Search result for

รู้เรื่อง

(38 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้เรื่อง-, *รู้เรื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้เรื่อง[V] understand, See also: see, know, Syn. เข้าใจ, Ant. ไม่รู้เรื่อง, Example: นักคอมพิวเตอร์มักพูดจากับคนที่อยู่นอกวงการไม่ค่อยจะรู้เรื่องกัน
รู้เรื่องราว[V] know, See also: realize, understand, Syn. ทราบเรื่องราว, Example: ตัวเธอเองแทบไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวพ่อเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้เรื่องก. เข้าใจเรื่อง (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น พูดเท่าไร ๆ ก็ไม่รู้เรื่อง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I know this because talking with Blairและที่ฉันรู้เรื่องนี้ก็เพราะ เคยคุยกับแบลร์ New Haven Can Wait (2008)
I'm sure that's why you don't know it very well.ฉันรู้ดี... ว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
People here know who I am. They know all the stuff about my dad.คนที่นี่รู้แล้วว่าฉันเป็นใคร, แล้วก็รู้เรื่องของพ่อฉันด้วย New Haven Can Wait (2008)
Most people don't know their popes in succession. Oh.คนส่วนมากไม่ค่อยรู้เรื่องการสืบทอดของ Pope น่ะ/โอ้ New Haven Can Wait (2008)
How do you even know that?เธอรู้เรื่องนั้นได้ยังไงเนี่ย? New Haven Can Wait (2008)
Everyone knows that you and Marcus broke up,ทุกคนรู้เรื่องที่เธอเลิกกับมาคัส Chuck in Real Life (2008)
Did you really think I wasn't gonna find outคุณคิดหรอว่า ฉันจะไม่รู้เรื่องนี้ Chuck in Real Life (2008)
I, uh, i-i know about how you're living... At home.ฉัน เอ่อ ฉันรู้เรื่องความเป็นอยู่ที่บ้านเธอ Chuck in Real Life (2008)
Yeah. I'm actually just aboutอ้อ ความจริงฉันเพิ่งจะได้รู้เรื่องนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Is gonna find out and get mad at you?จะรู้เรื่องนี้แล้วโกรธใช่มั้ย Pret-a-Poor-J (2008)
So did you figure out...- ตกลงคุณรู้เรื่อง.. There Might be Blood (2008)
If she finds out about little sister,ถ้า เธอ รู้เรื่อง น้องสาวของเขา There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้เรื่อง[v. exp.] (rū reūang) EN: understand ; see ; know   FR: être au courant
รู้เรื่องราว[v. exp.] (rū reūang rāo) EN: know ; realize ; understand   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get the picture[IDM] เข้าใจเรื่องราวทั้งหมด (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้เรื่องทั้งหมด
take a hint[IDM] เข้าใจความหมายแฝงและปฏิบัติตาม, See also: รู้เรื่อง
know of[PHRV] รู้เรื่องของ, See also: เคยได้ยินเรื่องของ, เคยรู้เกี่ยวกับ, Syn. know about
understand[VT] เข้าใจ, See also: รู้เรื่อง, Syn. comprehend, know, conceive, believe, Ant. misunderstand
understand[VI] เข้าใจ, See also: รู้เรื่อง, Syn. know, Ant. misunderstand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
galimatiasn. การพูดสับสน,การพูดพร่ำและเร็วจนฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
ignorance(อิก'เนอเรินซฺ) n. ความไม่รู้,ความไม่รู้เรื่องราว,ความโง่
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
know(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน), Syn. un
memory mapแผนที่แสดงการใช้หน่วยความจำหมายถึงแผนที่หรือแผนผังที่แสดงถึงการใช้หน่วยความจำส่วนที่เรียกว่า แรม (RAM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับแผนที่แสดงที่ตั้งจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละประเทศนั้นเอง สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้เลยก็ได้
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
innocent(adj) บริสุทธิ์ใจ,ซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่มีมลทิน,ไม่รู้เรื่อง

German-Thai: Longdo Dictionary
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
etw. verstehen von (+D)(vt) รู้เรื่อง รู้จักด้านนั้นๆเป็นอย่างดี เช่น Er versteht sehr wenig von Physik.
neunmalklug(adj) (ein Kind, ein Kerl)ที่เชื่อว่าตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างดีกว่าคนอื่นๆ, โอ้อวด , See also: angeberisch
verblüffen(vi vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, See also: S. überraschen,
durchnehmen(vt) |nimmt durch, nahm durch, hat durchgenommen, etw.| เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในชั่วโมงเรียน เช่น Was habt Ihr heute in der Schule durchgenommen? วันนี้พวกเธอเรียนอะไรจากที่โรงเรียนมาบ้าง , See also: S. behandeln,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top