Search result for

learned

(57 entries)
(0.6696 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -learned-, *learned*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
learned    [ADJ] ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้
learned    [ADJ] ซึ่งคงแก่เรียน, See also: ซึ่งมีความรู้มาก, Syn. highly-educated

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Learned institutions and societiesบัณฑิตยสถานและสมาคมทางวิชาการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
learnedHave you learned cooking or anything?
learnedI learned cooking under my sister's tuition.
learnedI learned about Keiko's problem from gossip.
learnedBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
learnedI hope I'll have learned a great deal about it in ten years.
learnedI learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.
learnedHave you ever learned how to play the guitar?
learnedYou learned English from Miss Long, didn't you?
learnedThe lady really flipped out when she learned she had won a million dollars.
learnedI learned a lot from what I heard.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
learned(เลิร์น'นิด) adj. มีความรู้มาก,คงแก่เรียน,เกี่ยวกับการเรียนรู้., See also: learnedness n. ดูlearned, Syn. erudite,scholarly
booklearned(บุด'เลิร์นดฺ) adj. ซึ่งเชื่อถือความรู้ในหนังสือ,การศึกษา
unlearned(อันเลิร์น'ทิด) adj. ไม่รู้,ไม่มีการศึกษา,ไม่ได้เรียนมา,ไม่สนใจ,ไม่คงแก่เรียน., See also: unlearnedly adv., Syn. uneducated

English-Thai: Nontri Dictionary
learned(adj) มีความรู้สูง,มีความรู้มาก,คงแก่เรียน
unlearned(adj) เขลา,ไร้การศึกษา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รอบรู้    [N] scholar, See also: learned man, savant, intellectual, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, Example: แพทย์ประจำตัวของเขาเป็นผู้รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีความรู้หลายอย่าง, บุคคลที่รู้กว้างขวางในเรื่องต่างๆ
พหูสูต    [N] scholar, See also: learned person, well-read person, Syn. ผู้รู้, ผู้รอบรู้, ปราชญ์, Example: ต้องหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ให้มากถึงจะเป็นพหูสูตได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สดับตรับฟังมาก, ผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก
คงแก่เรียน    [ADJ] erudite, See also: learned, scholarly, Example: เราต้องการนักการเมืองที่เป็นผู้คงแก่เรียนเข้ามาบริหาร, Thai definition: ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก
พหูสูต    [N] scholar, See also: learned man, Example: ความเป็นผู้ได้เรียนรู้ได้สดับตรับฟังมามากจนได้ชื่อว่า “พหูสูต” เป็นมงคลสูงสุด กล่าวคือ เป็นคุณธรรมนำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สดับตรับฟังมาก, ผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก
เจนใจ [V] remember, See also: learned by heart, learn or know throughly, Syn. ขึ้นใจ, แม่นยำ, Example: เขาเขียนได้แม่นยำจนเจนใจแล้วก็เอานิ้วมือแตะน้ำลายลบออก, Thai definition: แม่นยำในใจ
ธีรราช    [N] wise king, See also: learned king, Count unit: พระองค์, Thai definition: กษัตริย์ผู้เป็นปราชญ์, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāirap sāp wā) EN: have learned that ; understand that   FR: avoir appris que
คงแก่เรียน[adj.] (khongkaērīen) EN: erudite ; learned ; scholarly   FR: érudit
คนที่มีความรู้ [n. exp.] (khon thī mī khwāmrū) EN: man of letters ; learned man ; lettered man   FR: homme de lettres [m] ; lettré [m]
เมธี[n.] (mēthī) EN: learned man ; sage   FR: sage [m]
นักปราชญ์[n.] (nakprāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; logician ; man of learning ; wise man   FR: sage [m] ; philosophe [m] ; homme de savoir [m] ; savant [m]
ผู้คงแก่เรียน[n. exp.] (phū khongkaērīen) EN: learned person   
ผู้มีความรู้ [n. exp.] (phū mī khwāmrū) EN: learned person ; expert ; someone who knows   
ปราชญ์[n.] (prāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow   FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]
ร่ำเรียน[v.] (ramrīen) EN: study ; learn ; be learned   FR: étudier sans relâche ; étudier avec application ; bûcher (fam.) ; potasser (fam.) ; bloquer (fam. - Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEARNED    L ER1 N D
LEARNED    L ER1 N AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
learned    (j) (l @@1 n i d)
learned    (v) (l @@1 n d)
learnedly    (a) (l @@1 n i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
学のある;学の有る[がくのある, gakunoaru] (exp,adj-f) (See 学がある) educated; learned; schooled [Add to Longdo]
学兄[がっけい, gakkei] (n) my learned friend [Add to Longdo]
学術雑誌[がくじゅつざっし, gakujutsuzasshi] (n) learned (scientific) journal [Add to Longdo]
学術誌[がくじゅつし, gakujutsushi] (n) academic journal; learned journal [Add to Longdo]
学術団体[がくじゅつだんたい, gakujutsudantai] (n) academic society; learned body (society) [Add to Longdo]
学僧[がくそう, gakusou] (n) learned priest pursuing his studies [Add to Longdo]
既習[きしゅう, kishuu] (n,vs) already learned [Add to Longdo]
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) duty of confidentiality (concerning private matters learned through one's business) [Add to Longdo]
雀百迄踊り忘れず[すずめひゃくまでおどりわすれず, suzumehyakumadeodoriwasurezu] (exp) (id) What is learned in the cradle is carried to the tomb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博学[bó xué, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] learned; erudite [Add to Longdo]
博闻多识[bó wén duō shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, / ] learned and erudite; knowledgeable and experienced [Add to Longdo]
博雅[bó yǎ, ㄅㄛˊ ㄧㄚˇ, ] learned [Add to Longdo]
有学问[yǒu xué wèn, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ, / ] learned [Add to Longdo]
饱学[bǎo xué, ㄅㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] learned; erudite; scholarly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Learn \Learn\ (l[~e]rn), v. t. [imp. & p. p. {Learned}
   (l[~e]rnd), or {Learnt} (l[~e]rnt); p. pr. & vb. n.
   {Learning}.] [OE. lernen, leornen, AS. leornian; akin to OS.
   lin[=o]n, for lirn[=o]n, OHG. lirn[=e]n, lern[=e]n, G.
   lernen, fr. the root of AS. l[=ae]ran to teach, OS.
   l[=e]rian, OHG. l[=e]ran, G. lehren, Goth. laisjan, also Goth
   lais I know, leis acquainted (in comp.); all prob. from a
   root meaning, to go, go over, and hence, to learn; cf. AS.
   leoran to go. Cf. {Last} a mold of the foot, {lore}.]
   1. To gain knowledge or information of; to ascertain by
    inquiry, study, or investigation; to receive instruction
    concerning; to fix in the mind; to acquire understanding
    of, or skill; as, to learn the way; to learn a lesson; to
    learn dancing; to learn to skate; to learn the violin; to
    learn the truth about something. "Learn to do well." --Is.
    i. 17.
    [1913 Webster]
 
