ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

read

R EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -read-, *read*, rea
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
read(vt) อ่าน, See also: อ่านออกเสียง, Syn. dictate, read loud
read(vt) เข้าใจความหมาย, See also: อ่านเข้าใจ, Syn. understand
read(vt) แปล, See also: ตีความ, Syn. interpret
read(vi) อ่านข้อมูล, Syn. indicate data
read(vt) ได้ยิน, Syn. hear
read(vt) เรียน, See also: เรียนรู้, Syn. get learning, study
read(vt) ทำนาย, See also: คาดเดา, คาดหมาย, คาดการณ์, ทำนาย, Syn. predict
read(vt) ตรวจสอบ, See also: ตรวจปรู๊ฟ, Syn. proofread
read(adj) ซึ่งมีความรู้จากการอ่าน, See also: ซึ่งอ่านหนังสือมามาก
ready(adj) เตรียมพร้อม, See also: พร้อม, Syn. prepared

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
read(รีด) { read/red, read/red, reading, reads } vt., vi. อ่าน, อ่านออกเสียง, เข้าใจความหมาย, ทำนาย, คาดการณ์, ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก, Syn. decipher, peruse
read only memoryหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวใช้ตัวย่อว่า ROM (อ่านว่า รอม) แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอม ก็จะไม่สูญหายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
readable(รี'ดะเบิล) adj. อ่านได้ง่าย, อ่านเข้าใจง่าย, อ่านออกได้, See also: readability n. readably adv.
readdress(รีอะเดรส') vt. แก้ที่อยู่ของจดหมาย, ทำให้ลงมือกันใหม่
reader(รีด'เดอะ) n. ผู้อ่าน, ผู้ตรวจเรื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ผู้ทำนาย
readership(รีด'เดอะชิพ) n. จำนวนผู้อ่านทั้งหมด, หน้าที่ฐานะหรืออาชีพของผู้อ่าน, (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอังกฤษ) ตำแหน่งอาจารย์หรือผู้บรรยาย
readily(เรด'ดิลี) adv. อย่างรวดเร็ว, อย่างฉับพลัน, โดยง่ายดาย, อย่างเต็มใจ
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง, การเตรียมพร้อม, ความรวดเร็ว, ความฉับพลัน, ความง่ายดาย, ความเต็มใจ, ความยินยอม, Syn. promptness, willingness
reading(รีด'ดิง) n. การอ่าน, การอ่านออกเสียง, การพิจารณากฎหมายตามวิธีของรัฐสภา, ความรู้, การแปล, จำนวนตัวเลขที่อ่านได้จากอุปกรณ์ (เช่นจากปรอทวัดอุณหภูมิ) , การอ่านบทละคร, การบรรเลงดนตรี adj. เกี่ยวกับการอ่าน, ใช้สำหรับอ่าน, Syn. perusal, interpret
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม, เตรียมพร้อม, เสร็จ, รวดเร็ว, ทันที, ฉับพลัน, โน้มน้าว, ชอบ, มักจะ, คล่อง, สะดวก, ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)

