ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creativity

K R IY2 EY0 T IH1 V AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creativity-, *creativity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creativity(n) ความสามารถในการสร้างสรรค์, Syn. originality, creative ability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creativity(ครีอะทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติในการสร้างสรรค์, ความสามารถหรือขบวนการสร้างสรรค์, Syn. orignality, talent, art

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creativityการสร้างสรรค์ [การแพทย์]
creativityความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถทางสมองของมนุษย์ที่คิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง นำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งของ และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยอาศัยข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What interests me is he shows a number of characteristics like creativity curiosity, friendship that, frankly, have taken us by surprise.คือเขาแสดงลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตรที่... Bicentennial Man (1999)
I'm only a baker, but I put as much creativity and passion... into my cakes as a painter puts on a canvas.ถึงฉันจะแค่อบขนม แต่ฉันก็ ใส่ความสร้างสรรค์และความรัก ลงไปในเค้กของฉัน เหมือนกับจิตรกรใส่ในภาพเขียน The Perfect Man (2005)
Dear Passionate Baker... creativity and passion, huh?สวัสดีครับ สาวนักอบขนมปัง ความสร้างสรรค์และความรักงั้นรึ The Perfect Man (2005)
Whole lot of creativity went into this package and I want you to enjoy...ตอนนี้ ขอเชิญพบกับสุดยอดตูดแห่งปี Burning House of Love (2008)
everything about expression and creativity and art.ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะ It Might Get Loud (2008)
Yhere's a total concentration on music and creativity and writing.มันเป็นการควบแน่นที่สมบูรณ์แบบ ในทางดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และการเขียน It Might Get Loud (2008)
This party is my way of saying thank you to all of you for your hard work and dedication and all the creativity that you've brought into life.งานเลี้ยงนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณทุกคน สำหรับการทำงานอย่างหนัก และความทุ่มเท ความสร้างสรรค์ Loyal and True (2008)
Profiteering off the creativity of others.ค้ากำไรจากการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ Brown Betty (2010)
The bastard who does not respect your creativity is not me but him.ไอ้เวรนั่นไม่เคารพความคิดสร้างสรรค์ของนาย ไม่ใช่ฉัน แต่เป็นเขา Episode #1.12 (2010)
We encourage creativity at the school.เราสนับสนุนให้ความคิดสร้างสรรค์ที่โรงเรียน We Bought a Zoo (2011)
His creativity is expressed through music.ความคิดสร้างสรรค์ของเขา ถูกแสดงผ่านทางดนตรี The Firefly (2011)
Now, Sue Sylvester thinks that fostering a student's creativity is a waste of money.ตอนนี้ซู ซิลเวสเตอร์คิดว่า การช่วยเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ เสียเงินเปล่า Pot O' Gold (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creativityLanguage acquisition requires creativity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคิดสร้างสรรค์(n) creativity, Example: ประติมากรรมไทยเป็นผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ, Thai Definition: ความสามารถที่จะสร้างความคิดใหม่ๆ ที่ให้ผลในทางบวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[khwām chalāt nai kān riroēm sāngsan] (n, exp) EN: creativity quotient ; CQ  FR: quotient d'intelligence créative [ m ] ; QIC
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์[khwāmkhit riroēm sāngsan] (n, exp) EN: creativity
ความคิดสร้างสรรค์[khwāmkhit sāngsan] (n, exp) EN: creativity ; creative thinking  FR: créativité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CREATIVITY K R IY2 EY0 T IH1 V AH0 T IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创新精神[chuàng xīn jīng shén, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ,     /    ] creativity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリエーティビティー[kurie-teibitei-] (n) creativity [Add to Longdo]
創意工夫育成功労学校賞[そういくふういくせいこうろうがっこうしょう, souikufuuikuseikourougakkoushou] (n) Prize to Schools for Nurturing Creativity [Add to Longdo]
創意工夫功労者賞[そういくふうこうろうしゃしょう, souikufuukouroushashou] (n) Prize for Creativity [Add to Longdo]
創造性[そうぞうせい, souzousei] (n) creativity [Add to Longdo]
創造力[そうぞうりょく, souzouryoku] (n) creative power; creativity; (P) [Add to Longdo]
独創性[どくそうせい, dokusousei] (n) creativity; ingenuity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  creativity
      n 1: the ability to create [syn: {creativity}, {creativeness},
           {creative thinking}] [ant: {uncreativeness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top