หรือคุณหมายถึง catalogü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catalogue

K AE1 T AH0 L AO2 G   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catalogue-, *catalogue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catalogue[ADJ] เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ, Syn. catalog
catalogue[N] บัญชีรายชื่อ, Syn. catalog, list
catalogue[VT] บันทึกในบัญชีรายชื่อ, Syn. catalog, record
catalogue[N] สิ่งที่ใช้บันทึกรายชื่อ เช่น สมุด ไฟล์, See also: แค็ตตาล็อก, Syn. catalog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catalogue(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer,catalogist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
catalogue verseนามาวลี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
catalogue (n ) รายการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Catalogued November 4, 1982.2748 Contact (1997)
I have museum-trained experts sent out here making sure... that these relics are preserved and catalogued properly.ผมมี จนท.พิพิธภัณฑ์ ควบคุมให้แน่ใจว่า สิ่งของเหล่านี้ได้รับการทะนุถนอมไว้ Titanic (1997)
All of tin the Truman catalogue. Operators are standing by.แน่นอน เปิดทรูแมนแคตตาล็อก ก็โทรสั่งซื้อได้ The Truman Show (1998)
I'd flip through catalogues and wonder... .."What kind of dining set defines me as a person?"ผมอยากมีลูกซัก3คน Fight Club (1999)
- So, I've got the Sears catalogue thing going... and the tube sock gig- that is gonna be huge.ต่อไปนะ ฉันก็มีถ่าย แคตาล็อกโลตัส แล้วก็จะมีโฆษณาถุงเท้าออกมาอีก จะดังเปรี้ยงเลย 10 Things I Hate About You (1999)
Catalogue everything.บันทึกรายชื่อทุกอย่าง AVP: Alien vs. Predator (2004)
- Have you catalogued all of this?- คุณลงบันทึกของพวกนี้หรือยัง ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
His mother didn't order him from a catalogue.แม่ของเขาก็ไม่ได้สั่งเขาจากแคตตาล็อก The Nanny Diaries (2007)
I've already catalogued one wedding ring into evidence.ผมเก็บแหวนแต่งงาน ไว้เป็นหลักฐานแล้ววงนึง Go Your Own Way (2008)
He's gotta wank off... to the underwear section of the Sears catalogue.ที่เมียไม่ให้หนังโป้ จนต้องใช้แคตตาล้อกชุดชั้นในแทนอะนะ Made of Honor (2008)
Check the European catalogue.สีแดง สำหรับอันตรายมาก Gomorrah (2008)
Your internet activity over the last 10 years, is being scrutinized and catalogued.ข้อมูลการใช้เนทของเธอ 10 ปีย้อนหลัง.. กำลังถูกตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน.. Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catalogueAll our catalogues are free for the asking.
catalogueIf it is not free, please let me know how much the catalogue and the postage to Japan are.
catalogueI would like to get your latest catalogue.
catalogueI would like to purchase your latest mail order catalogue.
cataloguePlease send me a catalogue.
cataloguePlease send me a catalogue for review.
cataloguePlease send me your latest catalogue.
catalogueWe wish to quote a part of your paper in our new catalogue.
catalogueWhere can I go to buy art books and catalogues?
catalogueWith regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรรายการ[N] catalogue card, See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
รายการ[N] catalogue, See also: list, list of items, directory, record, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม, Count unit: รายการ, Thai definition: บัญชีแจ้งรายชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่างๆ
แค็ตตาล็อก[N] catalog, See also: catalogue, Example: ห้างสรรพสินค้าส่งแค็ตตาลอกมาให้เขาทุกเดือน, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ที่มีภาพสินค้า เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสำหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรรายการ[n. exp.] (bat rāikān) EN: catalogue card ; index card   
แค็ตตาล็อก [n.] (khaettālǿk) EN: catalogue ; catalog (Am.)   FR: catalogue [m]
