ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประสบการณ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประสบการณ์-, *ประสบการณ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสบการณ์(n) experience, Syn. ความช่ำชอง, ความจัดเจน, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, Example: คุณครูคนใหม่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนมา 20 ปี, Thai Definition: ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา
ประสบการณ์นิยม(n) empiricism, Syn. ประจักษนิยม, Example: จิตวิทยาที่เขาเรียนเป็นแนวพฤติกรรมนิยมและประสบการณ์นิยม, Thai Definition: การแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และวิธีอุปนัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประสบการณ์(ปฺระสบกาน) น. ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา.
ประสบการณ์นิยม(ปฺระสบกาน-) น. ลัทธิทางปรัชญาที่ถือว่าประสบการณ์เป็นบ่อเกิดของความรู้ทุกอย่าง
ประสบการณ์นิยมการปฏิบัติที่เน้นประสบการณ์
ประสบการณ์นิยมการแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และวิธีอุปนัย, ประจักษนิยม ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empiricismประสบการณ์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empiricismประสบการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical empiricismประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empiricism, logicalประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empiricismประสบการณ์นิยม [TU Subject Heading]
Experienceประสบการณ์ [TU Subject Heading]
Experienceประสบการณ์ [การแพทย์]
Experience, Directประสบการณ์โดยตรง [การแพทย์]
Experience, Immunological, Priorประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของโรคมาก่อน [การแพทย์]
Experience, Medical, Priorประสบการณ์ด้านรักษาพยาบาลมาก่อน [การแพทย์]
Experience, Pathologicalประสบการณ์ที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Experience, Previousประสบการณ์ในอดีต [การแพทย์]
Experience, Sensoryประสบการณ์จากการเร้าภายนอก [การแพทย์]
Experience, Static, Man'sประสบการณ์คงที่ของคน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be perfectly frank with you, my dear, I can't see you doing it.บอกตามตรงนะหนูฉันมองไม่เห็น ว่าเธอจะทําได้ เธอไม่มีประสบการณ์ Rebecca (1940)
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
In the boy's place, do you think you could remember details after an upsetting experience such as being slapped by your father?ในสถานที่ของเด็กที่คุณคิดว่าคุณสามารถจำรายละเอียด หลังจากประสบการณ์ที่กวนใจเช่นถูกตบโดยคุณพ่อของคุณ? 12 Angry Men (1957)
- I don't know this metal.นี้ไม่ได้คือโลหะ ภายในทรงกลมของประสบการณ์ Help! (1965)
My experience is limited.ฉันก็ไม่รู้ ประสบการณ์ของฉันถูกจำกัดไว้ The Little Prince (1974)
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า... Oh, God! (1977)
I'm sorry, I was just looking for someone with flying experience.ขอโทษค่ะ ฉันกำลังหา คนที่มีประสบการณ์การบิน Airplane! (1980)
- What's your flying experience?- คุณมีประสบการณ์การบินแค่ไหน Airplane! (1980)
This guy has no airline experience.หมอนี่ไม่มีประสบการณ์การบินสายการบิน Airplane! (1980)
He's an experienced air-force pilot. No cause for alarm. Take over.เขาเป็นนักบินที่มีประสบการณ์ของ กองทัพอากาศ ไม่ต้องตกใจ รับต่อซิ Airplane! (1980)
-ls that part of the experiment?- เป็นการหาประสบการณ์หรือไงครับ Gandhi (1982)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสบการณ์[prasopkān] (n) EN: experience  FR: expérience [ f ] ; enrichissement [ m ]
ประสบการณ์นิยม[prasopkānniyom] (n) EN: empiricism

English-Thai: Longdo Dictionary
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, Syn. naive
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquaintance(n) ความรู้, See also: ประสบการณ์, Syn. familiarity, experience
adventure(n) ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น, Syn. exploit, venture, escapade
baptism of fire(idm) ประสบการณ์ครั้งแรก
experience(n) ประสบการณ์, See also: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์
fright(n) ประสบการณ์ของการหวาดกลัว
gall(n) ประสบการณ์ที่ขื่นขม, See also: สิ่งที่ขมขื่น, Syn. bitterness, rancor
horizon(n) ขอบเขตความรู้, See also: ประสบการณ์
idyll(n) ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขสงบในชนบท
down trip(sl) ประสบการณ์เลวร้าย, See also: ประสบการณ์ไม่ดี
taste(n) ประสบการณ์ (ครั้งแรกกับบางสิ่ง), Syn. experience, sample

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
amateur(แอม' มะเทอะ) n., adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
au fait(โอฟี') fr. มีประสบการณ์
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง, เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์, อ่อนหัด, ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) , ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่, ลูกนก, ลูกเป็ด, เด็ก, ผู้ที่อายุน้อย, ผู้ที่ด้อยประสบการณ์, เนื้อไก่, เนื้อนก, เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) , เพียงพอ, Syn. capable, able
cub(คับ) ลูกสัตว์, ลูกสุนัขจิ้งจอก, เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์, คนอ่อนหัด, ลูกมือฝึกหัด, See also: cubbish adj. -S...
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน, หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric

English-Thai: Nontri Dictionary
chick(n) ลูกไก่, ลูกนก, เด็ก, ผู้ด้อยประสบการณ์
chicken(n) ลูกไก่, ลูกนก, เด็ก, ผู้ด้อยประสบการณ์
colt(n) ลูกม้า, เด็กหนุ่ม, คนอ่อนหัด, คนด้อยประสบการณ์
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง, ชัดเจน, โดยอาศัยการสังเกต, ซึ่งได้จากประสบการณ์คี
experience(n) ความเคยชิน, ประสบการณ์, ความเจนจัด
experienced(adj) ชำนาญ, มีประสบการณ์, จัดเจน, เชี่ยวชาญ
experimental(adj) เป็นการทดลอง, เกี่ยวกับประสบการณ์
fare(vi) ปรากฏ, มีประสบการณ์, เป็นไป, เกิดขึ้น, ท่องเที่ยวไป, จินตนาการ
fledgling(n) ลูกนก, คนด้อยประสบการณ์
foretaste(vt) ลิ้มรส, ลองชิม, มีประสบการณ์มาก่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
経験[けいけん, keiken] (n) ประสบการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top