Search result for

dial

(161 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dial-, *dial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dial[N] ที่หมุนโทรศัพท์
dial[N] หน้าปัด, Syn. face, front
dial[VI] หมุนโทรศัพท์, See also: หมุนหาคลื่นในวิทยุ, Syn. phone, ring, telephone
dial[VT] หมุนโทรศัพท์, See also: หมุนหาคลื่นในวิทยุ, Syn. phone, ring, telephone
dialog[N] การอภิปราย, See also: การสนทนา
dialog[N] บทพูด, See also: บทสนทนา, Syn. dialoque
dialog[VI] สนทนา, See also: อภิปราย
dialect[N] ภาษาเฉพาะกลุ่มอาชีพ, Syn. jargon, slang
dialect[N] ภาษาถิ่น, See also: ภาษาท้องถิ่น, ภาษาพื้นเมือง, Syn. argot, cant
dialogue[N] การสนทนา (คำทางการ), See also: การอภิปราย, Syn. dialog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dial(ได'เอิล) {dialled,dialling,dials} n. หน้าปัด,เกจ์ -vt.,vi. ใช้หน้าปัดแสดง,หมุนจานหมุนด้วยนิ้วมือ (เช่นโทรศัพท์), See also: dialler n. ดูdial, Syn. indicator,pointer
dialect(ได'อะเลคทฺ) n. ภาษาท้องถิ่น,สำเนียงท้องถิ่น ๆ, See also: dialectal adj. ดูdialect, Syn. jargon
dialecticsn. วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผล
dialog(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
dialogismn. การสนทนาในเชิงมโนคติ
dialogistn. ผู้สนทนาในหนังสือ
dialogue(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
dialyse(ได'อะไลซ) vt. แยกโดยกระบวนการdialysis. vi. ผ่านกระบวน dialysis.
dialysis(ไดแอล'ลิซิส) n. กระบวนการแยกcrystalloidsออกจากcolloidsในสารละลายโดยผ่านเยื่อบาง, See also: dialytic adj. ดูdialysis -pl. dialyses

English-Thai: Nontri Dictionary
dial(n) หน้าปัด
dial(vt) ปรับเครื่องรับ,หมุน
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น
dialogue(n) บทสนทนา,การสนทนา
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
cordial(n) ยาหอม,ยาบำรุงหัวใจ,ยากระตุ้นหัวใจ
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
radial(adj) เป็นแฉก,เป็นรัศมี,เป็นดาว
remedial(adj) แก้ไข,เยียวยา,เป็นการรักษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dialต่อเลขหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dialต่อเลขหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dial toneเสียงสัญญาณต่อเลขหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dial-up-เรียกเลขหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dial-up-เรียกเลขหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dialectภาษาถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dialectภาษาถิ่น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dialecticวิภาษวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dialectic๑. วิภาษวิธี๒. ปฏิพัฒนาการ๓. ตรรกศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dialecticวิภาษวิธี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dial, Mainหน้าปัดใหญ่ [การแพทย์]
dial-up modemโมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์, โมเด็มที่ใช้ต่อเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านทางสายโทรศัพท์ การเชื่อมต่อใช้วิธีการหมุนโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลต่ำประมาณ 56 Kbps [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dialect dictionaryพจนานุกรมภาษาถิ่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dialect poetryกวีนิพนธ์ภาษาถิ่น [TU Subject Heading]
Dialect poetry, Thaiกวีนิพนธ์ภาษาถิ่นไทย [TU Subject Heading]
Dialectical materialismวัตถุนิยมวิภาษวิธี [TU Subject Heading]
Dialectsภาษาถิ่น [TU Subject Heading]
Dializable, Completelyย่อยได้สมบูรณ์ [การแพทย์]
Dialog (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [คอมพิวเตอร์]
DIALOG (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dialเดี๋ยว
See also: R. awhile, a moment, for a moment, just a moment

