ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

朝陽

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -朝陽-, *朝陽*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝阳[Cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, / ] Chaoyang district in east and northeast Beijing, a county level district of Beijing municipality; Chaoyang prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China; Chaoyang district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin; Chaoyang county in Chaoya, #11,524 [Add to Longdo]
朝阳[cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, / ] exposed to the sun; (a position) facing the sun, #11,524 [Add to Longdo]
朝阳[zhāo yáng, ㄓㄠ ㄧㄤˊ, / ] the morning sun, #11,524 [Add to Longdo]
朝阳区[Cháo yáng qū, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ ㄑㄩ, / ] Chaoyang district in east and northeast Beijing, a county level district of Beijing municipality; Chaoyang district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin, #12,565 [Add to Longdo]
朝阳市[Cháo yáng shì, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] Chaoyang prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China, #66,820 [Add to Longdo]
朝阳县[Cháo yáng xiàn, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Chaoyang county in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning, #121,705 [Add to Longdo]
朝阳地区[Zhāo yáng dì qū, ㄓㄠ ㄧㄤˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Zhaoyang district in Liaoning, #161,911 [Add to Longdo]
朝阳门[Cháo yáng mén, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ ㄇㄣˊ, / ] Chaoyangmen neighborhood of Beijing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
朝陽[ちょうよう, chouyou] (n) morning sun; sunrise [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lomatin's been auxiliary in Morningside Heights for 15 years.[CN] Lomatin在朝陽高地 擔任過15年的義警' Manhattan Vigil (2012)
They sell to Morningside LLC, who go on to acquire three adjacent parcels on the block.[CN] 他們賣給朝陽商社 正在申請街角附近的三塊地 Manhattan Vigil (2012)
But not Morningside Heights.[CN] 但是朝陽高地沒有 Manhattan Vigil (2012)
Come on! I mean, this is Morningside Heights![CN] 拜託,我的意思是, 這裡是朝陽高地! Manhattan Vigil (2012)
Every time a boy goes missing in Morningside Heights, you're Johnny on the spot, aren't you?[CN] 每次朝陽高地有男童失蹤 你就招之即來,沒錯吧? Manhattan Vigil (2012)
Okay, so Morningside was behind the front all along.[CN] OK,所以朝陽商社一直都在幕後 Manhattan Vigil (2012)
Morningside Heights has changed.[CN] 朝陽高地已經變了 Manhattan Vigil (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top