Search result for

exposure

(60 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exposure-, *exposure*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exposure(อิคซฺโพ'เวอะ) n. การเผย, การเปิดเผย,การเปิดโปง,การผึ่ง,การนำออกแสดง,การให้ถูกแสง,ระยะเวลาที่ให้ถูกแสง,การทอดทิ้ง,ผิวหน้าที่เผยออก., Syn. disclosure
time exposuren. การเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปเป็นเวลานาน (กว่า 1/2 วินาที) ,ภาพที่เกิดจากการเปิดหน้ากล้องนานดังกล่าว
underexposure(อัน'เดอะอิคซฺโพ'เ?อะ) n. การทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่เพียงพอ,ภาพถ่ายหรือภาพเนกาติฟที่ถูกแสงไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
exposure(n) การเปิดเผย,การเผย,การเปิดโปง,การนำออกแสดง,การผึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exposureการเปิดรับ, การสัมผัส, การอาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exposureโอกาสเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exposure of childการทอดทิ้งเด็กให้เสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exposure to the risk of conceptionการเข้าเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exposure, indecentการแสดงลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exposureการเปิดช่องรับแสง [TU Subject Heading]
Exposureการรับเชื้อ,ปัจจัยเสี่ยง [การแพทย์]
Exposure Factorsการจัดเครื่องถ่ายเอ็กซเรย์ [การแพทย์]
Exposure Switchสวิทสำหรับถ่ายเอ็กซเรย์ [การแพทย์]
Exposure Timeเวลาในการถ่ายภาพ,ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ,เวลาที่ใช้ถ่ายเอ็กซเรย์ [การแพทย์]
Exposure to Salivaการสัมผัสกับน้ำลาย [การแพทย์]
Exposure View, Doubleการถ่ายภาพจากจุดสองจุดพร้อมกัน [การแพทย์]
Exposure, Common Sourceการสัมผัสเชื้อร่วมกัน [การแพทย์]
Exposure, Heavyรับเชื้อเข้าไปมาก [การแพทย์]
Exposure, Rareองค์ประกอบที่สัมผัสพบน้อย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exposure (n) การเผยผึ่ง
exposure (n ) ปริมาณแสงที่ฟิล์มหรือตัวเซ็นเซอร์ได้รับ โดยการควบคุมรูรับแสงของเลนส์และความเร็วชัตเตอร์ที่ตัวกล้อง, รูรับแสง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Exposure to certain types of mold can cause short term memory loss.ต้องแน่ใจว่าMoldชนิดไหน ทำให้เสียความจำระยะสั้น Joy (2008)
Could be q fever if he's had exposure to goats.อาจเป็น"ไข้ คิว" ถ้าเขาเคยสัมผัสแพะ Last Resort (2008)
- What's the exposure?- ข่าวกระจายไปถึงไหน Pilot (2008)
What's our exposure?มันบอกอะไรบ้าง 24: Redemption (2008)
The exposure's going to be wonderful, but it doesn't stop there.การเปิดเผยครั้งนี้จะต้องเยี่ยมแน่ๆ แต่มันจะไม่หยุดแค่นั้น The House Bunny (2008)
Prolonged exposure will lead to faintness,ถ้ายิ่งนาน มันจะทำให้สิ้นสติได้ Safe and Sound (2008)
This belief stemmed from early exposure to sad British pop music... and a total misreading of the movie The Graduate.ความเชื่อเหล่านี้ เกิดขึ้นจากกระแสเพลงป๊อปเศร้าๆ จากฝั่งอังกฤษ บวกกับการตีความผิดจากการดูหนังเรื่อง The Graduate 500 Days of Summer (2009)
People close to the President are concerned about his exposure on this.คนสนิทของประธานาธิบดี เป็นห่วงเรื่องนี้อย่างมาก Chapter Three 'Building 26' (2009)
The onset of symptoms so soon after exposure suggests the bio-agent is more virulent than we thought.อาการเริ่มต้นของมันจะมาในไม่ช้าหลังจากถูกพิษ พิษของมันกระจายเร็วกว่าที่คาด Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
16 HOURS AFTER EXPOSURE16 ชั่วโมงหลังจากการติดเชื้อ District 9 (2009)
31 HOURS AFTER EXPOSURE31 ชม. หลังติดเชื้อ District 9 (2009)
40 HOURS AFTER EXPOSURE40 ชม.หลังการติดเชื้อ District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exposureHow many exposures would you like?
exposureI caught cold from exposure to the night fog.
exposureI have two exposures left on this film.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตายนึ่ง[v.] (tāineung) EN: be withered by exposure to sunlight   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPOSURE    IH0 K S P OW1 ZH ER0
EXPOSURES    IH0 K S P OW1 ZH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exposure    (n) (i1 k s p ou1 zh @ r)
exposures    (n) (i1 k s p ou1 zh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belichtungsmesser {m}exposure meter [Add to Longdo]
Belichtungstabelle {f}exposure table [Add to Longdo]
Belichtungszeit {m} | Belichtungszeiten {pl}exposure time | exposure times [Add to Longdo]
Bildzählwerk {n} [photo.]exposure counter [Add to Longdo]
Lichtwert {m} (eines Films)exposure value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスポージャー[, ekusupo-ja-] (n) (1) exposure (finance); (2) exposure (film) [Add to Longdo]
フルチン[, furuchin] (n) (sl) (vulg) full exposure of the penis (e.g. no trousers or pants) [Add to Longdo]
外部被曝[がいぶひばく, gaibuhibaku] (n) external exposure (to radiation) [Add to Longdo]
寒晒し[かんざらし, kanzarashi] (n) exposure to cold [Add to Longdo]
感光[かんこう, kankou] (n,vs,adj-no) exposure; sensitization; sensitisation [Add to Longdo]
疑似体験療法[ぎじたいけんりょうほう, gijitaikenryouhou] (n) exposure therapy [Add to Longdo]
空気酸化[くうきさんか, kuukisanka] (n) atmospheric oxidation; oxidation upon exposure to the air; air oxidation; smoothering [Add to Longdo]
[けん, ken] (n,adj-na) (1) (arch) exposure; clarity; (n) (2) (abbr) (See 顕教) exoteric Buddhism [Add to Longdo]
顕露[けんろ, kenro] (n,vs) discovery; detection; exposure [Add to Longdo]
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴光[bào guāng, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄤ, ] exposure [Add to Longdo]
曝光[pù guāng, ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ, ] exposure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exposure \Ex*po"sure\ (?;135), n. [From {Expose}.]
   1. The act of exposing or laying open, setting forth, laying
    bare of protection, depriving of care or concealment, or
    setting out to reprobation or contempt.
    [1913 Webster]
 