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop them all. Put him on dialysis.ก็หยุดยาทั้งหมด/เอาเขารักษาด้วยdialysis Adverse Events (2008)
Put him on dialysis.พาเค้าไปล้างไต Adverse Events (2008)
Dialysis.ล้างไต? Adverse Events (2008)
He's worried about how He's going to explain the dialysis to his girlfriend.เค้าห่วงว่าจะอธิบายเรื่องนี้กับแฟนเค้ายังไง Adverse Events (2008)
You were right about the dialysis.คุณอาจถูกเรื่องdialysis.ฟอกไต Adverse Events (2008)
He just completed a total dialysis.เค้าล้างพิษไปแล้ว Adverse Events (2008)
Got him on dialysis?เอาเขาไปล้างไต Joy (2008)
A week of temporary dialysis, your kidneys will be okay.ล้างไตสักสัปดาห์นึง ไตคุณก็จะไม่เป็นไร Last Resort (2008)
What was it? Quechua, local Incan dialect.ความชูเป็นภาษาถิ่นอินคา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You call a wrong number or the dial is not in serviceหมายเลขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ My Sassy Girl (2008)
You call a wrong number or the dial is not in serviceหมายเลขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ My Sassy Girl (2008)
You call a wrong number or the dial is not in service.หมายเลขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dialThe writer is very good at a dialog.
dialDiplomatic dialogue helped put an end to the conflict.
dialHe took up the receiver and dialed.
dialFor code type locks that don't need a key there are 'free dial' systems where you can set any number you like and fixed types where the number if set in advance.
dialThis is a poem written in Scottish dialect.
dialIn case of an emergency, dial 110.
dialShe dialed the wrong number.
dialDo I have to dial the area code, too?
dialCould you dial up the operator for me?
dialThey were speaking in a Southern dialect.
dialDial 110 at once.
dialIn case of fire, you should dial 119 immediately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาพื้นเมือง[N] dialect, See also: regional speech, localism, Syn. ภาษาถิ่น, Example: นอกจากการไปฝึกหัดทหารแล้ว เขายังต้องฝึกตนเองให้สามารถรู้ภาษาพื้นเมืองจนพูดได้ด้วย, Count unit: ภาษา
ละครพูด[N] dialogue play, See also: legitimate drama, Thai definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง
บทพูด[N] dialogue, See also: conversation, Example: งานแสดงของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวประกอบและมีบทพูดเพียงไม่กี่ประโยค, Thai definition: บทสนทนาในละครหรือภาพยนตร์
ภาษาถิ่น[N] dialect, See also: regional speech, localism, vernacular, Syn. ภาษาย่อย, Example: นักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาถิ่นได้ดี ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นจริงๆ, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีสำเนียงพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้ที่อยู่ในถิ่นนั้นๆ เช่น ภาษาถิ่นเหนือ
ภาษาท้องถิ่น[N] vernacular, See also: dialect, Syn. ภาษาถิ่น, Example: หลายครั้งที่ได้ยินพวกคุณพูดคุยกันด้วยภาษาท้องถิ่น มันทำให้ผมอดที่จะคิดถึงบ้านของผมไม่ได้, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีสำเนียงหรือถ้อยคำที่พูดกันเป็นพื้นเฉพาะถิ่น
หน้าปัด[N] dial, Example: เธอใช้ปลายนิ้วลูบที่หน้าปัดนาฬิกาสองสามทีก็หันหน้ามาบอกชายหนุ่ม “ห้าโมงเย็นแล้ว”, Count unit: หน้าปัด, อัน, Thai definition: หน้านาฬิกาเป็นแผ่น มีตัวเลข หรือเครื่องหมายบอกชั่วโมง นาที, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
หยี[N] Dialium cochinchinensis, Syn. ต้นหยี, ลูกหยี, Example: ภรรยาสั่งให้ผมซื้อลูกหยีคลุกน้ำตาลมาฝากเขา เวลาที่ผมไปทางภาคใต้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้น 3 ชนิดในสกุล Dialium วงศ์ Leguminosae ผลมีเมล็ดเดียว เมื่อแก่เปลือกกรอบสีดำ เนื้อหุ้มเมล็ดสีน้ำตาล รสเปรี้ยวอมหวาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
บทพูด[n.] (botphūt) EN: dialogue ; conversation   FR: dialogue [m] ; conversation [f]
บทสนทนา[n.] (botsonthana) EN: conversation ; dialog   FR: conversation [f] ; dialogue [m]
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: re-sit ; take a remedial exam ; try again   
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก[n. exp.] (kān feūntūa khøng sētthakit lōk) FR: reprise économique mondiale [f]
การเจรจา[n.] (kān jēnrajā) EN: negotiation   FR: négociation [f] ; pourparler [m] ; dialogue [m]
การค้าของโลก[n. exp.] (kānkhā khøng lōk) EN: world trade   FR: commerce mondial [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIAL    D AY1 AH0 L
DIAL    D AY1 L
DIALS    D AY1 L Z
DIALS    D AY1 AH0 L Z
DIAL'S    D AY1 L Z
DIALOG    D AY1 AH0 L AO0 G
DIAL'S    D AY1 AH0 L Z
DIALED    D AY1 AH0 L D
DIALECT    D AY1 AH0 L EH2 K T
DIALING    D AY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dial    (v) (d ai1 @ l)
dials    (v) (d ai1 @ l z)
dialect    (n) (d ai1 @ l e k t)
dialled    (v) (d ai1 @ l d)
dialysis    (n) (d ai a1 l @ s i s)
dialects    (n) (d ai1 @ l e k t s)
dialling    (v) (d ai1 @ l i ng)
dialogue    (n) (d ai1 @ l o g)
dialectal    (j) (d ai2 @ l e1 k t l)
dialectic    (n) (d ai2 @ l e1 k t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dialekt {m} | Dialekte {pl} | Dialekt sprechendialect | dialects | to speak in dialect [Add to Longdo]
Dialekt {m} | Dialekte {pl}idiom; accent | idioms [Add to Longdo]
Dialekt {m}patois [Add to Longdo]
Dialektik {f}dialectics [Add to Longdo]
Dialektiker {m} | Dialektiker {pl}dialectician | dialecticians [Add to Longdo]
Dialog {m}; Zwiegespräch {n}; Wechselrede {f} | Dialoge {pl}dialogue; dialog [Am.] | dialogues; dialogs [Am.] [Add to Longdo]
Dialogdatenverarbeitung {f}interactive data processing [Add to Longdo]
Dialogeingriff {m}interaction [Add to Longdo]
Dialogist {m} | Dialogisten {pl}dialogist | dialogists [Add to Longdo]
Dialogprotokolldatei {f}; Prüfdatei {f}audit file [Add to Longdo]
Dialogrechner {m}interactive computer [Add to Longdo]
Dialogstation {f}interactive terminal [Add to Longdo]
Dialogsystem {n}query-reply system [Add to Longdo]
Dialogverarbeitung {f}transaction processing [Add to Longdo]
Dialogverkehr {m}dialogue exchange [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
おいどん[, oidon] (n) (Kagoshima dialect) I; me [Add to Longdo]
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
お国言葉;御国言葉[おくにことば, okunikotoba] (n) (pol) (See 国言葉) national language; local dialect [Add to Longdo]
かばち[, kabachi] (n) (col) (See 屁理屈) quibble (in Hiroshima dialect) [Add to Longdo]
すいません;すんません;すんまへん[, suimasen ; sunmasen ; sunmahen] (exp) (col) (すんまへん is Kansai dialect) (See 済みません) excuse me [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture) [Add to Longdo]
ねぶた[, nebuta] (n) (1) (See ねぶた祭り) nighttime festival in Aomori; (adj-na) (2) drowsy (Aomori dial.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对口词[duì kǒu cí, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄘˊ, / ] dialog (for stage performance) [Add to Longdo]
对话[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] dialog [Add to Longdo]
拨号[bō hào, ㄅㄛ ㄏㄠˋ, / ] dial (a telephone) [Add to Longdo]
拨号音[bō hào yīn, ㄅㄛ ㄏㄠˋ , / ] dial tone [Add to Longdo]
方言[fāng yán, ㄈㄤ ㄧㄢˊ, ] dialect [Add to Longdo]
渗析[shèn xī, ㄕㄣˋ ㄒㄧ, / ] dialysis [Add to Longdo]
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] dialect; language; speech [Add to Longdo]
辩证唯物主义[biàn zhèng wéi wù zhǔ yì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] dialectical materialism [Add to Longdo]
辩证法[biàn zhèng fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, / ] dialectics; dialectic or Socratic method of debate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアルアップ[だいあるあっぷ, daiaruappu] dial up (connection,e.g.) [Add to Longdo]
ダイアレクト[だいあれくと, daiarekuto] dialect [Add to Longdo]
ダイアログ[だいあろぐ, daiarogu] dialogue [Add to Longdo]
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
方言[ほうげん, hougen] Dialekt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dial \Di"al\, n. [LL. dialis daily, fr. L. dies day. See
   {Deity}.]
   1. An instrument, formerly much used for showing the time of
    day from the shadow of a style or gnomon on a graduated
    arc or surface; esp., a sundial; but there are lunar and
    astral dials. The style or gnomon is usually parallel to
    the earth's axis, but the dial plate may be either
    horizontal or vertical.
    [1913 Webster]
 
