ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accent

AH0 K S EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accent-, *accent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent(n) การเน้น, See also: การเน้นหนัก, Syn. stress, emphasis, weight
accent(n) การเน้นเสียง
accent(n) การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์), See also: น้ำเสียง
accent(n) เครื่องหมายแสดงการเน้นเสียง
accent(vt) เน้น, Syn. stress
accent(vt) ลงเสียงหนัก, See also: ออกเสียงหนัก, Syn. accentuate
accent(n) ลักษณะเฉพาะ
accent(n) สำเนียง, Syn. dialect, speech pattern
accentuate(vt) ทำให้เด่น
accentuate(vt) พูดเน้น, See also: เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น, Syn. stress, accent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น, เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น, อ่านซ้ำ, ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น, ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize
cockney accentn. สำเนียงอังกฤษของชาวลอนดอนย่านตะวันออก

English-Thai: Nontri Dictionary
accent(n) เสียงเน้น, สำเนียง, การเน้นเสียง
accent(vt) เน้นเสียง
accentuate(vt) เน้นเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accentการเน้นให้เด่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accent; accentuationการลงน้ำหนัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
accent; stress๑. พยางค์เน้น๒. การเน้นพยางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
accentuationการเน้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accentuation; accentการลงน้ำหนัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accentสำเนียง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The accents will confuse him.สำเนียงจะสับสนเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
[ Imitating French Accent ] Le Big Mac. [ Laughs ][ เลียนแบบสำเนียงฝรั่งเศส ] เลอบิ๊กแม็ค [ หัวเราะ ] Pulp Fiction (1994)
My accent has been colored by my many travels.สำเนียงผมมันแปร่งเพราะผมเดินทางมาก Don Juan DeMarco (1994)
Because I'm wearing a dress that accents my boobs.นั่นเพราะฉันใส่ชุดที่ยกหน้าอกขึ้นน่ะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Well, I've never been to Abyssinia or to Aden, or Sebastopol and I can't speak with a posh accent for long.คือ... ฉันไม่เคยไปที่อบิสซิเนีย หรือเอเด็น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
My accent in the game was so thick, I could hardly understand myself.สำเนียงของผมในเกมเป็นลูกเล่น ทำให้จะเข้าใจตัวเองในเกม eXistenZ (1999)
Ricki, your accent is as lame as your playing.นายจะชี้แนะอะไร กับการเล่นกีต้าร์ของฉันล่ะ Rock Star (2001)
You're accent sexy.เซ็กซี่ชะมัด Eating Out (2004)
You accent the backbeatเราเน้นที่จังหวะที่หนักแน่น Swing Girls (2004)
With most music, you accent the top of the beatเพลงทั่วๆไป เราต้องควบคุมจังหวะ Swing Girls (2004)
Don't let the charming accent and my impeccable syntax mislead you.ไม่ต้องพูดหวานๆ และผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผิด. Transporter 2 (2005)
There's the accent again.เหน่ออีกแล้วนะ Innocent Steps (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accentAsk your teacher where to place the accent.
accentHe is a foreigner, as is evident from his accent.
accentHe is from Osaka, as is shown by his accent.
accentHe is good at imitating her Irish accent.
accentHe pretended to be an Englishman, but his foreign accent gave him away.
accentHer accent gave her away.
accentHer striped dress accentuates her slimness.
accentHe speaks English with a German accent.
accentHe speaks English with a strong German accent.
accentHe was a Frenchman, as I discovered from his accent.
accentHe was an American, as I knew from his accent.
accentHe was an Australian, as I knew by his accent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเนียง(n) accent, See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation, Syn. เสียง, น้ำเสียง, ทำนองเสียง, Example: ตัวผมเองก็มีสำเนียงการพูด และกำพืดที่แท้จริงเหมือนกับพวกคุณ, Count Unit: สำเนียง, Thai Definition: เสียงที่ต่างกันไปตามท้องถิ่น
