ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

成文

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -成文-, *成文*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成文[chéng wén, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ, ] written; statutory, #41,565 [Add to Longdo]
成文[chéng wén fǎ, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ, ] statute, #75,163 [Add to Longdo]
成文[bù chéng wén fǎ, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ, ] unwritten law, #189,114 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
成文[せいぶん, seibun] (n) written expression; writing [Add to Longdo]
成文[せいぶんか, seibunka] (n,vs) codification [Add to Longdo]
成文憲法[せいぶんけんぽう, seibunkenpou] (n) written constitution [Add to Longdo]
成文[せいぶんほう, seibunhou] (n) written or statutory law [Add to Longdo]
成文[せいぶんりつ, seibunritsu] (n) written or statutory law [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The same unwritten law that got Lennahan off.[CN] 法律有不成文的規定 我知道你想說什麼? Adam's Rib (1949)
We can't get you new equipment until our file's complete.[CN] 我要完成文件才能给你新器材 好,周末以前送到 The Big Blue (1988)
I don't even know how to put it into words.[CN] 我甚至不知道如何把它变成文字。 Magic Mike XXL (2015)
And I suppose you believe that there should be unspoken rules?[CN] 你觉得该有不成文的规则吗 High-Rise (2015)
Everything we said on the phone, recorded and transcribed.[CN] 我们的电话 私人对话 都被录了音转成文本 Everything we said on the phone, recorded and transcribed. The Death List (1981)
You can make a hag look like a beauty I almost forgot[CN] 也会变成文天祥 {\cH00FFFF}{\3cH000000}You can make a hag look like a beauty 我倒忘了 {\cH00FFFF}{\3cH000000}l almost forgot Kidnap (1974)
We must send yours away for deciphering[CN] 我们必需将一部份传送出去 以便翻译成文 Mystery of the Maya (1995)
Oh, there is. I- - I just wrote it.[CN] 是有 我最近刚写成文 The End of the Tour (2015)
That cannot be spoken.[CN] 可是 可以寫成文字啊. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
Judge it so![CN] 不成文的法律支援男人 Adam's Rib (1949)
But I also believe in law and order and I believe in the constitution.[JA] でも加えて法と秩序を信じてる 成文憲法もね Rampage: Capital Punishment (2014)
We do not need experts to question the validity of a law already on the books.[CN] 我们不需要这些专家 来质疑这一条已经成文的法律 Inherit the Wind (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top