       Now learn a parable of the fig tree. --Matt. xxiv.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   2. To communicate knowledge to; to teach. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Hast thou not learned me how
       To make perfumes ?          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Learn formerly had also the sense of teach, in
      accordance with the analogy of the French and other
      languages, and hence we find it with this sense in
      Shakespeare, Spenser, and other old writers. This usage
      has now passed away. To learn is to receive
      instruction, and to teach is to give instruction. He
      who is taught learns, not he who teaches.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Learned \Learn"ed\ (l[~e]rn"[e^]d), a.
   Of or pertaining to learning; possessing, or characterized
   by, learning, esp. scholastic learning; erudite;
   well-informed; as, a learned scholar, writer, or lawyer; a
   learned book; a learned theory.
   [1913 Webster]
 
      The learnedlover lost no time.      --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Men of much reading are greatly learned, but may be
      little knowing.             --Locke.
   [1913 Webster]
 
      Words of learned length and thundering sound.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   {The learned}, learned men; men of erudition; scholars. --
    {Learn"ed*ly}, adv. {Learn"ed*ness}, n.
    [1913 Webster]
 
       Every coxcomb swears as learnedly as they. --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 learned
   adj 1: having or showing profound knowledge; "a learned jurist";
       "an erudite professor" [syn: {erudite}, {learned}]
   2: highly educated; having extensive information or
     understanding; "knowing instructors"; "a knowledgeable
     critic"; "a knowledgeable audience" [syn: {knowing},
     {knowledgeable}, {learned}, {lettered}, {well-educated},
     {well-read}]
   3: established by conditioning or learning; "a conditioned
     response" [syn: {conditioned}, {learned}] [ant: {innate},
     {unconditioned}, {unlearned}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top