ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dialect

D AY1 AH0 L EH2 K T   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dialect-, *dialect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dialect[N] ภาษาเฉพาะกลุ่มอาชีพ, Syn. jargon, slang
dialect[N] ภาษาถิ่น, See also: ภาษาท้องถิ่น, ภาษาพื้นเมือง, Syn. argot, cant
dialectal[ADJ] เกี่ยวกับภาษาและสำเนียงเฉพาะถิ่น
dialectic[ADJ] เกี่ยวกับการโต้แย้งด้วยเหตุผล, See also: ตรรกวิทยา
dialectician[N] นักตรรกวิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dialect(ได'อะเลคทฺ) n. ภาษาท้องถิ่น,สำเนียงท้องถิ่น ๆ, See also: dialectal adj. ดูdialect, Syn. jargon
dialecticsn. วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผล
eye dialectภาษาออกเสียงที่สะกดผิด เพื่อช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้อง เช่น wimmin สำหรับ women

English-Thai: Nontri Dictionary
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dialectภาษาถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dialectภาษาถิ่น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dialecticวิภาษวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dialectic๑. วิภาษวิธี๒. ปฏิพัฒนาการ๓. ตรรกศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dialecticวิภาษวิธี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dialectical materialismวัตถุนิยมวิภาษวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dialectical materialismวัตถุนิยมปฏิพัฒนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dialect dictionaryพจนานุกรมภาษาถิ่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dialect poetryกวีนิพนธ์ภาษาถิ่น [TU Subject Heading]
Dialect poetry, Thaiกวีนิพนธ์ภาษาถิ่นไทย [TU Subject Heading]
Dialectical materialismวัตถุนิยมวิภาษวิธี [TU Subject Heading]
Dialectsภาษาถิ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Old English, middle, a dialect, pure...อังกฤษกลางภาษาบริสุทธิ์ Yellow Submarine (1968)
The chief has not understood the dialect you're using.เขาบอกว่าไม่เข้าใจภาษาของคุณ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Like I thought, it's a dialect.อย่างที่ผมคิดเลย, ภาษาท้องถิ่น. Ringu (1998)
A dialect?ภาษาท้องถิ่น ? Ringu (1998)
How do you say "Eat it while it's warm" in local dialect?ถ้าจะพูดว่า "กินมันตอนที่มันยังอุ่นอยู่" ในภาษาท้องถิ่นนี่ เขาพูดว่ายังไงนะ Crazy First Love (2003)
It's a completely different dialect, called high Tamien, but some people speak both.แต่มันเป็นภาษาชาวเผ่าพื้นเมือง ออกเสียงสูงเป็นเตร์ลเมี่ยน แต่บางคนพูดทั้งสองภาษารวมกัน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
No need to adjust your dialectไม่ต้องแก้สำเนียงสำนวนอะไรหรอก Always - Sunset on Third Street (2005)
Thank you very much (Kansai dialect)ขอบคุณ มากๆ (สำเนียง คันไซ) Grave of the Fireflys (2005)
-Thank you (Kansai dialect)- ขอบคุณ (สำเนียง คันไซ) Grave of the Fireflys (2005)
Thank you very much (Kansai dialect)ขอบคุณมากค่ะ (สำเนียง คันไซ) Grave of the Fireflys (2005)
Thank you (Kansai dialect) Mother's inside, Setsukoขอบคุณครับ (สำเนียง คันไซ) แม่อยู่ข้างใน เซตซึโกะ Grave of the Fireflys (2005)
Not, "Thank you" (Tokyo dialect)ไม่ใช่, "ขอบคุณ" (สำเนียงโตเกียว) Grave of the Fireflys (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dialectIf we speak strictly, Chinese consists of hundreds of dialects.
dialectIn the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.
dialectIt's hard to catch words in the Osakan dialect.
dialectThe linguist is fluent in several Chinese dialects.
dialectThe linguist is quite familiar with the dialect.
dialectThey were speaking in a Southern dialect.
dialectThis is a poem written in Scottish dialect.
dialectTom always makes fun of John because of his dialect.
dialectWe must draw attention to the distribution of this form in those dialects.
dialectWhat we call 'Standard English' is only one of the many dialects spoken all over the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาพื้นเมือง[N] dialect, See also: regional speech, localism, Syn. ภาษาถิ่น, Example: นอกจากการไปฝึกหัดทหารแล้ว เขายังต้องฝึกตนเองให้สามารถรู้ภาษาพื้นเมืองจนพูดได้ด้วย, Count unit: ภาษา
ภาษาถิ่น[N] dialect, See also: regional speech, localism, vernacular, Syn. ภาษาย่อย, Example: นักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาถิ่นได้ดี ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นจริงๆ, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีสำเนียงพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้ที่อยู่ในถิ่นนั้นๆ เช่น ภาษาถิ่นเหนือ
ภาษาท้องถิ่น[N] vernacular, See also: dialect, Syn. ภาษาถิ่น, Example: หลายครั้งที่ได้ยินพวกคุณพูดคุยกันด้วยภาษาท้องถิ่น มันทำให้ผมอดที่จะคิดถึงบ้านของผมไม่ได้, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีสำเนียงหรือถ้อยคำที่พูดกันเป็นพื้นเฉพาะถิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโต้แย้งด้วยเหตุผล[n. exp.] (kān tōyaēng dūay hētphon) EN: dialectic   FR: dialectique [f]
