Search result for

dritten

(6 entries)
(0.0835 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dritten-, *dritten*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dritten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dritten*)
German-Thai: Longdo Dictionary
drittenที่สาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral [Add to Longdo]
Highschool-Schüler {m} im dritten Jahrjunior [Am.] [Add to Longdo]
drittens {adv}thirdly [Add to Longdo]
Am ersten Tag ein Gast, am dritten Tag eine Last.The first day a guest, the third day a pest. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top