ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medial

M IY1 D IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medial-, *medial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medial(adj) ซึ่งอยู่ตรงกลาง, See also: ตั้งอยู่ตรงกลาง, Syn. mid, median
medially(adv) โดยอยู่ตรงกลาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง, ระหว่างกลาง, กึ่งกลาง, เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย, ธรรมดา, ปกติ
remedial(รีมี'เดียล) adj. เป็นการรักษา, เป็นการแก้ไข, เป็นการเยียวยา, เป็นปรับปรุง.

English-Thai: Nontri Dictionary
medial(adj) อยู่ตรงกลาง, มัธยะ, ปานกลาง, กึ่งกลาง, อยู่ระหว่างกลาง
remedial(adj) แก้ไข, เยียวยา, เป็นการรักษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medial๑. -กลาง๒. -ใกล้กลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medial borderขอบด้านใกล้กลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
medial canthus; canthus, inner; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medial margin of orbitขอบเบ้าตาด้านใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
medial moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งกลางธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
medial pterygoid muscleกล้ามเนื้อเทอริกอยด์มัดใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
medial sectionภาคตัดมัธยะ [ มีความหมายเหมือนกับ golden section ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
medial surfaceด้านใกล้กลาง, ด้านใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medialด้านใน, ทางข้างใน, ส่วนกลาง, มีเดียล, ตอนกลาง, ในสุด [การแพทย์]
Medial Degeneration, Simpleการเสื่อมสภาพของผนังชั้นกลางของหลอดเลือด [การแพทย์]
Medial Posteriorด้านในค่อนไปข้างหลัง [การแพทย์]
Medial Sideด้านในฝ่าเท้า, ด้านใน [การแพทย์]
Mediallyทางส่วนกลาง, ทางด้านใน [การแพทย์]
Medially, Slightlyเอียงเข้าทางกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B. The Last King of Scotland (2006)
Oh, clean planar cut to the medial condyle.โอ... ถูกตัดขาดจากข้อสะบ้า Bone Voyage (2009)
Your gait and the contour of your ankle indicate that you've suffered compound fractures to the medial and the lateral malleolus.จากท่าเดินและการเขยื้อน หัวเข่าของคุณ บ่งบอกได้ว่า คุณทรมานจากรอยแตกร้าว จากตรงส่วน ที่อยู่ตรงกลางและส่วน The Bones That Weren't (2010)
Coupled with the torn cartilage on the talus and medial malleolus, it means she was hung upside down, which also explains the blood staining on the inside of the sternum.ควบคู่ไปกับการฉีกขาดกระดูกอ่อน ที่ตาตุ่มด้านใน มันหมายความว่าเธอถูกแขวนให้ห้อยหัวลง The Future in the Past (2012)
"inserted into bacteria and domesticated animals for medial purposes."ใส่เข้าไปในแบคทีเรีย และสัตว์ในท้องถิ่น เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ Big Feet (2012)
It created a compression of the medial nerve inside.มันสร้างแรงกดดัน ให้กับเส้นประสาทส่วนกลางข้างใน Red and Itchy (2013)
If you put pressure in just the right areas above the forearm, like I did to you, an embolism will form in the medial antebrachial vein.ถ้าคุณฉีดความดันนี้เข้าไปที่แขนของคุณ เหมือนที่ฉันกำลังทำอยู่ สิ่งที่อุดตันเส้นเลือดจะก่อตัวขึ้น ในหลอดเลือดดำในแขนคุณ Home Invasion (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ตัว[kaētūa] (v) EN: re-sit ; take a remedial exam ; try again
กลาง[klāng] (adj) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral  FR: central ; moyen ; intermédiaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEDIAL M IY1 D IY0 AH0 L
MEDIAL M IY1 D Y AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medial (j) mˈiːdɪəʳl (m ii1 d i@ l)
medially (a) mˈiːdɪəʳliː (m ii1 d i@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, / ] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme, #51,253 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
介音[かいおん, kaion] (n) medial; final-head (glide before the center vowel in Chinese) [Add to Longdo]
開口音[かいこうおん, kaikouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji without a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds [Add to Longdo]
後始末(P);跡始末[あとしまつ, atoshimatsu] (n, vs) settlement (of affairs); remedial measures; cleaning up afterwards; (P) [Add to Longdo]
語中音[ごちゅうおん, gochuuon] (n) { ling } medial (in phonics) [Add to Longdo]
合口音[ごうこうおん, goukouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji with a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds [Add to Longdo]
善後策[ぜんごさく, zengosaku] (n) remedial measure; countermeasure; counter-measure; relief measure; remedy [Add to Longdo]
善後処置[ぜんごしょち, zengoshochi] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation [Add to Longdo]
善後措置[ぜんごそち, zengosochi] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation [Add to Longdo]
善後対策[ぜんごたいさく, zengotaisaku] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medial \Me"di*al\, n. (Phonetics)
   See 2d {Media}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medial \Me"di*al\ (m[=e]"d[i^]*al), a. [L. medialis, fr. medius
   middle: cf. F. m['e]dial. See {Middle}.]
   Of or pertaining to a mean or average; mean; as, medial
   alligation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Media \Me"di*a\, n.; pl. {Mediae} (-[=e]). [NL., fr. L. medius
   middle.]
   1. (Phonetics) One of the sonant mutes [beta], [delta],
    [gamma] (b, d, g), in Greek, or of their equivalents in
    other languages, so named as intermediate between the
    tenues, [pi], [tau], [kappa] (p, t, k), and the aspiratae
    (aspirates) [phi], [theta], [chi] (ph or f, th, ch). Also
    called {middle mute}, or {medial}, and sometimes {soft
    mute}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medial
   adj 1: dividing an animal into right and left halves [syn:
       {medial}, {median}]
   2: relating to or situated in or extending toward the middle
     [syn: {median}, {medial}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top