English-Thai: Nontri Dictionary
read(vi, vt) ดู, อ่าน, ทำนาย, แปล, คาดการณ์
readable(adj) อ่านง่าย, น่าอ่าน
reader(n) ผู้อ่าน, คนตรวจเรื่อง, คนตรวจปรู๊ฟ, คนทำนาย
readily(adv) อย่างรวดเร็ว, อย่างเต็มใจ, อย่างง่ายดาย, อย่างฉับพลัน
readiness(n) ความพร้อมเพรียง, ความเต็มใจ, ความรวดเร็ว, ความฉับพลัน
reading(n) การอ่าน, หนังสือสำหรับอ่าน
readjust(vt) แก้ไขใหม่, จัดอีกครั้ง, ปรับใหม่
readjustment(n) การปรับปรุงใหม่, การจัดใหม่
ready(adj) พร้อมแล้ว, แล้ว, ทันที, รวดเร็ว, คล่อง, ง่ายดาย
READY-ready-made(adj) สำเร็จรูป, ทำไว้เสร็จแล้ว, ทำไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
readอ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
readอ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
read-only memory (ROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว (รอม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
read-only memory (ROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว (รอม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
read/write channelช่องอ่าน/บันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
read/write headหัวอ่าน/บันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
readerเครื่องอ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
readingวาระในการพิจารณาร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
readingวาระ (ในการพิจารณาร่างกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ready madeวัสดุสำเร็จรูป [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
readอ่าน, Example: รับข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุต แล้วนำมาเก็บไว้ในหน่วยความจำเพื่อใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Read Only Memory( ROM)รอม, หน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
read/write headหัวอ่าน/บันทึก, Example: อุปกรณ์ในเครื่องขับจานแม่เหล็กสำหรับใช้อ่านข้อมูลจากจาน และบันทึกข้อมูลลงในจาน เมื่อเราบันทึกแฟ้มลงในจานแม่เหล็ก หัวอ่าน/บันทึกจะปล่อยประจุไฟฟ้าลงบนจานกำลังหมุน ทำให้อนุภาคแม่เหล็กบนจานจัดเรียงตัวใหม่ เมื่อต้องการข้อมูลจากจาน หัวอ่าน/บันทึกก็จะตรวจดูลักษณะการจัดเรียงตัวของจุดแม่เหล็กบนจาน แล้วเปลี่ยนเป็นพัลส์ไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ [คอมพิวเตอร์]
Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reader-response criticismทัศนคติของผู้อ่าน [TU Subject Heading]
Readersแบบฝึกอ่าน [TU Subject Heading]
Readership surveysการสำรวจผู้อ่าน [TU Subject Heading]
Readiness for schoolความพร้อมทางการเรียน [TU Subject Heading]
Readingการอ่าน [TU Subject Heading]
Reading (Early childhood)การอ่าน (วัยเด็กตอนต้น) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ready made clothesเสื้อผ้าสําเร็จรูป
ready made clothes(n) เสื้อผ้าสําเร็จรูป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here, read it for yourself.นี่ไง แหกตาดูสิ The Great Dictator (1940)
Hannah, read that.ฮันนาห์ อ่านที The Great Dictator (1940)
You've only got to read this note to understand. It's from Rebecca.นายเเค่อ่านนี่เเล้วก็จะเข้าใจ จดหมายจากรีเบคคา Rebecca (1940)
Read it, Colonel.อ่านสิครับผู้พัน Rebecca (1940)
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ Rebecca (1940)
- Would you read that name again?- คุณช่วยอ่านชื่อนั้นอีกครั้งได้มั้ย Rebecca (1940)
I will read the baseball.ฉันจะอ่านเบสบอล The Old Man and the Sea (1958)
Can you read a map? 239451 or thereabouts, near an oasis.หรือราว 239, 451 ใกล้โอเอซิส How I Won the War (1967)
Can you read a map, Corporal of Musket?คุณสามารถอ่านแผนที่โทของ ปืนคาบศิลา? How I Won the War (1967)
- I read it in a book.ก็ฉันอ่านได้ใน หนังสือเล่มนี้ Yellow Submarine (1968)
It's my policy never to read my reviews.มันคือนโยบายของฉันไม่เคยที่จะ อ่านความคิดเห็นของฉัน Yellow Submarine (1968)
He's three and can read the funny papers.He's three and can read the funny papers. The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
readA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
readA book not worth reading is not worth buying in the first place.
readA book worth reading is worth reading twice.
readAbove and beyond this, he can read Hebrew.
readA careful reader would have noticed the mistake.
readA few minutes more, and I'll be ready.
readA fortune-teller read my hand.
readAfter completing the homework, I reflected on something I had read in Truman's.
readAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
readAfter he finished supper, he began to read the novel.
readAfter he had finished his work, he would read and study by the fireside.
readAfter reading his books I feel I can construct a house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่านใจ(v) read one's mind, Example: เธออ่านใจเขาออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่, Thai Definition: ดูรู้, มองออก
อ่านหนังสือ(v) read, See also: study, Example: ผู้ที่เป็นนักเขียนส่วนใหญ่จะชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก
รอม(n) Read Only Memory, See also: ROM, Syn. หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
เสื้อสำเร็จรูป(n) ready-made dress, See also: ready-to-wear dress, off-the-peg dress
เตรียมใจ(v) prepare oneself, See also: ready oneself, Syn. เตรียมตัวเตรียมใจ, Example: ขอให้ทุกคนที่จะเข้าประจำการต่อไปจงเตรียมใจให้พร้อม, Thai Definition: เตรียมตนและจิตใจให้พร้อม
