ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inventiveness

IH2 N V EH1 N T IH0 V N AH0 S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inventiveness-, *inventiveness*, inventivenes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They admired his inventiveness and his genius for experimentation, but they regarded his invisible "lines of force"ฟาราเดย์ฝัน พวกเขาชื่นชมความ เฉลียวฉลาดของเขา และความเป็นอัจฉริยะ ของเขาสำหรับการทดลอง The Electric Boy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
INVENTIVENESS IH2 N V EH1 N T IH0 V N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
発想力[はっそうりょく, hassouryoku] (n) expressive power; inventiveness; creative power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inventive \In*vent"ive\, a. [Cf. F. inventif.]
   Able and apt to invent; quick at contrivance; ready at
   expedients; as, an inventive head or genius. --Dryden. --
   {In*vent"ive*ly}, adv. -- {In*vent"ive*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inventiveness
   n 1: the power of creative imagination [syn: {inventiveness},
      {ingeniousness}, {ingenuity}, {cleverness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top