เสียงหนักเบา(n) stress, See also: accent, accentuation, Example: การฝึกการอ่านขั้นสูงมีหลายอย่าง เช่น ฝึกอ่านออกเสียงหนักเบา ฝึกออกเสียงสระกึ่งมาตรา, Thai Definition: เสียงที่เปล่งโดยเน้นความหนักเบาต่างกัน
ตีนเหยียด(n) name of a Thai vowel, See also: accent mark, Syn. สระอุ, Example: เด็กนักเรียนสมัยปัจจุบันไม่ค่อยรู้จักตีนเหยียดแล้ว พวกเขารู้จักแต่สระอุ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อเรียกสระอุ
ตีนคู้(n) name of Thai vowel, See also: accent mark, tone, Syn. สระอู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัตวา (–๋)[jattawā] (n) EN: jattawa (fourth tonal accent in the Thai language)  FR: jattawa [ m ] (quatrième accent tonal du thaï)
ลหุ[lahu] (adj) EN: unaccented  FR: non accentué
น้ำเสียง[nāmsīeng] (n) EN: tone ; tone of voice  FR: accent [ m ] ; prononciation [ f ] ; ton [ m ]
เน้น[nēn] (v) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; urge ; attach importance to  FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
เน้นเสียง[nēn sīeng] (n) EN: accent  FR: accent [ m ]
เหน่อ[noē] (adj) EN: with a rural accent ; with a provincial accent ; without the intonation of the unbanites  FR: avec un accent provincial
สำเนียง[samnīeng] (n) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation  FR: accent [ m ] ; prononciation [ f ] ; intonation [ f ] ; ton [ m ]
สำเนียงเปล่ง[samnīeng pleng] (n, exp) EN: accent  FR: accent [ m ] ; prononciation [ f ] ; parler [ m ]
เสียงหนัก[sīeng nak] (n, exp) EN: stress ; accent  FR: accent [ m ]
เสียงวรรณยุกต์[sīeng wannayuk] (n, exp) FR: accent tonique [ m ] ; ton [ m ] ; intonation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCENT AH0 K S EH1 N T
ACCENT AE1 K S EH2 N T
ACCENTS AE1 K S EH0 N T S
ACCENTED AE1 K S EH0 N T IH0 D
ACCENTING AE1 K S EH0 N T IH0 NG
ACCENTUATE AE0 K S EH1 N CH UW0 EY0 T
ACCENTUATED AE0 K S EH1 N CH UW0 EY2 T IH0 D
ACCENTUATES AE0 K S EH1 N CH UW0 EY2 T S
ACCENTUATING AE0 K S EH1 N CH UW0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accent (v) ˈæksˈɛnt (a1 k s e1 n t)
accent (n) ˈæksənt (a1 k s @ n t)
accents (v) ˈæksˈɛnts (a1 k s e1 n t s)
accents (n) ˈæksənts (a1 k s @ n t s)
accented (v) ˈæksˈɛntɪd (a1 k s e1 n t i d)
accenting (v) ˈæksˈɛntɪŋ (a1 k s e1 n t i ng)
accentuate (v) ˈəksˈɛntʃuɛɪt (@1 k s e1 n ch u ei t)
accentuated (v) ˈəksˈɛntʃuɛɪtɪd (@1 k s e1 n ch u ei t i d)
accentuates (v) ˈəksˈɛntʃuɛɪts (@1 k s e1 n ch u ei t s)
accentuating (v) ˈəksˈɛntʃuɛɪtɪŋ (@1 k s e1 n ch u ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口音[kǒu yīn, ㄎㄡˇ ㄧㄣ, ] accent, #14,040 [Add to Longdo]
腔调[qiāng diào, ㄑㄧㄤ ㄉㄧㄠˋ, / 調] accent, #26,398 [Add to Longdo]
重音[zhòng yīn, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ, ] accent; stress, #52,564 [Add to Longdo]
重音节[zhòng yīn jié, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] accented syllable; stress [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzent { m } | Akzente { pl } | irischer Akzentaccent | accents | Irish accent; brogue [Add to Longdo]
Akzentbuchstabe { m }accent character [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds) [Add to Longdo]
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent [Add to Longdo]
アクサン[akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre [Add to Longdo]
アクサングラーブ[akusangura-bu] (n) "grave" accent (fre [Add to Longdo]
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre [Add to Longdo]
アクサンテギュ[akusantegyu] (n) "acute" accent (fre [Add to Longdo]
アクセンチュエイション[akusenchueishon] (n) accentuation [Add to Longdo]
アクセント[akusento] (n) (1) accent (in language); (2) stress; highlight; accent; (P) [Add to Longdo]
アクセント記号[アクセントきごう, akusento kigou] (n) accent mark [Add to Longdo]
アクセント照明[アクセントしょうめい, akusento shoumei] (n) accent lighting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accent \Ac"cent`\, n. [F. accent, L. accentus; ad + cantus a
   singing, canere to sing. See {Cant}.]
   1. A superior force of voice or of articulative effort upon
    some particular syllable of a word or a phrase,
    distinguishing it from the others.
    [1913 Webster]
 
