ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

书面语

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -书面语-, *书面语*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书面语[shū miàn yǔ, ㄕㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄩˇ, / ] written language, #57,743 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They shared books with other monks right across the Mediterranean, and Latin was the language of their liturgy and their literature.[CN] 他们甚至与远在地中海 的其他修道士分享书籍。 拉丁语就是他们的崇拜和书面语言。 Catholicism: The Unpredictable Rise of Rome (2009)
What do you know? The first loanword.[CN] -至少还会说几个书面语 Türkisch für Anfänger (2012)
It conveys meaning.[CN] 与人类所有的书面语言不同 Unlike all written human languages, 它们的书写是符号化的图像 their writing is semasiographic. Arrival (2016)
Linguists call this "nonlinear orthography,"[CN] 正如它们的飞船或躯体一般 Like their ship or their bodies, 它们的书面语言没有正逆方向 their written language has no forward or backward direction. Arrival (2016)
Okay.[CN] 但它们可能会有某种书面语言 But they might have some sort of written language 或是视觉交流的依据 or basis for... visual communication. Arrival (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top