Search result for

invention

(62 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invention-, *invention*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invention[N] การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, Syn. inventiveness, creativity, ingenuity
invention[N] สิ่งประดิษฐ์, See also: ความคิดในการประดิษฐ์, Syn. device, creation, contrivance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invention(อินเวน'เชิน) n. การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์ใหม่,การสร้างสรรค์,การเสกสรร,การกุเรื่อง,เรื่องที่กุขึ้น, Syn. creativity ###A. imitativeness

English-Thai: Nontri Dictionary
invention(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,การคิดค้น,การกุเรื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inventionการประดิษฐ์, การต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invention, title by๑. การมีกรรมสิทธิ์โดยการประดิษฐ์๒. การมีกรรมสิทธิ์โดยการต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventionการประดิษฐ์ [เศรษฐศาสตร์]
Inventionการต้นคิดประดิษฐ์ [เศรษฐศาสตร์]
Inventionsสิ่งประดิษฐ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน The Great Dictator (1940)
I wish there could be an invention that bottled up the memory, like perfume, and it never faded, never got stale.ที่สามารถบรรจุความทรงจําใส่ขวดไว้ได้เหมือนน้ำหอม ไม่มีวันจางไม่มีวันเน่าเสีย Rebecca (1940)
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
"Since the invention of the kiss, there have been five kissesหลังการจูบทั้งหมดที่มีมา ... พวกเขาจูบกัน 5 ครั้ง The Princess Bride (1987)
Yeah, but you are aware that there is an invention called television,ใช่ แต่คุณมีความตระหนักว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าโทรทัศน์, Pulp Fiction (1994)
- and on this invention they show shows, right?- และพวกเขาแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่แสดงให้เห็นว่านี้ใช่มั้ย? Pulp Fiction (1994)
See this? It's a clockwork chronometer, of my invention.ดูนี่สิ นี่เป็นนาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก ฉันประดิษฐ์ขึ้นมาเอง The Red Violin (1998)
Like all my inventions, Memnon will use it for war.เหมือนสิ่งประดิษฐ์อื่นๆของข้า เมมนอนจะใช้มันในสงคราม The Scorpion King (2002)
That's one of my latest inventions.- สิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของข้า The Scorpion King (2002)
This is your invention.มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ของเจ้า The Scorpion King (2002)
They said they had modified this microbe in the laboratory and therefore it was an invention.พวกเขาบอกว่าดัดแปลงจุลินทรีย์นี้ขึ้นมาในห้องทดลอง ดังนั้นจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ สำนักงานสิทธิบัตรและรัฐบาลสหรัฐฯ The Corporation (2003)
The patent office and the U.S. Government took a look at this quote invention;พิจารณ์ดูสิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี้ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inventionAll inventions grow out of necessity.
inventionDuring the 19th century, many inventions were developed.
inventionHe is accredited with the invention.
inventionHe said that necessity is the mother of invention.
inventionHis invention deserves notice.
inventionHis invention is superior to conventional equipment.
inventionHis invention will save hours in manufacturing our product.
inventionHis study of optics led him to the invention of the magnifying glass.
inventionHorses used to pull road-rollers, but the steamroller arrived with the invention of the steam engine.
inventionI am of the opinion that necessity is the mother of invention.
inventionIn early times inventions were often stumbled upon by accident.
inventionIntel gets a huge royalty from the invention.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งประดิษฐ์[N] invention
สิ่งประดิษฐ์[N] invention, Syn. ประดิษฐกรรม, Example: คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่อย่างหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งที่สร้างขึ้น, แต่งขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การประดิษฐ์[N] invention, Syn. การทำขึ้น, การสร้างขึ้น, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน
พิกัติ[N] diversification, See also: invention, Syn. การประดิษฐ์, Thai definition: การทำให้เป็นหลายอย่าง, การกระทำให้แปลกออกไป, การประดิษฐ์ทำ
กลอุปกรณ์[N] device, See also: invention, appliance, gadget, Syn. อุปกรณ์เชิงกล, Example: การศึกษาวิชาวิศวกรรมต้องใช้กลอุปกรณ์มาก, Thai definition: อุปกรณ์เชิงกลที่ออกแบบหรือผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประดิษฐกรรม[N] invention, See also: production, Syn. สิ่งประดิษฐ์, Ant. ชิ้น, อัน, เครื่อง, Example: เลเซอร์พรินเตอร์เป็นประดิษฐกรรมใหม่, Thai definition: การทำสิ่งของขึ้นจากวัตถุดิบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประดิษฐ์[n.] (kān pradit) EN: invention   FR: invention [f]
การประดิษฐ์ไทย[n. exp.] (kān pradit thai) EN: Thai invention   FR: invention thaïlandaise [f] ; invention thaïe [f]
สิ่งประดิษฐ์[n.] (singpradit) EN: invention ; artefact   FR: invention [f] ; création [f]
สิ่งประดิษฐ์ใหม่[n. exp.] (singpradit mai) EN: new invention   FR: nouvelle invention [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INVENTION    IH2 N V EH1 N SH AH0 N
INVENTIONS    IH2 N V EH1 N SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invention    (n) (i1 n v e1 n sh @ n)
inventions    (n) (i1 n v e1 n sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfindung {f} | Erfindungen {pl}invention | inventions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベンション[, inbenshon] (n) invention [Add to Longdo]
インヴェンション[, invenshon] (n) invention [Add to Longdo]
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one [Add to Longdo]
共同発明[きょうどうはつめい, kyoudouhatsumei] (n) joint invention [Add to Longdo]
考案[こうあん, kouan] (n,vs) plan; device; idea; invention; (P) [Add to Longdo]
作出[さくしゅつ, sakushutsu] (n,vs) new creation; new invention; new production; new breed [Add to Longdo]
新発見[しんはっけん, shinhakken] (n) new discovery; new invention [Add to Longdo]
新発明[しんはつめい, shinhatsumei] (n) new invention (discovery) [Add to Longdo]
進歩性[しんぽせい, shinposei] (n) inventive step; invention (with respect to prior art) [Add to Longdo]
創見[そうけん, souken] (n) originality; creation; invention [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发明创造[fā míng chuàng zào, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ, / ] inventions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invention \In*ven"tion\, n. [L. inventio: cf. F. invention. See
   {Invent}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of finding out or inventing; contrivance or
    construction of that which has not before existed; as, the
    invention of logarithms; the invention of the art of
    printing.
    [1913 Webster]
 
