ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conversation

K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conversation-, *conversation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conversation[N] การสนทนา, See also: การพูดคุย, Syn. talk, communication
conversational[ADJ] ที่เกี่ยวกับการสนทนา, Syn. colloquial
conversationist[N] คนที่ช่างสนทนา, See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา, Syn. conversationalist
conversationalist[N] คนที่ช่างสนทนา, See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา, Syn. conversationist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
conversational(คอนเวอเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสนทนา,ซึ่งสนทนาได้, Syn. colloquial
conversationalist(คอนเวอเซ'ชะนัลลิสทฺ) n. นักสนทนา,ผู้ที่สนทนาเก่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
conversation(n) การสนทนา,การปฏิสันถาร,การติดต่อ,การพูดคุยกัน
conversational(adj) ชอบสนทนา,ชอบพูดคุย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conversation pieceภาพสังสันทน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversation piece; conversation poemบทกวีสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversation poem; conversation pieceบทกวีสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversational modeภาวะเชิงสนทนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conversational processingการประมวลผลเชิงสนทนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conversationsการสนทนาหยั่งเชิง (ทางการทูต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conversationการสนทนา [TU Subject Heading]
Conversation analysisการวิเคราะห์การสนทนา [TU Subject Heading]
Conversation and phrase booksบทสนทนาและวลี [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for flight attendants)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for medical personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for police)บทสนทนาและวลี (สำหรับตำรวจ) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for restaurant and hotel personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานภัตตาคารและโรงแรม) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for secretaries)บทสนทนาและวลี (สำหรับเลขานุการ) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for tourism industry employees)บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books for mathematiciansบทสนทนาและวลี (สำหรับนักคณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน Rebecca (1940)
Then how do you explain this conversation we're having?งั้นคุณจะอธิบาย การสนทนาของเราว่าคืออะไร Oh, God! (1977)
"...who insists he has had four conversations with God, no less."เขาบอกว่าคุยกับพระเจ้า 4 ครั้ง Oh, God! (1977)
I can't seem to accept the concept of you actually having a real, honest-to-God conversation with God.ฉันไม่สามารถยอมรับความคิดของคุณ ที่ว่าคุณได้สนทนากับพระเจ้าจริง ๆ ได้ Oh, God! (1977)
The Los Angeles Sunday Times reports today that in Tarzana, California a supermarket manager, Jerry Landers, had an alleged conversation with someone he claimed was God.ลอสแอนเจลิสไทม์ วันอาทิตย์รายงานข่าววันนี้ ที่ทาร์ซานน่า ผจก.รซูเปอร์มาร์เก็ต เจอร์รี่ แลนเดอร์สได้สนทนา กับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้า Oh, God! (1977)
But if I wasn't trying to keep the conversation going, then we would just be sitting here in an embarrassed silence.แต่ถ้าฉันไม่ได้พยายามหาเรื่องคุยไปเรื่อยๆ สุดท้ายเราก็ได้แต่นั่งเงียบกันเท่านั้น Clue (1985)
And this conversation is being tape recorded.และการสนทนานี้ ก็ถูกบันทึกเทปไว้หมดแล้ว Clue (1985)
When you're finished your conversation bring her to window number 3.พอตัวเองหว่านคำหวานกับแม่สาวนี้เสร็จแล้ว... ...ช่วยพาเธอไปที่หน้าต่างเบอร์ 3 ด้วยนะยะ Mannequin (1987)
Do you always begin conversations this way?นี่เจ้ามักจะเริ่มต้นคุยกับใครแบบนี้เสมอเลยเหรอ? The Princess Bride (1987)
Conversation after conversation you talked to Henry on the phone.ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่คุณคุยกับเฮนรี่ทางโทรศัพท์ Goodfellas (1990)
We'll have conversations worth having!เราจะได้คุยกันนั่นไม่ดีหรอกหรือ The Nightmare Before Christmas (1993)
I'm asking you to keep this conversation just between us.ฉันขอให้คุณเพื่อให้การสนทนาเพียงแค่นี้ระหว่างเรา The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conversationAfter school, I go to an English school to practice English conversation.
conversationAgain his father insisted on another private conversation and broke the sad news.
conversationA new topic came up in conversation.
conversationAn old man broke into our conversation.
conversationA phone call often interrupts your conversation.
conversationAs their conversation was in French, I could not understand a word.
conversationAt the very least, I'd like to be able to have everyday conversations.
conversationBeing a good conversationalist does not just mean being a good speaker of English.
conversationBy the time our long conversation was over, Mother was tired of standing.
conversationChris saw his favorite girl, Kate, having a private conversation with Beth.
conversationColloquial speech is used in everyday conversation.
conversationConversations with the management, reports and such should be very freely interpreted into normal language.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทพูด[N] dialogue, See also: conversation, Example: งานแสดงของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวประกอบและมีบทพูดเพียงไม่กี่ประโยค, Thai definition: บทสนทนาในละครหรือภาพยนตร์
การโต้ตอบ[N] conversation, See also: talk, discussion, debate, Example: ระบบยูนิกซ์ได้สร้างคำสั่งในรูปแบบของการโต้ตอบสนทนากันระหว่างผู้ใช้ 2 คน, Thai definition: การตอบกันไปมาในเรื่องนั้นๆ
คู่สนทนา[N] interlocutor, See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist, Syn. คู่คุย, เพื่อนคุย, Example: หลังจากที่ได้ไปร่วมงานโรงเรียนด้วยกัน อาจารย์สุวนิจและอาจารย์สมชายก็กลายเป็นคู่สนทนากัน, Count unit: คู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทพูด[n.] (botphūt) EN: dialogue ; conversation   FR: dialogue [m] ; conversation [f]
บทสนทนา[n.] (botsonthana) EN: conversation ; dialog   FR: conversation [f] ; dialogue [m]
บทสนทนาภาษาอังกฤษ[n. exp.] (botsonthana phāsā Angkrit) EN: English conversation   
บทสนทนาระหว่าง ... กับ ...[n. exp.] (botsonthana rawāng ... kap ...) FR: conversation entre ... et ... [f]
การสนทนา[n.] (kān sonthanā) EN: talk ; conversation ; causerie   FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f]
การสนทนาที่กร่อยมาก[xp] (kān sonthanā thī krǿi māk) EN: insipid conversation   
คุย[v.] (khui) EN: talk ; chat ; converse ; have a talk ; have a conversation   FR: bavarder ; converser ; causer ; discuter ; s'entretenir
ปฏิสันถาร[n.] (patisanthān) EN: greeting ; salutation ; welcome ; small talk ; light conversation   FR: salutations [fpl]
ปราศรัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address ; speak ; be engaged in conversation   FR: faire un discours ; adresser un discours
เสพูด[v. exp.] (sē phūt) EN: be evasive ; be foxy   FR: détourner la conversation ; être évasif

