Search result for

inexperience

(54 entries)
(0.0924 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexperience-, *inexperience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexperience[N] ความอ่อนหัด, See also: ความไม่มีประสบการณ์, Syn. unfamiliarity, ignorance, Ant. experience
inexperienced[ADJ] ซึ่งไร้ประสบการณ์, See also: ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. ignorant, unskilled, inexpert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I say "cautiously" because in my humble opinion this Springbok team has been over-practiced on the field and overcommitted off it which makes beating a powerhouse Australian side in next week's Cup opener a tall order, especially as this is an inexperienced team with a history of coming up short in big matches.ที่บอกว่า "ต้องระวัง" เพราะว่าในความเห็นของผม.. ทีมสปริงบอกซ์.. ทำการฝึกซ้อมอย่างหนัก.. Invictus (2009)
HE'S SLOPPY, INEXPERIENCED.เขาลังเล ด้อยประสบการณ์ Zoe's Reprise (2009)
For whatever reason, putting students in such danger shows your inexperience as a teacher.อย่างไรก็แล้แต่ การดึงนักเรียนเข้าไปเกี่ยวกับอันตราย แสดงว่าเธอยังอ่อนประสบการณ์ Gokusen: The Movie (2009)
Those who practise magic will seek to exploit Arthur's inexperience.ผู้ใช้เวทมนตร์จะพยายามหาทางที่จะแสวงประโยชน์จากความผิดพลาดของอาร์เธอร์ The Sins of the Father (2009)
They're all either too inexperienced or too expensive.พวกเธอไม่มีประสบการณ์เลย ไม่ก็แพงเกินไป Let Me Entertain You (2010)
The defensive wounds and heavy smearing suggest our killers were still inexperienced.แผลจากการป้องกันตัว รอยเลอะเต็มไปหมด บอกว่าฆาตกรยังอ่อนหัด First Blood (2010)
But you're inexperienced.แต่ว่าเธอไม่มีประสบการณ์มาก่อน Episode #1.4 (2010)
That's something only an inexperienced unsub would do.นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ต้องสงสัย ที่อ่อนประสบการณ์เท่านั้นจะทำ Corazon (2011)
I took a chance on a young, inexperienced author.ฉันเลือกนักเขียนหนุ่มที่เขาไม่มีประสบการณ์ Rhodes to Perdition (2011)
The impulsive nature of committing the murder out in the open suggests that he's inexperienced.ความใจร้อนในการฆาตกรรม ในที่สาธารณะ บ่งบอกว่าเขาไม่ใช่มืออาชีพ From Childhood's Hour (2011)
When I led the attack on your camp, I was young and inexperienced.เมื่อตอนที่ข้าโจมตีค่ายของท่าน ข้ายังเด็กและไร้ประสบการณ์ A Herald of the New Age (2011)
Our honored guest asks too much of inexperienced hands.ผู้มีเกียรติของเราถามมากเกินไป ของมือที่ไม่มีประสบการณ์ Empty Hands (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inexperienceAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
inexperienceGiven her inexperience, she has done well.
inexperienceHe is young and inexperienced, but quite enterprising.
inexperienceThey look down on us as inexperienced young men.
inexperienceThey look down on us inexperienced young men.
inexperienceYou must make allowance for his inexperience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือใหม่[ADJ] inexperienced, See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: คุณแม่มือใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ต่อรายการโทรทัศน์, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
อ่อนหัด[ADJ] inexperienced, See also: unskillful, inexpert, Ant. ช่ำชอง, Thai definition: หัดมาน้อย, ไม่ชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่อ่อน[n. exp.] (kai øn) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person   FR: débutant [m]
การขาดประสบการณ์[n. exp.] (kān khāt prasopkān) EN: inexperience   FR: inexpérience [f]
การไม่มีประสบการณ์[n. exp.] (kān mai mī prasopkān) EN: inexperience   FR: inexpérience [f]
ขาดประสบการณ์[adj.] (khāt prasopkān) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté
กระจอกข่าว[n. exp.] (krajøk khāo) EN: cub reporter ; inexperienced reporter   
ไม่มีประสบการณ์[adj.] (mai mī prasopkān) EN: inexperienced   
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green   
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert   FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced   

CMU English Pronouncing Dictionary
INEXPERIENCE    IH2 N IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S
INEXPERIENCED    IH2 N IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexperience    (n) (i2 n i k s p i@1 r i@ n s)
inexperienced    (j) (i2 n i k s p i@1 r i@ n s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unerfahrenheit {f} | Unerfahrenheiten {pl}inexperience | inexperiences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄吻[こうふん, koufun] (n) young and inexperienced person [Add to Longdo]
経験の浅い[けいけんのあさい, keikennoasai] (adj-i) (See 経験が浅い) inexperienced [Add to Longdo]
若輩;弱輩[じゃくはい, jakuhai] (n) young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [Add to Longdo]
青い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (青い, 蒼い only) pale; (3) (青い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P) [Add to Longdo]
青っぽい[あおっぽい, aoppoi] (adj-i) (1) bluish; greenish; (2) immature; inexperienced; green; naive [Add to Longdo]
青臭い[あおくさい, aokusai] (adj-i) inexperienced; immature; grassy-smelling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没经验[méi jīng yàn, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] inexperienced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexperience \In`ex*pe"ri*ence\, n. [L. inexperientia, cf. F.
   inexp['e]rience. See {In-} not, and {Experience}.]
   Absence or lack of experience; lack of personal and
   experimental knowledge; as, the inexperience of youth.
   [1913 Webster]
 
      Failings which are incident to youth and inexperience.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Prejudice and self-sufficiency naturally proceed from
      inexperience of the world, and ignorance of mankind.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexperience
   n 1: lack of experience and the knowledge and understanding
      derived from experience; "procedural inexperience created
      difficulties"; "their poor behavior was due to the rawness
      of the troops" [syn: {inexperience}, {rawness}] [ant:
      {experience}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top