ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inventive

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inventive-, *inventive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inventive(อินเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการประดิษฐ์, เป็นการประดิษฐ์, เกี่ยวกับการคิดค้นเอง, สร้างสรรค์, กุเรื่อง., See also: inventively adj. inventiveness n., Syn. ingenious, creative

English-Thai: Nontri Dictionary
inventive(adj) ในการประดิษฐ์, เกี่ยวกับการคิดค้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventive Stepขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
inventiveสร้างสรรค์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"For a whimsically inventive time, call Leonard Hofstadter."อยากร่วมเพศอย่างสร้างสรรค์ โทรหาเลนเนิร์ด ฮอฟสแต็ดเตอร์ The Cooper/Kripke Inversion (2013)
He was possibly the most inventive person who ever lived.และแม้จะมีการปรากฏตัวของเขา When Knowledge Conquered Fear (2014)
Dr. Stockman should be inventive enough to reassemble the arc capacitor.ดร. สต็อคแมนน่าจะเปรื่องพอ ประกอบเครื่องควบประจุอาร์คใหม่ได้ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inventiveEdison was an inventive genius of the United States.
inventiveHe is inventive of excuses.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inventive
inventiveness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inventive
inventively

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einfallsreich; schöpferisch { adj } | einfallsreicher | am einfallsreichsteninventive | more inventive | most inventive [Add to Longdo]
erfinderisch; erfindungsreich { adj } | nicht erfinderischinventive | uninventive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
進歩性[しんぽせい, shinposei] (n) inventive step; invention (with respect to prior art) [Add to Longdo]
発想力[はっそうりょく, hassouryoku] (n) expressive power; inventiveness; creative power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inventive \In*vent"ive\, a. [Cf. F. inventif.]
   Able and apt to invent; quick at contrivance; ready at
   expedients; as, an inventive head or genius. --Dryden. --
   {In*vent"ive*ly}, adv. -- {In*vent"ive*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inventive
   adj 1: (used of persons or artifacts) marked by independence and
       creativity in thought or action; "an imaginative use of
       material"; "the invention of the knitting frame by
       another ingenious English clergyman"- Lewis Mumford; "an
       ingenious device"; "had an inventive turn of mind";
       "inventive ceramics" [syn: {imaginative}, {inventive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top