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
รายการหนังสือ[n.] (rāikān-nangseū) EN: catalogue = catalog (Am.)   FR: catalogue [m]
รายการสินค้า[n. exp.] (rāikān sinkhā) EN: catalogue ; catalog (Am.) ; list of goods   FR: catalogue [m] ; liste des produits [f]
รายการสินค้าเสมือนจริง[n. exp.] (rāikān sinkhā sameūoen jing ) EN: virtual catalog   FR: catalogue virtuel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATALOGUE    K AE1 T AH0 L AO2 G
CATALOGUED    K AE1 T AH0 L AO2 G D
CATALOGUES    K AE1 T AH0 L AO2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catalogue    (v) kˈætəlɒg (k a1 t @ l o g)
catalogued    (v) kˈætəlɒgd (k a1 t @ l o g d)
catalogues    (v) kˈætəlɒgz (k a1 t @ l o g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandkatalog {m}catalogue in book form [Add to Longdo]
Katalogschild {n}catalogue labelling [Add to Longdo]
Katalogschrank {m}catalogue cabinet [Add to Longdo]
Katalogschubkasten {m}catalogue drawer [Add to Longdo]
Katalogzettel {m}catalogue card [Add to Longdo]
Messekatalog {m}catalogue of books sold at the fair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カタログショッピング[, katarogushoppingu] (n) catalog shopping; catalogue shopping [Add to Longdo]
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]
カタログ販売[カタログはんばい, katarogu hanbai] (n) catalog retailing; catalogue retailing [Add to Longdo]
ケッヘル番号[ケッヘルばんごう, kehheru bangou] (n) Koechel number (catalogue of Mozart's music) [Add to Longdo]
一覧[いちらん, ichiran] (n,vs) (1) at a glance; (a) look; (a) glance; (a) summary; (2) (school) catalog; catalogue; (P) [Add to Longdo]
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] (n) list; table; schedule; catalogue; catalog; (P) [Add to Longdo]
型録(ateji)[カタログ(P);かたろぐ, katarogu (P); katarogu] (n,vs) (uk) catalog; catalogue; (P) [Add to Longdo]
恒星表[こうせいひょう, kouseihyou] (n) (obsc) (See 星表) star catalog; star catalogue [Add to Longdo]
出版目録[しゅっぱんもくろく, shuppanmokuroku] (n) catalog of publications; catalogue of publications [Add to Longdo]
書目[しょもく, shomoku] (n) catalogue of books; catalog of books [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue [Add to Longdo]
目録[もくろく, mokuroku] catalogue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catalogue \Cat"a*logue\, v. t. [imp. & p. p. {Catalogued}; p.
   pr. & vb. n. {Cataloguing}.]
   To make a list or catalogue; to insert in a catalogue.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catalogue \Cat"a*logue\, n. [F., fr. catalogus, fr. Gr. ? a
   counting up, list, fr. ? to count up; kata` down, completely
   + ? to say.]
   A list or enumeration of names, or articles arranged
   methodically, often in alphabetical order; as, a catalogue of
   the students of a college, or of books, or of the stars.
   [1913 Webster]
 
   {Card catalogue}, a catalogue, as of books, having each item
    entered on a separate card, and the cards arranged in
    cases by subjects, or authors, or alphabetically.
 
   {Catalogue raisonn['e]}[F.], a catalogue of books, etc.,
    classed according to their subjects.
 
   Syn: List; roll; index; schedule; enumeration; inventory. See
     {List}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catalogue
   n 1: a complete list of things; usually arranged systematically;
      "it does not pretend to be a catalog of his achievements"
      [syn: {catalog}, {catalogue}]
   2: a book or pamphlet containing an enumeration of things; "he
     found it in the Sears catalog" [syn: {catalog}, {catalogue}]
   v 1: make an itemized list or catalog of; classify; "He is
      cataloguing his photographic negatives" [syn: {catalogue},
      {catalog}]
   2: make a catalogue, compile a catalogue; "She spends her
     weekends cataloguing" [syn: {catalogue}, {catalog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top