Search result for

experience

(89 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -experience-, *experience*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
experience    [N] ประสบการณ์, See also: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์
experience    [VT] มีประสบการณ์, See also: ได้รับประสบการณ์, ประสบกับ, พบกับ, Syn. endure, feel, undergo
experienced    [ADJ] ซึ่งได้รับการฝึกฝน, See also: ซึ่งมีประสบการณ์, ชำนาญ, ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, โชกโชน, ซึ่งจัดเจน, Syn. skillful

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
experience ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
experience refundเงินคืนตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experienceประสบการณ์ [TU Subject Heading]
Experienceประสบการณ์ [การแพทย์]
Experience, Directประสบการณ์โดยตรง [การแพทย์]
Experience, Immunological, Priorประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของโรคมาก่อน [การแพทย์]
Experience, Medical, Priorประสบการณ์ด้านรักษาพยาบาลมาก่อน [การแพทย์]
Experience, Pathologicalประสบการณ์ที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Experience, Previousประสบการณ์ในอดีต [การแพทย์]
Experience, Sensoryประสบการณ์จากการเร้าภายนอก [การแพทย์]
Experience, Static, Man'sประสบการณ์คงที่ของคน [การแพทย์]
Experience, Traumaประสบการณ์รุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
experience"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
experienceWhat you have said reminds me of strange a experience I had a few years ago.
experienceYou might avoid an unpleasant experience.
experienceDid you have a lot of happy experiences in your childhood?
experienceHe has knowledge, and experience as well.
experienceMy year in Africa was a very educational experience in many ways.
experienceI experience nausea when I go on too many rides.
experienceI think a part-time job is a good experience.
experienceYou have to be outside something, able to experience it from a distance, before it makes sense.
experienceThat was a valuable experience.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
experience(อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก., Syn. exposure
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์,ชัดเจน,ฉลาด,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
experience(n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด
experience(vt) รู้สึก,ประสบ,พบเห็น,เคยชิน
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วโมงบิน    [N] experience, Syn. ประสบการณ์, Example: หากพูดถึงเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์แล้ว เขามีชั่วโมงบินมากกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้, Thai definition: ประสบการณ์ความชำนาญในอาชีพ, Notes: (ปาก)
ตัวเก๋า    [ADJ] veteran, See also: experienced, seasoned, Syn. รุ่นเก๋า, Example: นักการเมืองตัวเก๋ายังคงมีฝีปากที่ยากจะหาใครเทียบ, Thai definition: ที่เก่งมีความชำนาญเพราะอยู่นาน
ความสันทัด    [N] experience, See also: skill, proficiency, Syn. ความถนัด, ความชำนาญ, ความจัดเจน, Example: พวกนายทหารไม่มีความสันทัดในเรื่องการหาปลา การจับปลามากินจึงเป็นเรื่องยากลำบาก
มือเก่า    [N] experienced person, See also: old hand, veteran, Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Ant. มือใหม่, Example: ปัญหาอย่างนี้ต้องให้มือเก่าอย่างคุณจัดการ, Thai definition: ผู้ที่มีความชำนาญหรือช่ำชองมาก
บทเรียน    [N] experience, Example: ผู้ผลิตซอฟต์แวร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันต่างได้รับบทเรียนที่ค่อนข้างแพงอยู่, Count unit: บท, ประการ, ครั้ง, Thai definition: ข้อที่เป็นคติเตือนใจ
ประสบการณ์    [N] experience, Syn. ความช่ำชอง, ความจัดเจน, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, Example: คุณครูคนใหม่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนมา 20 ปี, Thai definition: ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา
การพบเห็น    [N] seeing, See also: experience, encounter, meeting, Syn. การพบเจอ
ความจัดเจน    [N] skill, See also: experience, expert, adeptness, proficiency, Syn. ความเจนจัด, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความช่ำชอง, Example: เธอบรรยายอย่างคล่องแคล่วถึงประสบการณ์และความจัดเจนในเรื่องการ บริหาร-การจัดการ ที่เธอนำมาประยุกต์ใช้
ลิ้มรส    [V] taste, See also: experience, Example: คนในเมืองหลวงของไทยได้ลิ้มรสของสงครามเป็นครั้งแรกในปีสองปีแรกของสงครามญี่ปุ่น, Thai definition: ลองรสของสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่ของกิน เพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไร
ลิ้มลอง    [V] experience, See also: encounter, taste, Syn. ลิ้มรส, Example: ไข่ในหินอย่างเธอคงไม่เคยลิ้มลองความยากลำบากมาก่อน, Thai definition: สัมผัสหรือประสบพบเจอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
ชั่วโมงบิน[n. exp.] (chūamōngbin) EN: experience   FR: expérience [f]
ได้ประสบการณ์[v. exp.] (dāi prasopkān) EN: get experiences   FR: acquérir de l'expérience
จัดเจน[v.] (jatjēn) EN: be skilful ; be experienced   
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at   FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPERIENCE    IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S
EXPERIENCED    IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T
EXPERIENCES    IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
experience    (v) (i1 k s p i@1 r i@ n s)
experienced    (v) (i1 k s p i@1 r i@ n s t)
experiences    (v) (i1 k s p i@1 r i@ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlebnisphase {f}experience phase [Add to Longdo]
Farbwahrnehmung {f}experience of colour; experience of color [Add to Longdo]
Auslandserfahrung {f}experience abroad; international experience [Add to Longdo]
Bekehrungserlebnis {n}experience of conversion [Add to Longdo]
Erfahrungswerte für Rückerstattungenexperience refund [Add to Longdo]
Erfahrungswert {m} | Erfahrungswerte {pl}experience value; practical value | experience [Add to Longdo]
Lebenserfahrung {f} | Lebenserfahrungen {pl}experience of life | experiences of life [Add to Longdo]
Erweckungserlebnis {n}; Erleuchtungserlebnis {n}experience of enlightenment [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
し慣れる;仕馴れる[しなれる, shinareru] (v1) to be used to doing; to be experienced in [Add to Longdo]
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
エクスペリエンス[, ekusuperiensu] (n) experience; (P) [Add to Longdo]
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
デスクトップエクスペリエンス[, desukutoppuekusuperiensu] (n) {comp} desktop experience [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿儒[sù rú, ㄙㄨˋ ㄖㄨˊ, 宿] experienced scholar; old expert in the field [Add to Longdo]
有经验[yǒu jīng yàn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] experienced [Add to Longdo]
经历[jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, / ] experience; go through [Add to Longdo]
经验丰富[jīng yàn fēng fù, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄈㄨˋ, / ] experienced; with ample experience [Add to Longdo]
老成[lǎo chéng, ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, ] experienced; trained; mellowing [Add to Longdo]
老手[lǎo shǒu, ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ, ] experienced person; an old hand at sth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Experience \Ex*pe"ri*ence\ ([e^]ks*p[=e]"r[i^]*ens), n. [F.
   exp['e]rience, L. experientia, tr. experiens, experientis, p.
   pr. of experiri, expertus, to try; ex out + the root of
   peritus experienced. See {Peril}, and cf. {Expert}.]
   1. Trial, as a test or experiment. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She caused him to make experience
       Upon wild beasts.           --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The effect upon the judgment or feelings produced by any
    event, whether witnessed or participated in; personal and
    direct impressions as contrasted with description or
    fancies; personal acquaintance; actual enjoyment or
    suffering. "Guided by other's experiences." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have but one lamp by which my feet are guided, and
       that is the lamp of experience.    --P. Henry
    [1913 Webster]
 
