Search result for

ตาก

(73 entries)
(0.2374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาก-, *ตาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาก[ADJ] shine upon, Syn. แบน, Example: บ้านหลังใหม่ของเขาเป็นบ้านทรงหลังคาตาก, Thai definition: เรียกหลังคาเรือนที่แบนว่า หลังคาตาก
ตาก[V] space out, See also: stagger, Example: ยอดสุดของกิ่งไม้ตากออกจากกัน, Thai definition: ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน
ตาก[V] expose oneself to mosquitoes, Example: เขานอนตากยุงทั้งคืน, Thai definition: ตรำ, สู้ทน, เช่น เดินตากฝน นอนตากยุง
ตาก[V] air, See also: sun, expose, dry in the air, dry in the sun, bask in the sun, expose to the wind, have som, Syn. ผึ่ง, Example: ตุ๊กตากระดาษ เช่น ตุ๊กตาหมู การทำจะเริ่มต้นด้วยการปั้นหุ่นด้วยดินตากหุ่นให้แห้ง, Thai definition: ผึ่งให้แห้ง เช่น ตากผ้า, ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้ง เช่น ตากแดด ตากฝน
ตาก[N] Tak, Syn. จังหวัดตาก, Example: เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์มีปรากฏในหลายเมือง อาทิเช่น ที่วัดพระธาตุเมืองตากเก่า จังหวัดตาก วัดอรัญญิก เมืองพิษณุโลก และที่วัดทอง จังหวัดพิษณุโลก, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ตาก[N] Tak, Syn. จังหวัดตาก, Example: จังหวัดตากมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ตาก[V] air, See also: sun, expose, dry in the air, dry in the sun, bask in the sun, expose to the wind, have som, Syn. ผึ่ง, Example: แม่กำลังตากผ้าอยู่หลังบ้าน, Thai definition: ผึ่งให้แห้ง เช่น ตากผ้า, ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้ง เช่น ตากแดด ตากฝน
ตาก[ADJ] shine upon, Syn. แบน, Example: บ้านหลังใหม่ของเขาเป็นบ้านทรงหลังคาตาก, Thai definition: เรียกหลังคาเรือนที่แบนว่า หลังคาตาก
ตาก[V] space out, See also: stagger, Example: ยอดสุดของกิ่งไม้ตากออกจากกัน, Thai definition: ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน
ตากฝน[V] be exposed to the rain

