Search result for

conversation

(96 entries)
(0.0032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conversation-, *conversation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conversation[N] การสนทนา, See also: การพูดคุย, Syn. talk, communication
conversational[ADJ] ที่เกี่ยวกับการสนทนา, Syn. colloquial
conversationist[N] คนที่ช่างสนทนา, See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา, Syn. conversationalist
conversationalist[N] คนที่ช่างสนทนา, See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา, Syn. conversationist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
conversational(คอนเวอเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสนทนา,ซึ่งสนทนาได้, Syn. colloquial
conversationalist(คอนเวอเซ'ชะนัลลิสทฺ) n. นักสนทนา,ผู้ที่สนทนาเก่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
conversation(n) การสนทนา,การปฏิสันถาร,การติดต่อ,การพูดคุยกัน
conversational(adj) ชอบสนทนา,ชอบพูดคุย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conversation pieceภาพสังสันทน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversation piece; conversation poemบทกวีสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversation poem; conversation pieceบทกวีสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversational modeภาวะเชิงสนทนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conversational processingการประมวลผลเชิงสนทนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conversationsการสนทนาหยั่งเชิง (ทางการทูต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conversationการสนทนา [TU Subject Heading]
Conversation analysisการวิเคราะห์การสนทนา [TU Subject Heading]
Conversation and phrase booksบทสนทนาและวลี [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for flight attendants)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for medical personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for police)บทสนทนาและวลี (สำหรับตำรวจ) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for restaurant and hotel personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานภัตตาคารและโรงแรม) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for secretaries)บทสนทนาและวลี (สำหรับเลขานุการ) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for tourism industry employees)บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books for mathematiciansบทสนทนาและวลี (สำหรับนักคณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I overheard the end of that conversation.ฉันจะไม่คุยเรื่องนี้อีก Chuck in Real Life (2008)
What if we don't have conversations we've already had?อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่พูดเล่นกัน เราจะเจออะไรเสมอ Not Cancer (2008)
See, that's an example of a conversationดู.. นั่นเป็นตัวอย่าง ของการมัวแต่พูดเล่นกันที่เราจะเจอ Not Cancer (2008)
You charge me for listening in on my own conversations?นายทำให้ฉันฟังได้ในการสนทนา ใช่.. Not Cancer (2008)
No, i knew this conversation was really about you,ไม่ฉันรู้ว่าการพูดคุยครั้งนี้ จริงๆแล้วเกี่ยวกับนาย ดังนั้นฉันแค่ Not Cancer (2008)
You don't think a conversation might--คุณอาจคิดที่จะคุยกับเธอ Adverse Events (2008)
I already had this conversation with Wilson... just go with it.ผมกำลังคุยเรื่องนี้กับวิลสัน ฟังไปด้วยกัน Birthmarks (2008)
Conversations don't.ไม่ใช่จากการสนทนา Lucky Thirteen (2008)
Because conversations go both ways.เพราะการสนทนาต้องทำทั้ง 2 ฝ่าย Lucky Thirteen (2008)
(House) Didn't we just have this conversation?เราเพิ่งคุยเรื่องนี้ไปไม่ใช่หรือ? Emancipation (2008)
Already had this conversation.เราคุยเรื่องนี้แล้วไม่ใช่หรือ Emancipation (2008)
Let's see, yes, technically those are categories of conversation.จะว่าแบบนั้นก็ใช่ โดยทางเทคนิคแล้วมันเป็นการสนทนาแบบหนึ่ง Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conversationAfter school, I go to an English school to practice English conversation.
conversationAgain his father insisted on another private conversation and broke the sad news.
conversationA new topic came up in conversation.
conversationAn old man broke into our conversation.
conversationA phone call often interrupts your conversation.
conversationAs their conversation was in French, I could not understand a word.
conversationAt the very least, I'd like to be able to have everyday conversations.
conversationBeing a good conversationalist does not just mean being a good speaker of English.
conversationBy the time our long conversation was over, Mother was tired of standing.
conversationChris saw his favorite girl, Kate, having a private conversation with Beth.
conversationColloquial speech is used in everyday conversation.
conversationConversations with the management, reports and such should be very freely interpreted into normal language.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทพูด[N] dialogue, See also: conversation, Example: งานแสดงของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวประกอบและมีบทพูดเพียงไม่กี่ประโยค, Thai definition: บทสนทนาในละครหรือภาพยนตร์
การโต้ตอบ[N] conversation, See also: talk, discussion, debate, Example: ระบบยูนิกซ์ได้สร้างคำสั่งในรูปแบบของการโต้ตอบสนทนากันระหว่างผู้ใช้ 2 คน, Thai definition: การตอบกันไปมาในเรื่องนั้นๆ
คู่สนทนา[N] interlocutor, See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist, Syn. คู่คุย, เพื่อนคุย, Example: หลังจากที่ได้ไปร่วมงานโรงเรียนด้วยกัน อาจารย์สุวนิจและอาจารย์สมชายก็กลายเป็นคู่สนทนากัน, Count unit: คู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทพูด[n.] (botphūt) EN: dialogue ; conversation   FR: dialogue [m] ; conversation [f]
บทสนทนา[n.] (botsonthana) EN: conversation ; dialog   FR: conversation [f] ; dialogue [m]
บทสนทนาภาษาอังกฤษ[n. exp.] (botsonthana phāsā Angkrit) EN: English conversation   
บทสนทนาระหว่าง ... กับ ...[n. exp.] (botsonthana rawāng ... kap ...) FR: conversation entre ... et ... [f]
การสนทนา[n.] (kān sonthanā) EN: talk ; conversation ; causerie   FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f]
การสนทนาที่กร่อยมาก[xp] (kān sonthanā thī krǿi māk) EN: insipid conversation   
คุย[v.] (khui) EN: talk ; chat ; converse ; have a talk ; have a conversation   FR: bavarder ; converser ; causer ; discuter ; s'entretenir
ปฏิสันถาร[n.] (patisanthān) EN: greeting ; salutation ; welcome ; small talk ; light conversation   FR: salutations [fpl]
ปราศรัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address ; speak ; be engaged in conversation   FR: faire un discours ; adresser un discours
เสพูด[v. exp.] (sē phūt) EN: be evasive ; be foxy   FR: détourner la conversation ; être évasif

