Search result for

dissuade

(34 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissuade-, *dissuade*
Possible hiragana form: ぢっすあで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissuade[VT] ห้ามปราม, See also: เตือน, แนะนำ, Syn. againt, deter
dissuade from[PHRV] ชักนำให้...ต่อต้านกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissuade(ดิสเวด') vt. ชักชวนไม่ให้ทำ,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dissuadable adj. ดูdissuade dissuader n. ดูdissuade, Syn. discourage,avert,warn ###A. encourage

English-Thai: Nontri Dictionary
dissuade(vt) ยังยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ปราม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I couldn't dissuade him.ฉันห้ามเขาไม่ได้ City of Ember (2008)
It's difficult to dissuade a man who's decided he has nothing to live for.มันเป็นเรื่องยากที่จะห้ามปรามคนที่ ตัดสินใจไปแล้วว่าชีวิตของตัวเองไม่มีค่าพอที่จะอยู่บนโลกใบนี้ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
He found out that you were getting a divorce because of him and collapsed while trying to dissuade him.พ่อรู้ว่าลูกจะหย่าเพราะหมอนั่น แล้วก็หมดสติไปตอนที่กำลังห้ามเขา Episode #1.15 (2010)
She tried to dissuade me from my mission and failed.เธอพยายามเอาฉันออกจาก ภารกิจแต่ไม่สำเร็จ Falling Ash (2011)
I assume, per our agreement, you're here to dissuade my son from going through with this acquisition?ฉันสันนิษฐานจากข้อตกลงของเราว่าคุณจะมาที่นี่เพื่อห้ามปรามลูกของฉัน จากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการครอบครองบริษัท ไม่ใช่หรือ? Collusion (2013)
Prosser knows that I'm with Daniel, so I can't dissuade him, but maybe you can.พรอสเซอร์รู้ว่าฉันอยู่ข้างแดเนียล ดังนั้นฉันชักนำเขาไม่ได้ แต่คุณทำได้ Collusion (2013)
You could've dissuaded him at any point. Why didn't you?คุณไม่ห้ามปรามเขาอย่างต่อเนื่อง ทำไมคุณไม่ทำ? Collusion (2013)
I took it upon myself to dissuade your competition from outbidding you.ผมได้ทำให้คู่แข่งคุณเปลี่ยนใจ จากการมาเสนอแจ่งกับคุณ Retribution (2013)
And a little distraction like a few human sacrifices isn't gonna dissuade him from the prize.เรื่องการบูชายัญมนุษย์อะไรนั่นน่ะ ไม่ทำให้เขาไขว้เขวหรอก มันขวางเขาจากสิ่งที่เฝ้ารอหรอกไม่ได้หรอก The Girl Who Knew Too Much (2013)
We must dissuade him of this delusion.เราต้องทำให้เค้าหลุดออกจากความคิดที่ว่านั้น ถ้าเค้าพยายามหนี Edge of Tomorrow (2014)
If he tries to run, feel free to dissuade him until he can't piss standing up.เชิญจัดการเค้าได้ตามสบาย จนเค้าไม่กล้าจะคิดอีก ไม่ ไม่ จ่า คุณต้องฟังผม Edge of Tomorrow (2014)
We must dissuade him of this delusion.ถ้าเค้าพยายามหนี Edge of Tomorrow (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissuadeShe tried to dissuade him from participating in the project.
dissuadeThey dissuaded her from cutting her long hair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้ามปราม[V] dissuade, See also: warn, discourage, deter, Syn. ห้าม, Example: ลูกชายกับลูกสะใภ้ทะเลาะตบตีแล้วร้องไห้เสียงลั่นจนผู้เป็นแม่ต้องออกมาห้ามปราม, Thai definition: สั่งไม่ให้ทำ
เหนี่ยวรั้ง[V] dissuade someone from doing something, See also: deter, discourage, advise someone not to do something, Syn. ชะลอ, ประวิง, Example: คำพูดของเขามีน้ำหนักเหนี่ยวรั้งการตัดสินใจของฉันไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
เหนี่ยวรั้ง[v.] (nīorang) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something   FR: retenir ; retarder ; dissuader
ปราม[v.] (prām) EN: dissuade ; advise not to   FR: dissuader ; mettre en garde
ท้วงติง[v.] (thūangting) EN: advise against ; dissuade   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSUADE    D IH2 S W EY1 D
DISSUADED    D IH2 S W EY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissuade    (v) (d i1 s w ei1 d)
dissuaded    (v) (d i1 s w ei1 d i d)
dissuades    (v) (d i1 s w ei1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い切らせる[おもいきらせる, omoikiraseru] (v1) to dissuade; to change someone's mind; to make someone give up the idea of [Add to Longdo]
諫死[かんし, kanshi] (n,vs) preparing to die in an effort to dissuade one's lord [Add to Longdo]
諫臣[かんしん, kanshin] (n) retainer who dares to dissuade his lord [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissuade \Dis*suade"\, v. t. [imp. & p. p. {Dissuaded}; p. pr. &
   vb. n. {Dissuading}.] [L. dissuadere, dissuasum; dis- +
   suadere to advise, persuade: cf. F. dissuader. See
   {Suasion}.]
   1. To advise or exhort against; to try to persuade (one from
    a course). [Obsolescent]
    [1913 Webster]
 
       Mr. Burchell, on the contrary, dissuaded her with
       great ardor: and I stood neuter.   --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       War, therefore, open or concealed, alike
       My voice dissuades.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To divert by persuasion; to turn from a purpose by reasons
    or motives; -- with from; as, I could not dissuade him
    from his purpose.
    [1913 Webster]
 
       I have tried what is possible to dissuade him.
                          --Mad. D'
                          Arblay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissuade
   v 1: turn away from by persuasion; "Negative campaigning will
      only dissuade people" [syn: {dissuade}, {deter}] [ant:
      {persuade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top