Search result for

expos

(129 entries)
(0.2651 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expos-, *expos*, expo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expose    [VT] เปิดเผยออกมา, See also: โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา, เผยออกมา, Syn. disclose, show up, uncover
expose    [VT] เผยความลับของคนอื่น (โดยการตีพิมพ์หรือออกอากาศ), See also: เปิดเผยความผิดของคนอื่น, Syn. disclose, reveal, unveil
exposed    [ADJ] ซึ่งเปิดออก, See also: ไม่มีกำบัง, ไม่มีการป้องกัน, Syn. disclosed, uncovered
expose to    [PHRV] เผยต่อ, See also: เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน)
expose to    [PHRV] เปิดเผย (สิ่งผิดให้สาธารณชนรับรู้)
exposition    [N] การแสดงสินค้า, See also: นิทรรศการ, Syn. fair, exhibition, trade show
exposition    [N] คำอธิบายอย่างละเอียด, See also: คำชี้แจงอย่างละเอียด, Syn. explanation, explication
expository    [ADJ] ซึ่งเป็นการอธิบาย, See also: ซึ่งเป็นการชี้แจง, Syn. explanatory, explicatory
expostulate    [VI] แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: ติง, ท้วง, ทักท้วง, คัดค้าน, Syn. dissuade, oppose, remonstrate
expostulation    [N] การแสดงความไม่เห็นด้วย, See also: การท้วงติง, การทักท้วง, Syn. dissuasion, protest, remonstrance

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exposeเผย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to (disease)สัมผัส (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expose to riskมีความเสี่ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exposition๑. การแถลงชี้แจง๒. นิทรรศการ๓. การแสดงสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exposition๑. อรรถาธิบาย๒. บทเปิดเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
exposureการเปิดรับ, การสัมผัส, การอาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exposureโอกาสเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exposure of childการทอดทิ้งเด็กให้เสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exposure to the risk of conceptionการเข้าเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exposeเผยผึ่ง,ส่วนที่สัมผัส [การแพทย์]
Exposed Partsบริเวณที่ไม่ค่อยถูกปกปิด [การแพทย์]
Exposee Personsผู้ที่อาจจะเกิดโรคได้ [การแพทย์]
Exposureการเปิดช่องรับแสง [TU Subject Heading]
Exposureการรับเชื้อ,ปัจจัยเสี่ยง [การแพทย์]
Exposure Factorsการจัดเครื่องถ่ายเอ็กซเรย์ [การแพทย์]
Exposure Switchสวิทสำหรับถ่ายเอ็กซเรย์ [การแพทย์]
Exposure Timeเวลาในการถ่ายภาพ,ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ,เวลาที่ใช้ถ่ายเอ็กซเรย์ [การแพทย์]
Exposure to Salivaการสัมผัสกับน้ำลาย [การแพทย์]
Exposure View, Doubleการถ่ายภาพจากจุดสองจุดพร้อมกัน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expose(อิคซฺโพซ') vt. เผย,เปิด,เปิดเผย,นำออกแสดง,, See also: exposable adj. exposer n.