       To most men experience is like the stern lights of a
       ship, which illumine only the track it has passed.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       When the consuls . . . came in . . . they knew soon
       by experience how slenderly guarded against danger
       the majesty of rulers is where force is wanting.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
       Those that undertook the religion of our Savior upon
       his preaching, had no experience of it. --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   3. An act of knowledge, one or more, by which single facts or
    general truths are ascertained; experimental or inductive
    knowledge; hence, implying skill, facility, or practical
    wisdom gained by personal knowledge, feeling or action;
    as, a king without experience of war.
    [1913 Webster]
 
       Whence hath the mind all the materials of reason and
       knowledge? To this I answer in one word, from
       experience.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Experience may be acquired in two ways; either,
       first by noticing facts without any attempt to
       influence the frequency of their occurrence or to
       vary the circumstances under which they occur; this
       is observation; or, secondly, by putting in action
       causes or agents over which we have control, and
       purposely varying their combinations, and noticing
       what effects take place; this is experiment. --Sir
                          J. Herschel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Experience \Ex*pe"ri*ence\, v. t. [imp. & p. p. {Experienced}
   ([e^]ks*p[=e]"r[i^]*enst); p. pr. & vb. n. {Experiencing}
   ([e^]ks*p[=e]"r[i^]*en*s[i^]ng).]
   1. To make practical acquaintance with; to try personally; to
    prove by use or trial; to have trial of; to have the lot
    or fortune of; to have befall one; to be affected by; to
    feel; as, to experience pain or pleasure; to experience
    poverty; to experience a change of views.
    [1913 Webster]
 
       The partial failure and disappointment which he had
       experienced in India.         --Thirwall.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise; to train by practice.
    [1913 Webster]
 
       The youthful sailors thus with early care
       Their arms experience, and for sea prepare. --Harte.
    [1913 Webster]
 
   {To experience religion} (Theol.), to become a convert to the
    doctrines of Christianity; to yield to the power of
    religious truth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 experience
   n 1: the accumulation of knowledge or skill that results from
      direct participation in events or activities; "a man of
      experience"; "experience is the best teacher" [ant:
      {inexperience}, {rawness}]
   2: the content of direct observation or participation in an
     event; "he had a religious experience"; "he recalled the
     experience vividly"
   3: an event as apprehended; "a surprising experience"; "that
     painful experience certainly got our attention"
   v 1: go or live through; "We had many trials to go through"; "he
      saw action in Viet Nam" [syn: {experience}, {see}, {go
      through}]
   2: have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or
     sensations; "I know the feeling!"; "have you ever known
     hunger?"; "I have lived a kind of hell when I was a drug
     addict"; "The holocaust survivors have lived a nightmare"; "I
     lived through two divorces" [syn: {know}, {experience},
     {live}]
   3: go through (mental or physical states or experiences); "get
     an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "receive
     injuries"; "have a feeling" [syn: {experience}, {receive},
     {have}, {get}]
   4: undergo an emotional sensation or be in a particular state of
     mind; "She felt resentful"; "He felt regret" [syn: {feel},
     {experience}]
   5: undergo; "The stocks had a fast run-up" [syn: {have},
     {experience}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top