อ่านผ่านๆ(v) skim (through), See also: read through, Ant. อ่านละเอียด, Example: เรื่องนี้ผมไม่ทราบรายละเอียด เพราะผมเพียงแค่อ่านผ่านๆ, Thai Definition: อ่านอย่างไม่ตั้งใจ
คนอ่าน(n) reader, Syn. ผู้อ่าน, Example: การเขียนประโยคกำกวมแบบนี้อาจทำให้คนอ่านตีความผิดไป, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เป็นคนดูหรือเข้าใจความจากตัวหนังสือของงานเขียนต่างๆ
ความพร้อม(n) readiness, See also: preparedness, Example: การมองสู่อนาคตจะทำให้เรามีความพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม, Thai Definition: ลักษณะที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ
สำเร็จรูป(adj) readymade, See also: prefabricated, instant, Example: ภายในตลาดนี้มีสินค้าหลากหลายมีทั้งอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป, Thai Definition: ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อ่าน(v) read, Example: ในอนาคต เราคงจะมีโอกาสได้เห็นหุ่นยนต์ที่พูด อ่าน เขียนและคิด ได้เฉกเช่นมนุษย์, Thai Definition: ว่าตามตัวหนังสือ, ออกเสียงตามตัวหนังสือ, ดูหรือเข้าใจความจากตัวหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อ่าน[ān] (v) EN: read  FR: lire ; bouquiner (fam.)
อ่านได้ง่าย[ān dai ngāi] (x) EN: legible ; readable  FR: lisible
อ่านใจ[ānjai] (v) EN: read one's mind
อ่านใจเขาออก[ānjai khao øk] (v, exp) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind  FR: lire dans les pensées de qqn
อ่านเล่น[ān len] (v, exp) EN: read for entertain; read for pleasure  FR: lire pour le plaisir
อ่านหนังสือ[ān nangseū] (v, exp) EN: read ; study  FR: lire ; étudier
อ่านหนังสือพิมพ์[ān nangseūphim] (v, exp) EN: read a newspaper  FR: lire un journal
อ่านนวนิยาย[ān nawaniyāi] (v, exp) EN: read a novel  FR: lire un roman
อ่านออก[ān øk] (v, exp) EN: be literate ; read aloud  FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
READ R EH1 D
READ R IY1 D
READY R EH1 D IY0
READE R EH1 D
READS R IY1 D Z
READER R IY1 D ER0
READUS R EH1 D IH0 S
READ'S R IY1 D Z
READIES R EH1 D IY0 Z
READERS R IY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
read (v) rˈɛd (r e1 d)
read (v) rˈiːd (r ii1 d)
reads (v) rˈiːdz (r ii1 d z)
ready (n) rˈɛdiː (r e1 d ii)
reader (n) rˈiːdər (r ii1 d @ r)
Reading (n) rˈɛdɪŋ (r e1 d i ng)
readers (n) rˈiːdəz (r ii1 d @ z)
readier (j) rˈɛdɪəʳr (r e1 d i@ r)
readies (n) rˈɛdɪz (r e1 d i z)
readily (a) rˈɛdɪliː (r e1 d i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
读者[dú zhě, ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ, / ] reader, #2,202 [Add to Longdo]
一口[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ, ] readily; flatly (deny), #3,561 [Add to Longdo]
[sòng, ㄙㄨㄥˋ, / ] read aloud, #15,731 [Add to Longdo]
现成[xiàn chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] ready made, #17,795 [Add to Longdo]
朗诵[lǎng sòng, ㄌㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, / ] read aloud with expression; recite; declaim, #18,150 [Add to Longdo]
读物[dú wù, ㄉㄨˊ ㄨˋ, / ] reading material, #18,506 [Add to Longdo]
就绪[jiù xù, ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ, / ] ready; in order, #18,977 [Add to Longdo]
念书[niàn shū, ㄋㄧㄢˋ ㄕㄨ, / ] read; study, #20,876 [Add to Longdo]
博览[bó lǎn, ㄅㄛˊ ㄌㄢˇ, / ] read extensively, #21,533 [Add to Longdo]
朗读[lǎng dú, ㄌㄤˇ ㄉㄨˊ, / ] read aloud; read loudly and clearly, #22,938 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lesefehler { m }read fault error [Add to Longdo]
Lesekopf { m }read head [Add to Longdo]
jdm. die Leviten lesen [ übtr. ]read someone the riot act [Add to Longdo]
durchgelesenread through [Add to Longdo]
weitergelesenread on [Add to Longdo]
Lesen Sie es ab!Read it off! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n, vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) { comp } electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
あっさり[assari] (adv, adv-to, vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) [Add to Longdo]
おいそれと[oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
かせ糸;綛糸;桛糸[かせいと, kaseito] (n) reeled thread [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[koredemokakoredemoka] (exp, adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader [Add to Longdo]
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
スプレッドシート[すぷれっどしーと, supureddoshi-to] spreadsheet [Add to Longdo]
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program [Add to Longdo]
スレッド[すれっど, sureddo] thread [Add to Longdo]
ドキュメント読取り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Read \Read\ (r[=e]d), n.
   Rennet. See 3d {Reed}. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Read \Read\ (r[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {Read} (r[e^]d); p.
   pr. & vb. n. {Reading}.] [OE. reden, r[ae]den, AS. r[=ae]dan
   to read, advise, counsel, fr. r[=ae]d advice, counsel,
   r[=ae]dan (imperf. reord) to advise, counsel, guess; akin to
   D. raden to advise, G. raten, rathen, Icel. r[=a][eth]a,
   Goth. r[=e]dan (in comp.), and perh. also to Skr. r[=a]dh to
   succeed. [root]116. Cf. {Riddle}.]
   1. To advise; to counsel. [Obs.] See {Rede}.
    [1913 Webster]
 