       As the search of it [truth] is the duty, so the
       invention will be the happiness of man. --Tatham.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is invented; an original contrivance or
    construction; a device; as, this fable was the invention
    of Esop; that falsehood was her own invention; she
    patented five inventions.
    [1913 Webster +PJC]
 
       We entered by the drawbridge, which has an invention
       to let one fall if not premonished.  --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. Thought; idea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A fabrication to deceive; a fiction; a forgery; a
    falsehood.
    [1913 Webster]
 
       Filling their hearers
       With strange invention.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The faculty of inventing; imaginative faculty; skill or
    ingenuity in contriving anything new; as, a man of
    invention.
    [1913 Webster]
 
       They lay no less than a want of invention to his
       charge; a capital crime, . . . for a poet is a
       maker.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. (Fine Arts, Rhet., etc.) The exercise of the imagination
    in selecting and treating a theme, or more commonly in
    contriving the arrangement of a piece, or the method of
    presenting its parts.
    [1913 Webster]
 
   {Invention of the cross} (Eccl.), a festival celebrated May
    3d, in honor of the finding of our Savior's cross by St.
    Helena.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invention
   n 1: the creation of something in the mind [syn: {invention},
      {innovation}, {excogitation}, {conception}, {design}]
   2: a creation (a new device or process) resulting from study and
     experimentation [syn: {invention}, {innovation}]
   3: the act of inventing

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 invention [ɛ̃vãtjõ]
   invention
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top