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVERSATION K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N
CONVERSATIONS K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N Z
CONVERSATIONAL K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N AH0 L
CONVERSATIONALIS K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N AH0 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conversation (n) kˌɒnvəsˈɛɪʃən (k o2 n v @ s ei1 sh @ n)
conversations (n) kˌɒnvəsˈɛɪʃənz (k o2 n v @ s ei1 sh @ n z)
conversational (j) kˌɒnvəsˈɛɪʃənəl (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l)
conversationalis (n) kˌɒnvəsˈɛɪʃənəlɪst (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l i s t)
conversationalis (n) kˌɒnvəsˈɛɪʃənəlɪsts (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l i s t s)
conversationally (a) kˌɒnvəsˈɛɪʃənəliː (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会话[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] conversation, #31,365 [Add to Longdo]
笔谈[bǐ tán, ㄅㄧˇ ㄊㄢˊ, / ] conversation by writing; sketches and notes, #75,598 [Add to Longdo]
对话课[duì huà kè, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] conversation class [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gespräch {n} | ein Gespräch abbrechen | ein Gespräch führenconversation | to break off a conversation | to conduct a conversation [Add to Longdo]
Unterhaltung {f}; Gespräch {n} | Unterhaltungen {pl}; Gespräche {pl}conversation | conversations [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation [Add to Longdo]
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip [Add to Longdo]
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
カンバセーション[, kanbase-shon] (n) conversation [Add to Longdo]
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
ハブる[, habu ru] (v5r) to exclude; to leave out (of conversations, etc.); to send to Coventry [Add to Longdo]
フリートーク[, furi-to-ku] (n) free conversation (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会話型言語[かいわけいげんごう, kaiwakeigengou] conversational language [Add to Longdo]
会話型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] conversational processing [Add to Longdo]
会話形[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue [Add to Longdo]
対話形[たいわがた, taiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conversation \Con`ver*sa"tion\, n. [OE. conversacio (in senses 1
   & 2), OF. conversacion, F. conversation, fr. L. conversatio
   frequent abode in a place, intercourse, LL. also, manner of
   life.]
   1. General course of conduct; behavior. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Let your conversation be as it becometh the gospel.
                          --Philip. i.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   2. Familiar intercourse; intimate fellowship or association;
    close acquaintance. "Conversation with the best company."
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I set down, out of long experience in business and
       much conversation in books, what I thought pertinent
       to this business.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Commerce; intercourse; traffic. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All traffic and mutual conversation. --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
   4. Colloquial discourse; oral interchange of sentiments and
    observations; informal dialogue.
    [1913 Webster]
 
       The influence exercised by his [Johnson's]
       conversation was altogether without a parallel.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Sexual intercourse; as, criminal conversation.
 
   Syn: Intercourse; communion; commerce; familiarity;
     discourse; dialogue; colloquy; talk; chat.
 
   Usage: {Conversation}, {Talk}. There is a looser sense of
      these words, in which they are synonymous; there is a
      stricter sense, in which they differ. Talk is usually
      broken, familiar, and versatile. Conversation is more
      continuous and sustained, and turns ordinarily upon
      topics or higher interest. Children talk to their
      parents or to their companions; men converse together
      in mixed assemblies. Dr. Johnson once remarked, of an
      evening spent in society, that there had been a great
      deal of talk, but no conversation.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conversation
   n 1: the use of speech for informal exchange of views or ideas
      or information etc.

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 conversation /kɔ̃vɛʀsasjɔ̃/ 
  conversation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top