ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dialog

D AY1 AH0 L AO0 G   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dialog-, *dialog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dialog[N] การอภิปราย, See also: การสนทนา
dialog[N] บทพูด, See also: บทสนทนา, Syn. dialoque
dialog[VI] สนทนา, See also: อภิปราย
dialogue[N] การสนทนา (คำทางการ), See also: การอภิปราย, Syn. dialog
dialogue[N] บทสนทนา, See also: บทพูด
dialogue[VI] สนทนา, See also: อภิปราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dialog(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
dialogismn. การสนทนาในเชิงมโนคติ
dialogistn. ผู้สนทนาในหนังสือ
dialogue(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dialogue(n) บทสนทนา,การสนทนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dialog; dialogueคำโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dialog; dialogueคำโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dialogueบทสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dialog (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [คอมพิวเตอร์]
DIALOG (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [TU Subject Heading]
Dialogueการสนทนาแลกเปลี่ยน [การจัดการความรู้]
Dialogue analysisการวิเคราะห์บทสนทนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I actually took the dialog when I was a kid.รู้มั้ย ตอนเด็กผมเคยเขียนบท Hachi: A Dog's Tale (2009)
Hachi! Inaudible dialog Hey, looks like we got the first visitor.ฮาชิ! เฮ้ ดูเหมือนเราจะมีแขกคนแรก Hachi: A Dog's Tale (2009)
Before to fit this type of able to with ghost dialog people for quick medium.-ก็มีน่า -ใครละ Spellbound (2011)
I started this dialog with some big shot theoretical physicist online, and I'm like, "Do the rules of quantum mechanics allow for alternate histories?"ฉันเริ่มคุยกับนักฟิสิกส์คนนึงออนไลน์ แล้วก็ถามว่า "ทฤษฎีควอนตัมแมคคานิกส์ ใช้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้มั้ย?" Safety Not Guaranteed (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dialogDiplomatic dialogue helped put an end the conflict.
dialogDiplomatic dialogue helped put an end to the conflict.
dialogThe mystery contains more dialogue than narrative.
dialogThe teacher asked the students to practice the dialogue in pairs.
dialogThe writer is very good at a dialog.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครพูด[N] dialogue play, See also: legitimate drama, Thai definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง
บทพูด[N] dialogue, See also: conversation, Example: งานแสดงของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวประกอบและมีบทพูดเพียงไม่กี่ประโยค, Thai definition: บทสนทนาในละครหรือภาพยนตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทพูด[n.] (botphūt) EN: dialogue ; conversation   FR: dialogue [m] ; conversation [f]
บทสนทนา[n.] (botsonthana) EN: conversation ; dialog   FR: conversation [f] ; dialogue [m]
การเจรจา[n.] (kān jēnrajā) EN: negotiation   FR: négociation [f] ; pourparler [m] ; dialogue [m]
สนทนา[v.] (sonthanā) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak   FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIALOG D AY1 AH0 L AO0 G
DIALOGUE D AY1 AH0 L AO2 G
DIALOGUES D AY1 AH0 L AO2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dialogue (n) dˈaɪəlɒg (d ai1 @ l o g)
dialogues (n) dˈaɪəlɒgz (d ai1 @ l o g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对话[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] dialog, #3,361 [Add to Longdo]
对口词[duì kǒu cí, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄘˊ, / ] dialog (for stage performance), #218,080 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dialog {m}; Zwiegespräch {n}; Wechselrede {f} | Dialoge {pl}dialogue; dialog [Am.] | dialogues; dialogs [Am.] [Add to Longdo]
Dialogdatenverarbeitung {f}interactive data processing [Add to Longdo]
Dialogeingriff {m}interaction [Add to Longdo]
Dialogist {m} | Dialogisten {pl}dialogist | dialogists [Add to Longdo]
Dialogprotokolldatei {f}; Prüfdatei {f}audit file [Add to Longdo]
Dialogrechner {m}interactive computer [Add to Longdo]
Dialogstation {f}interactive terminal [Add to Longdo]
Dialogsystem {n}query-reply system [Add to Longdo]
Dialogverarbeitung {f}transaction processing [Add to Longdo]
Dialogverkehr {m}dialogue exchange [Add to Longdo]
dialogorientiertconversational [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスタムダイアログボックス[, kasutamudaiarogubokkusu] (n) {comp} custom dialog box [Add to Longdo]
カスタムプロパティダイアログボックス[, kasutamupuropateidaiarogubokkusu] (n) {comp} custom properties dialog box [Add to Longdo]
ダイアログ;ダイアローグ[, daiarogu ; daiaro-gu] (n) (See モノローグ) dialogue; dialog [Add to Longdo]
ダイアログボックス[, daiarogubokkusu] (n) {comp} dialog box [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] (exp,v1) {comp} to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] (n) {comp} dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアログ[だいあろぐ, daiarogu] dialogue [Add to Longdo]
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue [Add to Longdo]
上位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dialog
   n 1: a conversation between two persons [syn: {dialogue},
      {dialog}, {duologue}]
   2: the lines spoken by characters in drama or fiction [syn:
     {dialogue}, {dialog}]
   3: a literary composition in the form of a conversation between
     two people; "he has read Plato's Dialogues in the original
     Greek" [syn: {dialogue}, {dialog}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Dialog /diːaloːk/ 
  dialog; dialogue

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top