ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invention

IH2 N V EH1 N SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invention-, *invention*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invention(n) การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, Syn. inventiveness, creativity, ingenuity
invention(n) สิ่งประดิษฐ์, See also: ความคิดในการประดิษฐ์, Syn. device, creation, contrivance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invention(อินเวน'เชิน) n. การประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์ใหม่, การสร้างสรรค์, การเสกสรร, การกุเรื่อง, เรื่องที่กุขึ้น, Syn. creativity, Ant. imitativeness

English-Thai: Nontri Dictionary
invention(n) การประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์, การคิดค้น, การกุเรื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inventionการประดิษฐ์, การต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invention, title by๑. การมีกรรมสิทธิ์โดยการประดิษฐ์๒. การมีกรรมสิทธิ์โดยการต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventionการประดิษฐ์ [เศรษฐศาสตร์]
Inventionการต้นคิดประดิษฐ์ [เศรษฐศาสตร์]
Inventionsสิ่งประดิษฐ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน The Great Dictator (1940)
I wish there could be an invention that bottled up the memory, like perfume, and it never faded, never got stale.ที่สามารถบรรจุความทรงจําใส่ขวดไว้ได้เหมือนน้ำหอม ไม่มีวันจางไม่มีวันเน่าเสีย Rebecca (1940)
"Since the invention of the kiss, there have been five kissesหลังการจูบทั้งหมดที่มีมา ... พวกเขาจูบกัน 5 ครั้ง The Princess Bride (1987)
Yeah, but you are aware that there is an invention called television, ใช่ แต่คุณมีความตระหนักว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าโทรทัศน์, Pulp Fiction (1994)
- and on this invention they show shows, right?- และพวกเขาแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่แสดงให้เห็นว่านี้ใช่มั้ย? Pulp Fiction (1994)
Then they took the invention away from him.พวกนั้นเอาผลการค้นคว้าไปจากพ่อ Resident Evil: Apocalypse (2004)
This house and... my inventions are all I have.ฉันมีแต่บ้านหลังนี้กับสิ่งประดิษฐ์ Around the World in 80 Days (2004)
Cell phone. The most beautiful invention on this planet.โทรศัพท์เคลื่อนที่ สิ่งประดิษฐ์ที่วิเศษที่สุด บนโลกใบนี้ Saw (2004)
These are Bigweld's original invention designs.นี่คือผลงานต้นแบบของคุณบิ๊กเวลด์เชียวนะ Robots (2005)
It's the most important invention in the history of the world.มันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
You're scared that my invention would be recognized at Central and alchemists would become unnecessary.แกกลัวว่าสิ่งประดิษฐ์ของชั้นจะทำให้นักเล่นแร่แปรธาตุอย่างแกตกประป๋องใช่มั้ย! Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
We were never interested in your invention from the starเราไม่สนใจงานทดลองของนายตั้งแต่แรกแล้วล่ะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inventionAll inventions grow out of necessity.
inventionDuring the 19th century, many inventions were developed.
inventionHe is accredited with the invention.
inventionHe said that necessity is the mother of invention.
inventionHis invention deserves notice.
inventionHis invention is superior to conventional equipment.
inventionHis invention will save hours in manufacturing our product.
inventionHis study of optics led him to the invention of the magnifying glass.
inventionHorses used to pull road-rollers, but the steamroller arrived with the invention of the steam engine.
inventionI am of the opinion that necessity is the mother of invention.
inventionIn early times inventions were often stumbled upon by accident.
inventionIntel gets a huge royalty from the invention.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งประดิษฐ์(n) invention
สิ่งประดิษฐ์(n) invention, Syn. ประดิษฐกรรม, Example: คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่อย่างหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: สิ่งที่สร้างขึ้น, แต่งขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การประดิษฐ์(n) invention, Syn. การทำขึ้น, การสร้างขึ้น, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน
พิกัติ(n) diversification, See also: invention, Syn. การประดิษฐ์, Thai Definition: การทำให้เป็นหลายอย่าง, การกระทำให้แปลกออกไป, การประดิษฐ์ทำ
กลอุปกรณ์(n) device, See also: invention, appliance, gadget, Syn. อุปกรณ์เชิงกล, Example: การศึกษาวิชาวิศวกรรมต้องใช้กลอุปกรณ์มาก, Thai Definition: อุปกรณ์เชิงกลที่ออกแบบหรือผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประดิษฐกรรม(n) invention, See also: production, Syn. สิ่งประดิษฐ์, Ant. ชิ้น, อัน, เครื่อง, Example: เลเซอร์พรินเตอร์เป็นประดิษฐกรรมใหม่, Thai Definition: การทำสิ่งของขึ้นจากวัตถุดิบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประดิษฐ์[kān pradit] (n) EN: invention  FR: invention [ f ]
การประดิษฐ์ไทย[kān pradit thai] (n, exp) EN: Thai invention  FR: invention thaïlandaise [ f ] ; invention thaïe [ f ]
สิ่งประดิษฐ์[singpradit] (n) EN: invention ; artefact  FR: invention [ f ] ; création [ f ]
สิ่งประดิษฐ์ใหม่[singpradit mai] (n, exp) EN: new invention  FR: nouvelle invention [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INVENTION IH2 N V EH1 N SH AH0 N
INVENTIONS IH2 N V EH1 N SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invention (n) ˈɪnvˈɛnʃən (i1 n v e1 n sh @ n)
inventions (n) ˈɪnvˈɛnʃənz (i1 n v e1 n sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发明创造[fā míng chuàng zào, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ,     /    ] inventions [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfindung { f } | Erfindungen { pl }invention | inventions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発明[はつめい, hatsumei] (n, vs) (1) invention; (adj-na) (2) (See 聡明) intelligent; clever; (n, vs) (3) (arch) being enlightened; having the meaning of everything become clear; (P) #4,641 [Add to Longdo]
考案[こうあん, kouan] (n, vs) plan; device; idea; invention; (P) #6,955 [Add to Longdo]
インベンション[inbenshon] (n) invention [Add to Longdo]
インヴェンション[invenshon] (n) invention [Add to Longdo]
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one [Add to Longdo]
共同発明[きょうどうはつめい, kyoudouhatsumei] (n) joint invention [Add to Longdo]
作出[さくしゅつ, sakushutsu] (n, vs) new creation; new invention; new production; new breed [Add to Longdo]
新発見[しんはっけん, shinhakken] (n) new discovery; new invention [Add to Longdo]
新発明[しんはつめい, shinhatsumei] (n) new invention (discovery) [Add to Longdo]
進歩性[しんぽせい, shinposei] (n) inventive step; invention (with respect to prior art) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invention \In*ven"tion\, n. [L. inventio: cf. F. invention. See
   {Invent}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of finding out or inventing; contrivance or
    construction of that which has not before existed; as, the
    invention of logarithms; the invention of the art of
    printing.
    [1913 Webster]
 
