ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

书面许可

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -书面许可-, *书面许可*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书面许可[shū miàn xǔ kě, ㄕㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ, / ] written permission; written authorization [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know you need written permission to leave.[CN] 我知道你需要书面许可才能出来 I know you need written permission to leave. Paper Planes (2014)
Rule 17, never pick up hitch-hikers who have no written permission from parents.[CN] 规则十七 绝不要给 没有家长书面许可的人搭便车 They Have Changed Their Face (1971)
Even if I wanted to help you access to the archives is only by written decree by the curator and the Board of Vatican Librarians.[CN] 就算我想帮你 只有梵蒂冈的宗教高层书面许可 才能查看档案 Angels & Demons (2009)
During your three years of parole, you may not leave Luna County without written permission.[CN] 在你的三年假释期内 During your three years of parole, 没有书面许可,你不能离开月亮县 you may not leave Luna County without written permission. Two Men in Town (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top