       The exposure of Fuller . . . put an end to the
       practices of that vile tribe.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being exposed or laid open or bare; openness
    to danger; accessibility to anything that may affect,
    especially detrimentally; as, exposure to observation, to
    cold, to inconvenience.
    [1913 Webster]
 
       When we have our naked frailties hid,
       That suffer in exposure.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Position as to points of compass, or to influences of
    climate, etc. "Under a southern exposure." --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       The best exposure of the two for woodcocks. --Sir.
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. (Photog.) The exposing of a sensitized plate to the action
    of light.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exposure
   n 1: vulnerability to the elements; to the action of heat or
      cold or wind or rain; "exposure to the weather" or "they
      died from exposure";
   2: the act of subjecting someone to an influencing experience;
     "she denounced the exposure of children to pornography"
   3: the disclosure of something secret; "they feared exposure of
     their campaign plans"
   4: aspect resulting from the direction a building or window
     faces; "the studio had a northern exposure"
   5: the state of being vulnerable or exposed; "his vulnerability
     to litigation"; "his exposure to ridicule" [syn:
     {vulnerability}, {exposure}]
   6: the intensity of light falling on a photographic film or
     plate; "he used the wrong exposure"
   7: a representation of a person or scene in the form of a print
     or transparent slide; recorded by a camera on light-sensitive
     material [syn: {photograph}, {photo}, {exposure}, {picture},
     {pic}]
   8: the act of exposing film to light
   9: presentation to view in an open or public manner; "the
     exposure of his anger was shocking"
   10: abandoning without shelter or protection (as by leaving as
     infant out in the open)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top