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
expository(adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย, Syn. expositive
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn
exposure(อิคซฺโพ'เวอะ) n. การเผย, การเปิดเผย,การเปิดโปง,การผึ่ง,การนำออกแสดง,การให้ถูกแสง,ระยะเวลาที่ให้ถูกแสง,การทอดทิ้ง,ผิวหน้าที่เผยออก., Syn. disclosure
time exposuren. การเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปเป็นเวลานาน (กว่า 1/2 วินาที) ,ภาพที่เกิดจากการเปิดหน้ากล้องนานดังกล่าว
underexpose(อัน'เดอะอิคซฺโพซ') vt. ทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่เพียงพอ
underexposure(อัน'เดอะอิคซฺโพ'เ?อะ) n. การทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่เพียงพอ,ภาพถ่ายหรือภาพเนกาติฟที่ถูกแสงไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
expose(vt) เผย,เปิดเผย,เปิดโปง,อธิบาย,แสดง
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
expositor(n) ผู้ชี้แจง,ผู้อธิบาย
expository(adj) เกี่ยวกับการชี้แจง,เกี่ยวกับการอธิบาย
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
exposure(n) การเปิดเผย,การเผย,การเปิดโปง,การนำออกแสดง,การผึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exposure (n) การเผยผึ่ง
exposure (n ) ปริมาณแสงที่ฟิล์มหรือตัวเซ็นเซอร์ได้รับ โดยการควบคุมรูรับแสงของเลนส์และความเร็วชัตเตอร์ที่ตัวกล้อง, รูรับแสง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, it was terrifying. I've never felt so exposed.เอ่อ มันเคยสยองนะ , ฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Also, the dead guy was exposed to mercury, mold,เช่นเดียวกับชายที่ตาย เพราะปรอท Not Cancer (2008)
He could've been exposed to a toxin that caused short term memory loss.อาการเขาอาจเกิดจากการได้รับพิษ ทำให้ความจำสั้นๆสูญไป Joy (2008)
Exposure to certain types of mold can cause short term memory loss.ต้องแน่ใจว่าMoldชนิดไหน ทำให้เสียความจำระยะสั้น Joy (2008)
Could be q fever if he's had exposure to goats.อาจเป็น"ไข้ คิว" ถ้าเขาเคยสัมผัสแพะ Last Resort (2008)
- What's the exposure?- ข่าวกระจายไปถึงไหน Pilot (2008)
We can still expose Valiant.เรายังสามารถเปิดโปงวาเลียนท์ได้ Valiant (2008)
Hyun-soo Nam's secret daughter and grandson exposed!"ข่าวฉาว นัม ฮยุน ซู: ลูกสาว และหลานชาย" ครับ คุณ นัม ฮยุน ซู พร้อมจะแถลงข่าวแล้วครับ Scandal Makers (2008)
Actor Joon-young Kim came out to face the reporter who exposed him.ดาราดัง คิม จุง ยอง ป๊ะเข้ากับ นักข่าว บง พิล ชุง ที่แฉคลิ๊ปฉาวของเขา Scandal Makers (2008)
Should the truth be exposed,หากเรื่องนี้แพร่งพรายไป The Kingdom of the Winds (2008)
He's still coming, our tank is exposedเขายังตามมาอยู่นะ หลังเราไม่มีอะไรกันแล้ว Death Race (2008)
There's exposed vagina all over your house.ก็โชว์น้องจิ๋มอยู่รอบบ้านนายนี่ไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exposA jaywalker exposes himself to great danger.
exposAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
exposAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
exposDon't expose it to the rain.
exposDon't expose pictures to the sun.
exposDon't expose the plant to direct sunlight.
exposDon't expose the tapes to the sun.
exposDon't expose this chemical to direct sunlight.
exposDon't expose your skin to the sun for too long.
exposEveryone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
exposExpose the writer to criticism.
exposExposing skin excessively to the sun causes sunburn, sometimes blisters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือยใจ [V] reveal, See also: expose, uncover, Example: ดาราสาวเปลือยใจให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้น, Thai definition: เปิดเผยความคิดอย่างไม่ปิดบัง
รม    [V] smoke, See also: expose to vapour, expose to vapor, fumigate, Syn. รมควัน, Example: ก่อนนำวัตถุดิบมารมด้วยควัน ควรแช่วัตถุดิบในน้ำเกลือแล้วจึงนำไปผึ่งแดดให้ผิวแห้งหมาดเสียก่อน, Thai definition: อบด้วยควันหรือความร้อนจนมีกลิ่นติดอยู่
ขุดคุ้ย    [V] expose, See also: bring up again, Syn. รื้อฟื้น, คุ้ยเขี่ย, ขุด, Ant. กลบเกลื่อน, ปิดบัง, ปกปิด, Example: นักข่าวพยายามขุดคุ้ยอดีตที่ไม่ค่อยดีของนางสาวไทย, Thai definition: ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย
ไข [V] reveal, See also: expose, explain, Syn. อธิบาย, บอก, Example: พจนานุกรมไขคำศัพท์ได้เกือบทั้งหมด, Thai definition: บอกกล่าวหรืออธิบายขยายความ
