Search result for

uncovered

(28 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncovered-, *uncovered*, uncover, uncovere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncovered[ADJ] ที่ไม่มีอะไรปิด, See also: เปลือย, Syn. bald, bare, unroofed, undraped, exposed, Ant. covered
uncovered[ADJ] ซึ่งไม่อยู่ในข่าย, See also: ซึ่งไม่ครอบคลุม
uncovered verandah[N] ระเบียงไม่มีหลังคา, See also: ระเบียงที่ยื่นออกมาจากตัวบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncovered(อันคัฟ'เวิร์ด) adj. ไม่มีฝา,ไม่มีที่ปิด,ไม่ได้สวมหมวก,ไม่มีที่ป้องกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
US Special Forces uncovered a plot to smuggle a dirty bomb out of Morocco.กองกำลังพิเศษ US เปิดโปงแผนการ ลักลอบระเบิดเถื่อนออกจากโมร็อคโค Vantage Point (2008)
Garcia uncovered some information.การ์เซียเจอข้อมูลบางอย่าง Demonology (2009)
Dr. Bernstein uncovered that my very first session.ดอกเตอร์เบิร์นสตีนเปิดเผยมันตั้งแต่ครั้งแรกของการบำบัด A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Uncovered clues that led him Directly to a confrontation With charles widmore.นำเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับ ชาร์ล วิทมอร์ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
- morgan- - lundy never uncovered trinity killings in these cities... which means there could be as many more as nine murders.ซึ่งหมายถึงว่า อาจจะมีการฆ่า ถึง 9 ครั้ง กลับบ้านได้แล้ว -ฉันจะโทรหา แผนกฆาตกรรม The Getaway (2009)
Now, my conclusion is we have uncovered the anonymous grave of the crew of the super secret stealth submarineตอนนี้ ผมสรุปได้ว่า เราได้เปิดโปง สุสานนิรนามของลูกเรือ เรือดำน้ำชั้นลับสุดยอด Harbingers in a Fountain (2009)
The N.S.A.'s digital forensics team uncovered this symbol on Suspect Zero's ring.ทางฝ่ายนิติวิทยาศาสตร์ทางภาพ ของศูนย์ความปลอดภัยแห่งชาติ ได้ดึงสัญลักษณ์นี้ออกมาได้ ตรงแหวนที่อยู่ในมือ ผู้ต้องสงสัยหมายเลขศูนย์ Believe (2009)
because you just uncovered another pattern.เพราะว่าคุณเพิ่งพบรูปแบบใหม่ Cradle to Grave (2009)
Only here at Ashecliffe because of a case and you've uncovered a conspiracyมาที่แอชคลิฟ เพื่อทำคดี และคุณได้เปิดเผยแผนการ Shutter Island (2010)
Let's get this gate uncovered.ช่วยกันทำให้เกตกลับมาใช้ได้เถอะ Aftermath (2010)
- The president uncovered a conspiracyปธน. เปิดเผยแผนการ A Matter of Life and Death (2010)
I don't know how much you've uncovered, but I've been involved in some very terrible things, things that I could never take back.ผมไม่รู้ว่า คุณรู้ความจริงมากแค่ไหน แต่ผมไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เลวร้ายมากๆ สิ่งที่ผมไม่อาจนำกลับคืนมาได้ For the Good of Our Country (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncoveredHow many new sites were uncovered?
uncoveredInvestigators uncovered an assassination plot.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.)   
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOVERED    AH0 N K AH1 V ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncovered    (v) (uh1 n k uh1 v @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungedeckt {adj} (Scheck)uncovered (cheque; check) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無蓋[むがい, mugai] (n,adj-no) open; uncovered [Add to Longdo]
無帽[むぼう, mubou] (n,adj-no) bare-headed; uncovered head [Add to Longdo]
裸蝋燭[はだかろうそく, hadakarousoku] (n) uncovered candle; unshaded candle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncover \Un*cov"er\, v. t. [imp. & p. p. {Uncovered}; p. pr. &
   vb. n. {Uncovering}.] [1st pref. un- + cover.]
   1. To take the cover from; to divest of covering; as, to
    uncover a box, bed, house, or the like; to uncover one's
    body.
    [1913 Webster]
 
   2. To show openly; to disclose; to reveal. "To uncover his
    perjury to the oath of his coronation." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To divest of the hat or cap; to bare the head of; as, to
    uncover one's head; to uncover one's self.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncovered
   adj 1: not covered with clothing; "her exposed breast" [syn:
       {exposed}, {uncovered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top