       As the search of it [truth] is the duty, so the
       invention will be the happiness of man. --Tatham.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is invented; an original contrivance or
    construction; a device; as, this fable was the invention
    of Esop; that falsehood was her own invention; she
    patented five inventions.
    [1913 Webster +PJC]
 
       We entered by the drawbridge, which has an invention
       to let one fall if not premonished.  --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. Thought; idea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A fabrication to deceive; a fiction; a forgery; a
    falsehood.
    [1913 Webster]
 
       Filling their hearers
       With strange invention.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The faculty of inventing; imaginative faculty; skill or
    ingenuity in contriving anything new; as, a man of
    invention.
    [1913 Webster]
 
       They lay no less than a want of invention to his
       charge; a capital crime, . . . for a poet is a
       maker.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. (Fine Arts, Rhet., etc.) The exercise of the imagination
    in selecting and treating a theme, or more commonly in
    contriving the arrangement of a piece, or the method of
    presenting its parts.
    [1913 Webster]
 
   {Invention of the cross} (Eccl.), a festival celebrated May
    3d, in honor of the finding of our Savior's cross by St.
    Helena.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invention
   n 1: the creation of something in the mind [syn: {invention},
      {innovation}, {excogitation}, {conception}, {design}]
   2: a creation (a new device or process) resulting from study and
     experimentation [syn: {invention}, {innovation}]
   3: the act of inventing

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 invention /ɛ̃vɑ̃tjɔ̃/ 
  invention

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top