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVERSATION    K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N
CONVERSATIONS    K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N Z
CONVERSATIONAL    K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N AH0 L
CONVERSATIONALIS    K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N AH0 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conversation    (n) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n)
conversations    (n) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n z)
conversational    (j) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l)
conversationalis    (n) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l i s t)
conversationalis    (n) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l i s t s)
conversationally    (a) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会话[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] conversation, #31,365 [Add to Longdo]
笔谈[bǐ tán, ㄅㄧˇ ㄊㄢˊ, / ] conversation by writing; sketches and notes, #75,598 [Add to Longdo]
对话课[duì huà kè, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] conversation class [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gespräch {n} | ein Gespräch abbrechen | ein Gespräch führenconversation | to break off a conversation | to conduct a conversation [Add to Longdo]
Unterhaltung {f}; Gespräch {n} | Unterhaltungen {pl}; Gespräche {pl}conversation | conversations [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation [Add to Longdo]
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip [Add to Longdo]
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
カンバセーション[, kanbase-shon] (n) conversation [Add to Longdo]
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
ハブる[, habu ru] (v5r) to exclude; to leave out (of conversations, etc.); to send to Coventry [Add to Longdo]
フリートーク[, furi-to-ku] (n) free conversation (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会話型言語[かいわけいげんごう, kaiwakeigengou] conversational language [Add to Longdo]
会話型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] conversational processing [Add to Longdo]
会話形[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue [Add to Longdo]
対話形[たいわがた, taiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conversation \Con`ver*sa"tion\, n. [OE. conversacio (in senses 1
   & 2), OF. conversacion, F. conversation, fr. L. conversatio
   frequent abode in a place, intercourse, LL. also, manner of
   life.]
   1. General course of conduct; behavior. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Let your conversation be as it becometh the gospel.
                          --Philip. i.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   2. Familiar intercourse; intimate fellowship or association;
    close acquaintance. "Conversation with the best company."
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I set down, out of long experience in business and
       much conversation in books, what I thought pertinent
       to this business.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Commerce; intercourse; traffic. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All traffic and mutual conversation. --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
   4. Colloquial discourse; oral interchange of sentiments and
    observations; informal dialogue.
    [1913 Webster]
 
       The influence exercised by his [Johnson's]
       conversation was altogether without a parallel.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Sexual intercourse; as, criminal conversation.
 
   Syn: Intercourse; communion; commerce; familiarity;
     discourse; dialogue; colloquy; talk; chat.
 
   Usage: {Conversation}, {Talk}. There is a looser sense of
      these words, in which they are synonymous; there is a
      stricter sense, in which they differ. Talk is usually
      broken, familiar, and versatile. Conversation is more
      continuous and sustained, and turns ordinarily upon
      topics or higher interest. Children talk to their
      parents or to their companions; men converse together
      in mixed assemblies. Dr. Johnson once remarked, of an
      evening spent in society, that there had been a great
      deal of talk, but no conversation.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conversation
   n 1: the use of speech for informal exchange of views or ideas
      or information etc.

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 conversation /kɔ̃vɛʀsasjɔ̃/ 
  conversation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top