ภาษาอีสาน[n. exp.] (phāsā Isān) EN: Isan dialect ; Northeast dialect   FR: dialecte Isan [m] ; dialecte du Nord-Est [m] ; langue Isan [f]
ภาษาลาว[n. exp.] (phāsā Lāo) EN: Lao language ; Northeast dialect   FR: laotien [m] ; dialecte du Nord-Est [m]
ภาษาพื้นเมือง[n. exp.] (phāsā pheūnmeūang) EN: dialect ; regional speech ; local language ; native language ; localism   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาไทยถิ่น[n. exp.] (phāsā Thai thin) EN: Thai dialect   
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā Thai thin Īsān) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect   
ภาษาไทยถิ่นกลาง[n. exp.] (phāsā Thai thin klāng) EN: Central Thai Dialect ; Central dialect   
ภาษาไทยถิ่นเหนือ[n. exp.] (phāsā Thai thin neūa) EN: Northern Thai dialect ; Northern dialect   
ภาษาไทยถิ่นใต้[n. exp.] (phāsā Thai thin tāi) EN: Southern Thai Dialect ; Southern dialect   
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech   FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIALECT    D AY1 AH0 L EH2 K T
DIALECTS    D AY1 AH0 L EH2 K T S
DIALECTIC    D AY2 AH0 L EH1 K T IH0 K
DIALECTICAL    D AY2 AH0 L EH1 K T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dialect    (n) dˈaɪəlɛkt (d ai1 @ l e k t)
dialects    (n) dˈaɪəlɛkts (d ai1 @ l e k t s)
dialectal    (j) dˌaɪəlˈɛktl (d ai2 @ l e1 k t l)
dialectic    (n) dˌaɪəlˈɛktɪk (d ai2 @ l e1 k t i k)
dialectics    (n) dˌaɪəlˈɛktɪks (d ai2 @ l e1 k t i k s)
dialectical    (j) dˌaɪəlˈɛktɪkəl (d ai2 @ l e1 k t i k @ l)
dialectician    (n) dˌaɪəlɛktˈɪʃən (d ai2 @ l e k t i1 sh @ n)
dialecticians    (n) dˌaɪəlɛktˈɪʃənz (d ai2 @ l e k t i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said, #204 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] dialect; language; speech, #1,563 [Add to Longdo]
方言[fāng yán, ㄈㄤ ㄧㄢˊ, ] dialect, #9,737 [Add to Longdo]
辩证法[biàn zhèng fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, / ] dialectics; dialectic or Socratic method of debate, #20,909 [Add to Longdo]
辩证唯物主义[biàn zhèng wéi wù zhǔ yì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] dialectical materialism, #34,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dialekt {m} | Dialekte {pl} | Dialekt sprechendialect | dialects | to speak in dialect [Add to Longdo]
Mundartdichter {m}; Mundartdichterin {f}dialect author; dialect poet [Add to Longdo]
Mundartdichtung {f}dialect poetry; dialect literature [Add to Longdo]
Mundartsprecher {m}; Mundartsprecherin {f}dialect speaker [Add to Longdo]
Mundartwörterbuch {n}dialect dictionary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
おいどん[, oidon] (n) (Kagoshima dialect) I; me [Add to Longdo]
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
お国言葉;御国言葉[おくにことば, okunikotoba] (n) (pol) (See 国言葉) national language; local dialect [Add to Longdo]
かばち[, kabachi] (n) (col) (See 屁理屈) quibble (in Hiroshima dialect) [Add to Longdo]
すいません;すんません;すんまへん[, suimasen ; sunmasen ; sunmahen] (exp) (col) (すんまへん is Kansai dialect) (See 済みません) excuse me [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture) [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアレクト[だいあれくと, daiarekuto] dialect [Add to Longdo]
方言[ほうげん, hougen] dialect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dialect \Di"a*lect\, n. [F. dialecte, L. dialectus, fr. Gr. ?,
   fr. ? to converse, discourse. See {Dialogue}.]
   1. Means or mode of expressing thoughts; language; tongue;
    form of speech.
    [1913 Webster]
 
       This book is writ in such a dialect
       As may the minds of listless men affect.
       Bunyan.
       The universal dialect of the world.  --South.
    [1913 Webster]
 
   2. The form of speech of a limited region or people, as
    distinguished from ether forms nearly related to it; a
    variety or subdivision of a language; speech characterized
    by local peculiarities or specific circumstances; as, the
    Ionic and Attic were dialects of Greece; the Yorkshire
    dialect; the dialect of the learned.
    [1913 Webster]
 
       In the midst of this Babel of dialects there
       suddenly appeared a standard English language.
                          --Earle.
    [1913 Webster]
 
       [Charles V.] could address his subjects from every
       quarter in their native dialect.   --Prescott.
 
   Syn: Language; idiom; tongue; speech; phraseology. See
     {Language}, and {Idiom}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dialect
   n 1: the usage or vocabulary that is characteristic of a
      specific group of people; "the immigrants spoke an odd
      dialect of English"; "he has a strong German accent"; "it
      has been said that a language is a dialect with an army and
      navy" [syn: {dialect}, {idiom}, {accent}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 dialect /dijalɛkt/
  dialect

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top