       Therefore, I read thee, get thee to God's word, and
       thereby try all doctrine.       --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   2. To interpret; to explain; as, to read a riddle.
    [1913 Webster]
 
   3. To tell; to declare; to recite. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       But read how art thou named, and of what kin.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To go over, as characters or words, and utter aloud, or
    recite to one's self inaudibly; to take in the sense of,
    as of language, by interpreting the characters with which
    it is expressed; to peruse; as, to read a discourse; to
    read the letters of an alphabet; to read figures; to read
    the notes of music, or to read music; to read a book.
    [1913 Webster]
 
       Redeth [read ye] the great poet of Itaille.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Well could he rede a lesson or a story. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to know fully; to comprehend.
    [1913 Webster]
 
       Who is't can read a woman?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To discover or understand by characters, marks, features,
    etc.; to learn by observation.
    [1913 Webster]
 
       An armed corse did lie,
       In whose dead face he read great magnanimity.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Those about her
       From her shall read the perfect ways of honor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To make a special study of, as by perusing textbooks; as,
    to read theology or law.
    [1913 Webster]
 
   {To read one's self in}, to read aloud the Thirty-nine
    Articles and the Declaration of Assent, -- required of a
    clergyman of the Church of England when he first
    officiates in a new benefice.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Read \Read\ (r[e^]d),
   imp. & p. p. of {Read}, v. t. & i.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Read \Read\, v. i.
   1. To give advice or counsel. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To tell; to declare. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To perform the act of reading; to peruse, or to go over
    and utter aloud, the words of a book or other like
    document.
    [1913 Webster]
 
       So they read in the book of the law of God
       distinctly, and gave the sense.    --Neh. viii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   4. To study by reading; as, he read for the bar.
    [1913 Webster]
 
   5. To learn by reading.
    [1913 Webster]
 
       I have read of an Eastern king who put a judge to
       death for an iniquitous sentence.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. To appear in writing or print; to be expressed by, or
    consist of, certain words or characters; as, the passage
    reads thus in the early manuscripts.
    [1913 Webster]
 
   7. To produce a certain effect when read; as, that sentence
    reads queerly.
    [1913 Webster]
 
   {To read between the lines}, to infer something different
    from what is plainly indicated; to detect the real meaning
    as distinguished from the apparent meaning.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Read \Read\ (r[e^]d), a.
   Instructed or knowing by reading; versed in books; learned.
   [1913 Webster]
 
      A poet . . . well read in Longinus.   --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Read \Read\, n. [AS. r[=ae]d counsel, fr. r[=ae]dan to counsel.
   See {Read}, v. t.]
   1. Saying; sentence; maxim; hence, word; advice; counsel. See
    {Rede}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. [{Read}, v.] Reading. [Colloq.] --Hume.
    [1913 Webster]
 
       One newswoman here lets magazines for a penny a
       read.                 --Furnivall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 read
   n 1: something that is read; "the article was a very good read"
   v 1: interpret something that is written or printed; "read the
      advertisement"; "Have you read Salman Rushdie?"
   2: have or contain a certain wording or form; "The passage reads
     as follows"; "What does the law say?" [syn: {read}, {say}]
   3: look at, interpret, and say out loud something that is
     written or printed; "The King will read the proclamation at
     noon"
   4: obtain data from magnetic tapes; "This dictionary can be read
     by the computer" [syn: {read}, {scan}]
   5: interpret the significance of, as of palms, tea leaves,
     intestines, the sky; also of human behavior; "She read the
     sky and predicted rain"; "I can't read his strange behavior";
     "The fortune teller read his fate in the crystal ball"
   6: interpret something in a certain way; convey a particular
     meaning or impression; "I read this address as a satire";
     "How should I take this message?"; "You can't take credit for
     this!" [syn: {take}, {read}]
   7: be a student of a certain subject; "She is reading for the
     bar exam" [syn: {learn}, {study}, {read}, {take}]
   8: indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The
     thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge
     read `empty'" [syn: {read}, {register}, {show}, {record}]
   9: audition for a stage role by reading parts of a role; "He is
     auditioning for `Julius Caesar' at Stratford this year"
   10: to hear and understand; "I read you loud and clear!"
   11: make sense of a language; "She understands French"; "Can you
     read Greek?" [syn: {understand}, {read}, {interpret},
     {translate}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 READ
     Relative Element Address Designate (cryptography)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top