Search result for

แจง

(46 entries)
(0.079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจง-, *แจง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจง[N] Niebuhria siamensis, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Maerua siamensis Pax ในวงศ์ Capparidaceae ลำต้นเกลี้ยง เปลือกสีเทาดำ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ผลกลมรี สุกสีเหลือง
แจง[V] explain, See also: elucidate, expound, make clear, clarify, Syn. แจกแจง, ขยายความ, กระจาย, อธิบาย, แถลง, Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ( สยช . ) แจงสาเหตุที่เด็กออกมาเร่ร่อนว่ามีหลายประการ, Thai definition: ทำให้กระจ่าง, ชี้ให้เห็น
แจงสี่เบี้ย[V] explain in details, See also: give an exposition, elucidate, clarify, expound, Example: ผมแจงสี่เบี้ยให้เขาฟังถึงความรับผิดชอบของข้าราชการ, Thai definition: อธิบายละเอียดชัดแจ้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แจงน. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Maerua siamensis (Kurz) Pax ในวงศ์ Capparaceae ลำต้นเกลี้ยง เปลือกสีเทาดำ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ผลกลมรี สุกสีเหลือง.
แจงก. กระจายออกเป็นส่วน ๆ เช่น แจงเบี้ย แจงถั่ว, พูดหรือเขียนขยายความออกไป ในคำว่า ชี้แจง.
แจงน. เรียกเทศน์สังคายนา ว่า เทศน์แจง.
แจง ๓, แจ่งน. มุม.
แจงรูปน. วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทางทิศตะวันออก, แปรรูป หรือ แปรธาตุ ก็ว่า.
แจงลอนน. ปลาหรือเนื้อโขลกปั้นเป็นก้อนหรือเป็นแผ่นเคี่ยวกับนํ้ากะทิ สำหรับกินกับขนมจีนซาวนํ้า, บางทีใช้โขลกปลาปั้นเป็นก้อนเสียบไม้ปิ้งไฟ เรียกว่า แจงลอนแห้ง, จังลอน ก็ว่า.
แจงสี่เบี้ยก. อธิบายละเอียดชัดแจ้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enumerateแจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แจงพระรูป วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้ว หันกลับมาทางทิศตะวันออก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แปรรูป หรือแปรธาตุ [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Michael Burnett notified me that they were traveling from this location.ไมเคิล เบอรเนตแจงพอวา... พวกเขาจะเดินทางผานทีีนี Rambo (2008)
"to determine the cause of his loss of weight,เพื่อชี้แจงสาเหตุที่เด็กลดน้ำหนัก Changeling (2008)
I need you to come in and debriefฉันต้องการให้คุณกลับมาชี้แจง Quantum of Solace (2008)
I mean, the detail really is just supposed to be amazing.ผมหมายถึง เป็นการชี้แจงรายละเอียด ที่ช่างน่าน่าอัศจรรย์มาก Pilot (2008)
Okay. Let me break it down for you.งั้นฉันแจงรายละเอียดให้คุณฟังแล้วกัน 500 Days of Summer (2009)
You don't have to spell them out for me.คุณไม่ต้องมาแจงให้ผมฟังหรอก Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Would you like to take this home to complete it, because I would like to regional Deputy Director show tomorrow morning.คุณจะว่าอะไรไหมที่ผมจะขอให้คุณเอามันไปทำต่อที่บ้านให้เสร็จ เพราะผมนัดชี้แจงกับผู้ตรวจการภาคพรุ่งน้เข้าน่ะ Drag Me to Hell (2009)
I'm really a man of discriminating taste and you're a foul-mouthed slut.ผมเป็นคนจัดแจงทฤษฎี แต่คุณมันนักปฏิบัติแสบสันจริงๆ The Ugly Truth (2009)
I told her we do that to everyone when we take their statement more than once.ผมบอกเธอว่าเราทำอย่างนี้กับทุกคนเมื่อเรา ต้องการคำชี้แจงมากกว่าหนึ่งครั้ง Double Blind (2009)
Okay, then. Well, thanks for stopping by.โอเค งั้น เอ่อ ขอบคุณที่แวะมาชี้แจง Breakage (2009)
My God.ผมจะชี้แจงให้ชัดเจน 4 Days Out (2009)
hopeditwouldclarifyonething the relationship with her husband ...หวังว่าจะชี้แจงถึงสิ่ง ที่เกี่ยวกับสามีเทอ Saw VI (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enumerate[VT] แจกแจง, See also: แจง, จาระไน, Syn. specify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
brown-nosevi. ยกยอ,ประจบประแจงn. คนประจบประแจง
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
cringe(ครินจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โค้ง,ยืนงอตัว,ก้มศรีษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจง หรือมีความกลัว) n. การนอบน้อม,การงอตัว,ก้มศีรษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบหรือด้วยความกลัว), See also: cringingly adv., Syn. flinch,
elucidate(อิลิว'ซิเดท) vt. ทำให้ชัดเจน,อธิบาย,ชี้แจง, See also: elucidation n. ดูelucidate elucidative adj. ดูelucidate elucidator n. ดูelucidate
explain(เอคซฺ'เพลน) {explained,explaining,explains} v. อธิบาย,ชี้แจง
explanation(เอคซฺพลเน'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,สิ่งที่ชี้แจง,ความหมาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง
explanative(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
explanatory(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
explicate(เอคซ'พลิเคท) vt. พัฒนา,อธิบาย,ชี้แจง,สร้างทฤษฎี,สร้างหลักการ., See also: explicator n., Syn. explain

English-Thai: Nontri Dictionary
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
contrive(vi,vt) ประดิษฐ์ขึ้น,ออกอุบาย,วางแผน,จัดแจง
cringe(vi) ประจบประแจง,ก้มหัว,งอตัว,โค้ง,ขด
detail(vt) แจกแจงรายละเอียด,กล่าวโดยละเอียด
elucidate(vt) ทำให้ชัดแจ้ง,อธิบาย,ชี้แจง,ชี้ให้เห็น
elucidation(n) การทำให้แจ่มแจ้ง,การอธิบาย,การชี้แจง,การชี้ให้เห็น
enumeration(n) การแจกแจง,การจาระไน,การนับ,การระบุ
explain(vt) อธิบาย,ชี้แจง,บรรยาย
explanation(n) การชี้แจง,การอธิบาย,การบรรยาย,คำชี้แจง,คำอธิบาย
explanatory(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการชี้แจง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top