Search result for

ติง

(38 entries)
(0.0404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติง-, *ติง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติง[V] admonish, See also: expostulate, remonstrate, object, protest, Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย, Thai definition: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง
ติงต๊อง[ADJ] crazy, See also: mad, insane, psychotic, Syn. บ้าๆ บอๆ, ฟั่นเฟือน, Example: คนนั้นมีท่าทางติงต๊องเหมือนคนสติไม่ดี, Notes: (สแลง)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติงก. ทักไว้, ท้วงไว้.
ติงก. ขยับเขยื้อน, ไหว.
ติงทุเลาก. ถ่วงเวลา, แย้งขอให้ระงับไว้ก่อน, เช่น แลอั้นคำค้านเสียมิได้ถามพญาณ แลอั้นคำท้วงติงทุเลาเสีย (สามดวง พระธรรมนูน), ครั้นว่าพี่มีคำติงทุเลา ช่างกระไรไม่เอาสักอย่าง (รามเกียรติ์ ร. ๒).
ติงส-, ติงสติ(ติงสะ-) ว. สามสิบ, ใช้ว่า ดึงส์ ในคำว่า ดาวดึงส์.
ติงสติม-(ติงสะติมะ-) ว. ที่ ๓๐ เช่น ติงสติมสุรทิน หมายความว่า วันที่ ๓๐.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Keating.-คีทติงค์. Last Man Standing (2008)
I've been waiting for you to spiral out of control ever since you got your Huntington's diagnosis, but this is more than I dared hope for.ฉันรอคุณอยู่ เป็นวังวนที่ควบคุมไม่ได้ ตั้งแต่คุณรู้ว่าเป็นโรค ฮันติงตัน Lucky Thirteen (2008)
I have Huntington's Disease.ผมเป็นโรคฮันติงตัน Emancipation (2008)
One's a new Huntington's drug.หนึ่งในยารักษา"โรคฮันติงตัน"ชนิดใหม่ Last Resort (2008)
This is your Huntington's speaking.นี่เป็นโรคฮันติงตันของคุณพูด Last Resort (2008)
She has Huntington's.เธอเป็นโรคฮันติงตัน Last Resort (2008)
Huntington's doesn't have-ฮันติงตันไม่สามารถ Last Resort (2008)
About that Huntington's drug trial...เรื่องการทดลองยารักษาฮันติงตัน Last Resort (2008)
{\I know }You told us it was none of our business, but if{\ House thinks that} your Huntington's is affecting you,คุณบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ถ้าโรคฮันติงตันของคุณ มีผลกระทบกับคุณ Dying Changes Everything (2008)
Are you familiar with the name,Shane Huntington?คุ้นกับชื่อ เชน ฮันติงตั้น รึเปล่า And How Does That Make You Kill? (2008)
Maybe she was Shane Huntington's supplier.บางทีเธออาจเป็นคนจัดหายา ให้กับเชน ฮันติงตั้น And How Does That Make You Kill? (2008)
Shane Huntington.เชน ฮันติงตั้น And How Does That Make You Kill? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติง[v.] (ting) EN: admonish ; remonstrate ; expostulate ; protest ; object to   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expostulate[VI] แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: ติง, ท้วง, ทักท้วง, คัดค้าน, Syn. dissuade, oppose, remonstrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
au naturel(โอเนทิเรล') fr. ในภาวะธรรมชาติง่าย ๆ (in the natural state)
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
bionics(ไบออน'นิคซฺ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและการแก้ปัญหาของมนุษย์และสัตว์เพื่อนำไปใช้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกอื่น ๆ
bulbul(บูล'บูล) n. นกร้องจำพวกไนติงเกล,
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
entry pointเลขที่อยู่แรกเข้าจุดแรกเข้าหมายถึง จุดเริ่มต้นของคำสั่งแรกในชุดคำสั่ง (program) หรือชุดคำสั่งประจำ (routine) การปฏิบัติงานจะเริ่มต้น ณ จุดนี้
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
function(vi) ทำหน้าที่,ปฏิบัติงาน,ปฏิบัติหน้าที่
motionless(adj) ไม่ไหวติง,ไม่เคลื่อนไหว,ไม่เคลื่อนที่
nightingale(n) นกไนติงเกล
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง
ply(vt) ปฏิบัติงาน,ทำอยู่เรื่อยไป,ใช้งาน,ยุ่งกับงาน
working(n) การปฏิบัติงาน,การใช้แรงงาน,ชุดทำงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top