สาวไส้    [V] expose somebody's evil, See also: disclose somebody's evil, Syn. เปิดโปง, แฉ, Example: พนักงานสาวไส้ความลับของบริษัทให้ฝ่ายตรงข้ามเพราะเห็นแก่เงินก้อนโต, Thai definition: นำความลับที่ไม่ควรเปิดเผยไปบอกให้คนอื่นรู้ (มักใช้ในทางไม่ดี)
ตาก    [V] expose oneself to mosquitoes, Example: เขานอนตากยุงทั้งคืน, Thai definition: ตรำ, สู้ทน, เช่น เดินตากฝน นอนตากยุง
ตากแดด    [V] sun, See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the su, Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด, Example: ข้าวที่เกี่ยวด้วยเคียวชาวนาจะทิ้งไว้บนตอซังในนาเพื่อตากแดดให้แห้งเป็นเวลานาน 3-5 วัน หรือตากบนราวไม้ไผ่ก็ได้, Thai definition: อยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งให้แสงอาทิตย์โดน
ติง    [V] admonish, See also: expostulate, remonstrate, object, protest, Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย, Thai definition: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง
ตากแดด    [V] sun, See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the su, Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด, Example: ฝรั่งชอบตากแดดให้ผิวคล้ำ, Thai definition: อยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งให้แสงอาทิตย์โดนตัว
ตีแผ่    [V] give sth/sb away, See also: expose, disclose, uncover, unveil, show up, bring to light, Syn. เปิดเผย, เผย, Ant. ปกปิด, ปิดบัง, Example: บทความเรื่องนี้ตีแผ่การโกงกินครั้งใหญ่ของรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดแจ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
โชว์รูม[n.] (chōrūm) EN: showroom   FR: salle d'exposition [f] ; showroom [m] (anglic.)
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sadaēng sinkhā) EN: exhibition hall   FR: salle d'exposition [f]
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดงสินค้า[n. exp.] (kān sadaēng sinkhā) EN: exposition   FR: foire (commerciale) [f]
การแสดงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān sadaēng witthayāsāt) EN: science show   FR: exposition scientifique [f]
ไข[v.] (khai) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose   FR: découvrir ; révéler ; dévoiler

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPOS    EH1 K S P OW0 Z
EXPOSE    IH0 K S P OW1 Z
EXPOSED    IH0 K S P OW1 Z D
EXPOSES    IH0 K S P OW1 Z AH0 Z
EXPOSING    IH0 K S P OW1 Z IH0 NG
EXPOSURE    IH0 K S P OW1 ZH ER0
EXPOSITO    EH0 K S P AH0 Z IY1 T OW0
EXPOSURES    IH0 K S P OW1 ZH ER0 Z
EXPOSITION    EH2 K S P AH0 Z IH1 SH AH0 N
EXPOSITIONS    EH2 K S P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expos    (n) (e1 k s p ou z)
expose    (v) (i1 k s p ou1 z)
expos_e    (n) (e1 k s p ou1 z ei)
exposed    (v) (i1 k s p ou1 z d)
exposes    (v) (i1 k s p ou1 z i z)
expos_es    (n) (e1 k s p ou1 z ei z)
exposing    (v) (i1 k s p ou1 z i ng)
exposure    (n) (i1 k s p ou1 zh @ r)
exposures    (n) (i1 k s p ou1 zh @ z)
exposition    (n) (e2 k s p @ z i1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
はみ乳;食み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts [Add to Longdo]
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
エキスポ[, ekisupo] (n) expo; exposition; (P) [Add to Longdo]
エクスポ[, ekusupo] (n) expo; (international) exposition [Add to Longdo]
エクスポージャー[, ekusupo-ja-] (n) (1) exposure (finance); (2) exposure (film) [Add to Longdo]
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible [Add to Longdo]
ハミパン;はみパン[, hamipan ; hami pan] (n) (abbr) (sl) having part of one's underwear exposed from their shorts [Add to Longdo]
フルチン[, furuchin] (n) (sl) (vulg) full exposure of the penis (e.g. no trousers or pants) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外露[wài lù, ㄨㄞˋ ㄌㄨˋ, ] exposed; appearing on the outside [Add to Longdo]
揭穿[jiē chuān, ㄐㄧㄝ ㄔㄨㄢ, 穿] expose; uncover [Add to Longdo]
暴光[bào guāng, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄤ, ] exposure [Add to Longdo]
暴露[bào lù, ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, ] expose; reveal; lay bare [Add to Longdo]
曝光[pù guāng, ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ, ] exposure [Add to Longdo]
曝露[pù lù, ㄆㄨˋ ㄌㄨˋ, ] expose; exposure [Add to Longdo]
朝阳[cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, / ] exposed to the sun; (a position) facing the sun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top