   Note: Many English words have two accents, the primary and
      the secondary; the primary being uttered with a greater
      stress of voice than the secondary; as in
      as'pira[bprime]tion, where the chief stress is on the
      third syllable, and a slighter stress on the first.
      Some words, as an'tiap'o-plec[bprime]tic,
      in-com'pre-hen'si-bil[bprime]i-ty, have two secondary
      accents. See Guide to Pron., [sect][sect] 30-46.
      [1913 Webster]
 
   2. A mark or character used in writing, and serving to
    regulate the pronunciation; esp.:
    (a) a mark to indicate the nature and place of the spoken
      accent;
    (b) a mark to indicate the quality of sound of the vowel
      marked; as, the French accents.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the ancient Greek the acute accent (') meant a
      raised tone or pitch, the grave (`), the level tone or
      simply the negation of accent, the circumflex ( ~ or ^)
      a tone raised and then depressed. In works on
      elocution, the first is often used to denote the rising
      inflection of the voice; the second, the falling
      inflection; and the third (^), the compound or waving
      inflection. In dictionaries, spelling books, and the
      like, the acute accent is used to designate the
      syllable which receives the chief stress of voice.
      [1913 Webster]
 
   3. Modulation of the voice in speaking; manner of speaking or
    pronouncing; peculiar or characteristic modification of
    the voice; tone; as, a foreign accent; a French or a
    German accent. "Beguiled you in a plain accent." --Shak.
    "A perfect accent." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       The tender accent of a woman's cry.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. A word; a significant tone; (pl.) expressions in general;
    speech.
    [1913 Webster]
 
       Winds! on your wings to Heaven her accents bear,
       Such words as Heaven alone is fit to hear. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Pros.) Stress laid on certain syllables of a verse.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.)
    (a) A regularly recurring stress upon the tone to mark the
      beginning, and, more feebly, the third part of the
      measure.
    (b) A special emphasis of a tone, even in the weaker part
      of the measure.
    (c) The rhythmical accent, which marks phrases and
      sections of a period.
    (d) The expressive emphasis and shading of a passage. --J.
      S. Dwight.
      [1913 Webster]
 
   7. (Math.)
    (a) A mark placed at the right hand of a letter, and a
      little above it, to distinguish magnitudes of a
      similar kind expressed by the same letter, but
      differing in value, as y', y[sec].
    (b) (Trigon.) A mark at the right hand of a number,
      indicating minutes of a degree, seconds, etc.; as,
      12'27[sec], i. e., twelve minutes twenty seven
      seconds.
    (c) (Engin.) A mark used to denote feet and inches; as, 6'
      10[sec] is six feet ten inches.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accent \Ac*cent"\, v. t. [imp. & p. p. {Accented}; p. pr. & vb.
   n. {Accenting}.] [OF. accenter, F. accentuer.]
   [1913 Webster]
   1. To express the accent of (either by the voice or by a
    mark); to utter or to mark with accent.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark emphatically; to emphasize.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accent
   n 1: distinctive manner of oral expression; "he couldn't
      suppress his contemptuous accent"; "she had a very clear
      speech pattern" [syn: {accent}, {speech pattern}]
   2: special importance or significance; "the red light gave the
     central figure increased emphasis"; "the room was decorated
     in shades of grey with distinctive red accents" [syn:
     {emphasis}, {accent}]
   3: the usage or vocabulary that is characteristic of a specific
     group of people; "the immigrants spoke an odd dialect of
     English"; "he has a strong German accent"; "it has been said
     that a language is a dialect with an army and navy" [syn:
     {dialect}, {idiom}, {accent}]
   4: the relative prominence of a syllable or musical note
     (especially with regard to stress or pitch); "he put the
     stress on the wrong syllable" [syn: {stress}, {emphasis},
     {accent}]
   5: a diacritical mark used to indicate stress or placed above a
     vowel to indicate a special pronunciation [syn: {accent},
     {accent mark}]
   v 1: to stress, single out as important; "Dr. Jones emphasizes
      exercise in addition to a change in diet" [syn: {stress},
      {emphasize}, {emphasise}, {punctuate}, {accent},
      {accentuate}]
   2: put stress on; utter with an accent; "In Farsi, you accent
     the last syllable of each word" [syn: {stress}, {accent},
     {accentuate}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 accent /aksɑ̃/ 
  accent; stress; stress-mark; accent mark; supersign

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 accent
  accent; stress

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 accent /ɑksɛnt/
  1. accent; stress
  2. accent
  3. accentmark; supersign

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 accent
  1. accent; stress
  2. accent
  3. accentmark; supersign

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top