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตากก. ผึ่งให้แห้ง เช่น ตากผ้า, ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้ง เช่น ตากแดด ตากฝน
ตากตรำ, สู้ทน, เช่น เดินตากฝน นอนตากยุง.
ตากว. ที่ผึ่งแดดจนแห้ง เช่น ข้าวตาก กล้วยตาก
ตากเรียกหลังคาเรือนที่ชันน้อย ว่า หลังคาตาก.
ตากว. ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน.
ตากตนก. นอนแผ่, นอนหงาย, เช่น ผลักให้ตากตนอยียด ชรดียดด้าวดิ้นดรนอนอยู่แล (ม. คำหลวง กุมาร).
ตากบ ๑ว. มีลักษณะคล้ายตาของกบ ใช้เปรียบข้าวที่หุงดิบ ๆ สุก ๆ, ตากบตาเขียด ก็เรียก.
ตากบ ๑ดูใน ตา ๒.
ตากบ ๒น. เทียนตากบ. (ดู เทียนตากบ ที่ เทียน ๓).
ตากบตาเขียดว. มีลักษณะคล้ายตาของกบ ใช้เปรียบข้าวที่หุงดิบ ๆ สุก ๆ, ตากบ ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She will learn her fate in the spring.เธอจะได้เรียนรู้ชะตากรรมของเธอเองในช่วงฤดูใบไม้ผลิ New Haven Can Wait (2008)
Kal-El, you must save yourself, or your destiny will fall into the hands of another man.คาลเอล นายต้องช่วยตัวเอง ไม่งั้นชะตากรรมของนายจะไปตกที่มือของคนอื่น Odyssey (2008)
And we both know... that yours is a greater destiny.และเราทั้งคู่รู้ว่า นั้นเป็นชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ Odyssey (2008)
What's this density on his hip?เกิดอะไรในชะตากรรมนี้ บนสะโพกเขา The Itch (2008)
Anxiety, stroke, Tourette's could all cause eye blinking.Anxiety, stroke, Tourette'sสามารถทำให้ตากระพริบ Dying Changes Everything (2008)
It'd explain bradycardia and blinking.ก็อธิบายถึงbradycardiaและตากระพริบ Dying Changes Everything (2008)
Peptostreptococcus could explain the blinking and...Peptostreptococcus อธิบายเรื่องตากระตุกได้ Dying Changes Everything (2008)
In a land of mith and a time of magic the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Labyrinth of Gedref (2008)
You can't die. This isn't your destiny.ท่านตายไม่ได้ นี่ไม่ใช่ชะตากรรมของท่าน The Labyrinth of Gedref (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests of the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Valiant (2008)
I just came to tell you...ผมแค่จะมาบอกว่าท่านว่า ไม่ว่าอะไรก็ตาม ที่ท่านคิดเกี่ยวกับชะตากรรมของผม Valiant (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Mark of Nimueh (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาก[v.] (tāk) EN: dry ; expose ; sun ; dry in the sun ; air ; be exposed to ; dry in the air   FR: sécher au soleil ; étendre pour faire sécher ; exposer à ; être exposé à ; s'exposer
ตาก[n. prop.] (Tāk) EN: Tak (North)   FR: Tak (Nord)
ตากตา[v. exp.] (tāk tā) EN: sit up for   
ตากผ้า[v. exp.] (tāk phā) EN: dry clothes in the sun ; dry clothes in the air   FR: mettre le linge à sécher ; faire sécher le linge ; étendre du linge
ตากฝน[v. exp.] (tāk fon) EN: be exposed to the rain   FR: être exposé à la pluie ; être exposé aux intempéries
ตากยุง [v. exp.] (tāk yung) EN: expose oneself to mosquitoes   FR: s'exposer aux moustiques
ตากลม[v. exp.] (tāk lom) EN: be exposed to the wind ; be aired ; have some fresh air ; take an airing   FR: aérer ; exposer au vent ; prendre l'air
ตากลมตากฝน[v. exp.] (tāk lom tāk fon) EN: be exposed to the weather   FR: être exposé aux intempéries
ตากสิน[n. prop.] (Tāksin) EN: Taksin   FR: Taksin
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desiccate[VT] ตากแห้ง, Syn. dehumidify, freeze-dry, Ant. moisten
parch[VT] ตากแห้ง, See also: ทำให้แห้ง, คั่ว, Syn. dessicate, dry, shrivel, Ant. moisten, wet
photographer[N] ช่างภาพ, See also: ตากล้อง, Syn. cameraman, picture-taker, photographist
sun[VT] ผึ่งแดด, See also: ตากแดด, ให้ถูกแสงแดด, Syn. insolate, sun-dry
sunbathe[VI] อาบแดด, See also: ตากแดด, ผึ่งแดด, Syn. bask
Tak[N] ตาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence
blepharospasmกล้ามเนื้อรอบเบ้าตากระตุก
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate

English-Thai: Nontri Dictionary
airing(n) การตาก,การตากอากาศ
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
bungalow(n) บังกะโล,บ้านพักตากอากาศ
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
goggles(n) แว่นตากันแดด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
干る[ひる, hiru] Thai: ตากแห้ง English: to dry
干す[ほす, hosu] Thai: ตากแห้ง English: to dry

German-Thai: Longdo Dictionary
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา
Schicksal(n) |das, pl. Schicksale| โชคชะตา, โชค, ชะตากรรม

French-Thai: Longdo Dictionary
aérer(vt) ถ่ายเทอากาศ, นำสิ่งของออกมาตาก(กับอากาศ) เช่น Les draps sont bien aérés., See also: S. ventiler,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top