn... is to memorize our sect's 8 rules and 64 restrictions.อย่างแรกที่เจ้าต้องเรียนรู้... ก็คือจำกฏสำนัก 8 ข้อและ ข้อบังคับ 64 ประการ. Return of the Condor Heroes (1983)
I was thinking, there's so many rules and restrictions to memorize.ข้ากำลังคิดว่า มีกฏและข้อบังคับมากมายให้จำ. Return of the Condor Heroes (1983)
Just to memorize the turf... the infield... the angles of the light.จดจำสิ่งที่เกิดขึ้น มุมมองในสนาม แสงไฟที่สาดส่อง Junior (1994)
Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion.ดีมีทางเดินที่ผมจำนี้ การจัดเรียงของที่เหมาะกับโอกาสนี้ Pulp Fiction (1994)
- Well, there's this passage I got memorized.- ดีมีทางเดินที่ผมจำนี้ Pulp Fiction (1994)
Well, there's this passage I got memorized.ดีมีทางเดินที่ผมจำนี้ Pulp Fiction (1994)
You have to memorize thisแกต้องจำข้อมูลพวกนี้ให้ได้ Failan (2001)
How many guys memorize their wife's social security number?จะมีสักกี่คนวะ ที่จำหมายเลขประกันสังคม ของเมียตัวเองได้ Failan (2001)
You even memorize your wife's number?จำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ Failan (2001)
Come on. Do you know I got three weeks to memorize all this stuff?เถอะน่า เธอก็รู้ว่าฉันมีเวลา 3 อาทิตย์เพื่อจดจำทั่งหมดนี่ A Walk to Remember (2002)
We just pass out pamphlets, and they give us these discussions that we memorize.เราแค่จะเอาแผ่นพับให้คนทั่วไปดู ถ้าเค้ามีปัญหา เราจะคุยและรับฟังปัญหา เท่าทีผมจำได้นะ Latter Days (2003)
English idioms can only be memorized.สำนวนภาษาอังกฤตไว้สำหรับท่องจำ My Tutor Friend (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
memorizeA player has to memorize words.
memorizeHe memorized ten English words a day.
memorizeHe tried to memorize the conversation.
memorizeI can't memorize many these letters.
memorizeI have memorized 2000 English words.
memorizeI just can't memorize students' names.
memorizeIn there any good way to memorize our lines quickly?
memorizeI read the play aloud so that I could memorize all the lines.
memorizeIt took me two hours to memorize this sentence.
memorizeMemorize the poem by next week.
memorizeMemorize this paragraph until you can say it fluently.
memorizeThe teacher said that we must memorize these idioms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่องจำ[V] memorize, See also: learn by heart, learn by rote, Syn. ท่อง, ท่องบ่น, Example: คำแต่ละคำที่ไม่ได้อยู่ในประโยค ถึงท่องจำจนหมด ก็ไม่อาจช่วยให้ผู้ท่องเก่งภาษาขึ้นมาได้, Thai definition: ท่องบ่นจนจำได้, ท่องบ่นจนขึ้นใจ
ท่อง[V] recite, See also: memorize, learn by heart, Syn. ท่องจำ, ท่องบ่น, Example: หนูนิดท่องแม่สูตรคูณทุกคืนก่อนนอน, Thai definition: ว่าซ้ำๆ ให้จำได้
ขึ้นใจ[V] learn by heart, See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory, Syn. ้แม่น, Ant. ลืม, Example: นักเรียนทุกคนควรจะท่องบทเรียนนี้ให้ขึ้นใจ เพราะครูอาจจะเอาไปออกสอบได้, Thai definition: จำได้อย่างแม่นยำไม่ลืมเลือน
ขึ้นปาก[V] learn by heart, See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory, Syn. เจนปาก, คล่องปาก, Example: เด็กนักเรียนท่องสูตรคูณกันจนขึ้นปากแล้ว, Thai definition: ท่องได้อย่างขึ้นใจจนพูดออกมาได้โดยไม่ต้องคิด
จำขึ้นใจ[V] memorize, See also: remember, learn by heart, learn by rote, commit to memory, Syn. ท่องขึ้นใจ, จำแม่น, จำได้แม่น, Example: ผมจำขึ้นใจได้ทุกบทเพราะเป็นกลอนที่ผมประทับใจมาก, Thai definition: จำได้แม่นยำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำขึ้นใจ[v. exp.] (jam kheun jai) EN: learn by heart ; memorize   FR: apprendre par coeur ; mémoriser
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: earn by heart ; memorize ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory   FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory   FR: mémoriser ; apprendre par coeur

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMORIZE    M EH1 M ER0 AY2 Z
MEMORIZED    M EH1 M ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
memorize    (v) mˈɛməraɪz (m e1 m @ r ai z)
memorized    (v) mˈɛməraɪzd (m e1 m @ r ai z d)
memorizes    (v) mˈɛməraɪzɪz (m e1 m @ r ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗記物[あんきもの, ankimono] (n) a work or subject to be memorized (memorised) [Add to Longdo]
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P) [Add to Longdo]
覚え込む;覚込む[おぼえこむ, oboekomu] (v5m,vt) to memorize; to fix in memory; to master [Add to Longdo]
空で覚える;そらで覚える[そらでおぼえる, soradeoboeru] (exp,v1) to learn by heart (rote); to memorize; to memorise [Add to Longdo]
諳んじる[そらんじる, soranjiru] (v1) to memorize; to memorise; to recite from memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Memorize \Mem"o*rize\, v. t. [imp. & p. p. {Memorized}; p. pr. &
   vb. n. {Memorizing}.] [See {Memory}.]
   [1913 Webster]
   1. To cause to be remembered; hence, to record. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They neglect to memorize their conquest. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       They meant to . . . memorize another Golgotha.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To commit to memory; to learn by heart.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 memorize
   v 1: commit to memory; learn by heart; "Have you memorized your
      lines for the play yet?" [syn: {memorize}, {memorise},
      {con}, {learn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top