ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

博学

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -博学-, *博学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博学[bó xué, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] learned; erudite, #31,306 [Add to Longdo]
博学多才[bó xué duō cái, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, / ] erudite and multi-talented (成语 saw); versatile and able, #75,103 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
博学[はくがく, hakugaku] (adj-na,n,adj-no) erudition; (P) [Add to Longdo]
博学[はくがくしゃ, hakugakusha] (n) pundit [Add to Longdo]
博学多才[はくがくたさい, hakugakutasai] (n) wide knowledge and versatile talents [Add to Longdo]
博学多識[はくがくたしき, hakugakutashiki] (n) erudition and extensive knowledge [Add to Longdo]
博学力行[はくがくりょっこう, hakugakuryokkou] (n) wide learning and energetic activity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He passes for a learned man in our community.彼は私たちの地域社会では博学の人で通っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You tested positive for Erudite, so you must have the intellectual capacity.[JA] あなたは「博学」に 合格したから 知的な能力を持ってなければ いけないのよ Insurgent (2015)
My lord, I am taken by surprise that my learned friend should try to solicit from the witness an opinion, not a fact.[CN] 法官大人,我非常惊讶,我博学的朋友 竟然恳求证人说"看法",而不是说事实。 Witness for the Prosecution (1957)
Then would you say that a trial held here at Candor would be inherently more fair than a trial held by Erudite?[JA] それなら裁判は ここ「高潔」で 行われるべきだ 「博学」が裁判を行うほうが 公平ですか? Insurgent (2015)
New screening technology from Erudite.[JA] 新しい選別技術で -「博学」から Insurgent (2015)
My lord, may I also remind my learned friend that his witness, by her own admission, has already violated so many oaths that I am surprised the Testament did not leap from her hand when she was sworn here today.[CN] 法官大人,请允许 我提醒我博学的朋友, 他的证人承认自己 曾经那么多次地背弃誓言, 如果说她今天作证时并没有 把宣誓当成一回事,我也毫不惊讶。 Witness for the Prosecution (1957)
And my learned friends Sir Wilfrid Robarts and Mr Brogan-Moore appear for the defence.[CN] 我博学的朋友威尔弗莱德·罗巴茨爵士 和布洛根 -摩尔先生将担任辩方律师。 Witness for the Prosecution (1957)
My learned patient is not above substituting brandy for cocoa.[CN] 看我那博学的病人 是不是用白兰地冒充可可。 Witness for the Prosecution (1957)
My learned friend is putting words in the witness' mouth.[CN] 我博学的朋友 正试图把自己的意见强加给证人。 Witness for the Prosecution (1957)
Jeanine believes that Erudite are most fit to govern because they are the smartest.[JA] ジェニーンは「博学」が統治するのが 最も適してると思っている 彼らが最も頭が良いので Insurgent (2015)
Tris, I think you should go to Erudite and kill Jeanine yourself.[JA] トリス 「博学」へ行くべきだ そして君がジェニーンを殺すんだ Insurgent (2015)
I appear in this case with my learned friend, Mr Barton, for the prosecution.[CN] 在本案中,我和我博学的朋友 巴顿先生将担任控方律师。 Witness for the Prosecution (1957)
My learned friend refers to the assailant as "the murderer".[CN] 我博学的朋友 把攻击者称为"凶手"。 Witness for the Prosecution (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
博学[はくがく, hakugaku] Gelehrsamkeit, umfassende_Bildung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top