   2. The graduated face of a timepiece, on which the time of
    day is shown by pointers or hands.
    [1913 Webster]
 
   3. A miner's compass.
    [1913 Webster]
 
   {Dial bird} (Zool.), an Indian bird ({Copsychus saularius}),
    allied to the European robin. The name is also given to
    other related species.
 
   {Dial lock}, a lock provided with one or more plates having
    numbers or letters upon them. These plates must be
    adjusted in a certain determined way before the lock can
    be operated.
 
   {Dial plate}, the plane or disk of a dial or timepiece on
    which lines and figures for indicating the time are
    placed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dial \Di"al\, v. t. [imp. & p. p. {Dialed}or {Dialled}; p. pr. &
   vb. n. {Dialing} or {Dialling}.]
   1. To measure with a dial.
    [1913 Webster]
 
       Hours of that true time which is dialed in heaven.
                          --Talfourd.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) To survey with a dial. --Raymond.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dial
   n 1: the face of a timepiece; graduated to show the hours
   2: the control on a radio or television set that is used for
     tuning
   3: the circular graduated indicator on various measuring
     instruments
   4: a disc on a telephone that is rotated a fixed distance for
     each number called [syn: {dial}, {telephone dial}]
   v 1: operate a dial to select a telephone number; "You must take
      the receiver off the hook before you dial"
   2: choose by means of a dial; "dial a telephone number"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top