Search result for

เปิดโปง

(37 entries)
(0.0549 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปิดโปง-, *เปิดโปง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิดโปง [V] reveal a secret, See also: show up, expose, uncover, unmask, divulge, bring to light, Syn. เปิดเผย, แฉโพย, แฉ, เผยโฉม, Ant. ปกปิด, Example: สื่อมวลชนเปิดโปงการคอร์รัปชั่นของอดีตรัฐมนตรี, Thai definition: เปิดเผยความลับที่เขาปิดไว้
เปิดโปง [V] reveal, See also: reveal a secret, open up, expose, uncover, unmask, Syn. เปิดเผย, แฉ, Ant. ปกปิด, Example: สื่อมวลชนเปิดโปงการคอร์รัปชั่นของอตีตรัฐมนตรี, Thai definition: เปิดเผยความลับที่เขาปิดไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปิดโปงก. เปิดเผยความลับที่เขาปิดไว้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can still expose Valiant.เรายังสามารถเปิดโปงวาเลียนท์ได้ Valiant (2008)
Scared I'll show you up?กลัวว่าฉันจะเปิดโปงเรื่องนี้รึ The Mark of Nimueh (2008)
All he will accomplish is the unveiling of all the bribery connected with the examinations.เขาจะเปิดโปงการติดสินบนได้สำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบก็ตาม Hong Gil Dong, the Hero (2008)
US Special Forces uncovered a plot to smuggle a dirty bomb out of Morocco.กองกำลังพิเศษ US เปิดโปงแผนการ ลักลอบระเบิดเถื่อนออกจากโมร็อคโค Vantage Point (2008)
What for?เปิดโปงพวกมันไงล่ะ Chapter Five 'Exposed' (2009)
Yeah, when that story breaks, you're exposed.ใช่แล้ว พอเรื่องแดง พวกแกถูกเปิดโปง Chapter Five 'Exposed' (2009)
Parkman and your brother exposed our operations, so I handled it, put a face to the terrorist threat.พาร์คแมนกับน้องชายคุณเปิดโปงการทำงานของเรา แล้วผมก็มาจัดการให้ ทำให้มันเป็นการคุกคามของผู้ก่อการร้าย Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
He's threatening to expose us using a database he's kept with names and accounts of everyone involved.เขาขู่ว่าจะเปิดโปงพวกเรา โดยใช้ข้อมูลที่เขามี ทั้งชื่อ และบัญชีของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
It was the only way to expose who commissioned the aracite report.เป็นวิธีเดียวที่จะเปิดโปงคนสั่งการ เรื่องรายงานอาราไซต์ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
No, for you, this is... just another big... conspiracy to uncover.ไม่หรอก,สำหรับคุณแล้ว มันก็เป็นแค่.. การเปิดโปงครั้งใหญ่,สำหรับผมแล้ว มันเป็นเรื่องจริงที่เจ็บปวด I Knew You Were a Pig (2009)
I had to kill her because she was going to tell on me.พี่จำเป็นต้องฆ่าหล่อนซะเพราะหล่อนจะเปิดโปงพี่ Orphan (2009)
-Her boss, Liam Farrell.เธอจะเปิดโปงเรื่องของเขา ก่อนที่เธอจะโดนฆ่า Some Kinda Love (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disclose    [VT] เปิดเผย, See also: เปิดโปง, Syn. uncover, unveil, reveal
let out    [PHRV] เปิดเผยความลับ, See also: เปิดโปง, Syn. reveal
peach    [VT] บอกความลับ, See also: เปิดโปง, Syn. inform, betray, tattle
sell someone down the river    [IDM] ทรยศ (บางคน), See also: เปิดโปง
the game is up    [IDM] (ความผิด) เปิดเผย (คำไม่เป็นทางการ), See also: เปิดโปงออกมา
uncover    [VT] เปิดเผยออกมา, See also: เปิดโปง, Syn. open, unwrap
unmask    [VT] เปิดโปง, See also: เปิดเผย, เปิดเผยความจริง, Syn. expose
unmask    [VI] เปิดโปง, See also: เปิดเผย, เปิดเผยความจริง, Syn. expose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exposure(อิคซฺโพ'เวอะ) n. การเผย, การเปิดเผย,การเปิดโปง,การผึ่ง,การนำออกแสดง,การให้ถูกแสง,ระยะเวลาที่ให้ถูกแสง,การทอดทิ้ง,ผิวหน้าที่เผยออก., Syn. disclosure
hog-wildadj. ตื่นเต้นเอะอะ,เตลิดเปิดโปง,คลัง
telltale(เทล'เทล) n. ผู้เปิดเผยความลับ,คนส่อเสียด,คนเล่านิทาน,สิ่งที่เปิดเผย,เครื่องบันทึกเวลาเริ่มทำงานและเลิกงาน adj. ซึ่งเปิดเผยความลับ,เปิดโปงความหลัง,ปากมาก
uncover(อันคัฟ'เวอะ) vt. เปิดเผย,เปิดออก,เปิดโปง,เปิดหมวก. vi. เปิด,เปิดออก,เปิดหมวก
unmask(อันมาสคฺ') vt.,vi. เปิดเผย,เปิดโปง,ฉีกหน้ากาก,เปิดหน้ากาก,เปิดเผยความจริง., See also: unmasker n., Syn. disclose,expose
unveil(อันเวล') vt.,vi. เปิดผ้าคลุมออก,เปิดเผย,เปิดโปง,ประกาศให้รู้ทั่วไป, Syn. reveal

English-Thai: Nontri Dictionary
disclose(vt) เผย,เปิดโปง,ทำให้ปรากฏ
disclosure(n) การเผย,การเปิดโปง,สิ่งที่ถูกเปิดเผย,สิ่งที่ปรากฏ
expose(vt) เผย,เปิดเผย,เปิดโปง,อธิบาย,แสดง
exposure(n) การเปิดเผย,การเผย,การเปิดโปง,การนำออกแสดง,การผึ่ง
uncover(vt) เปิดออก,เปิดเผย,เปิดโปง
unearth(vt) พบ,เปิดโปง,เปิดเผย,ขุดขึ้นมา
unmask(vt) เผยความจริง,เปิดโปง,ถอดหน้ากากออก
unveil(vt) เผยออก,เปิดโปง,เปิดผ้าคลุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top