ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dialectics

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dialectics-, *dialectics*, dialectic
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dialecticsn. วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผล

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dialectics (n) dˌaɪəlˈɛktɪks (d ai2 @ l e1 k t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩证法[biàn zhèng fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, / ] dialectics; dialectic or Socratic method of debate, #20,909 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自然弁証法[しぜんべんしょうほう, shizenbenshouhou] (n) dialectics of nature [Add to Longdo]
弁証法[べんしょうほう, benshouhou] (n) dialectic; dialectics [Add to Longdo]
弁証論[べんしょうろん, benshouron] (n) apologetics; dialectics [Add to Longdo]
問答法[もんどうほう, mondouhou] (n) (See 弁証法) dialectic; dialectics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dialectics \Di`a*lec"tics\, n. [L. dialectica (sc. ars), Gr. ?
   (sc. ?): cf. F. dialectique.]
   That branch of logic which teaches the rules and modes of
   reasoning; the application of logical principles to
   discursive reasoning; the science or art of discriminating
   truth from error; logical discussion.
   [1913 Webster]
 
   Note: Dialectics was defined by Aristotle to be the method of
      arguing with probability on any given problem, and of
      defending a tenet without inconsistency. By Plato, it
      was used in the following senses:
 
   1. Discussion by dialogue as a method of scientific
    investigation.
 
   2. The method of investigating the truth by analysis.
 
   3. The science of ideas or of the nature and laws of being --
    higher metaphysics. By Kant, it was employed to signify
    the logic of appearances or illusions, whether these arise
    from accident or error, or from those necessary
    limitations which, according to this philosopher,
    originate in the constitution of the human intellect.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dialectics
   n 1: a rationale for dialectical materialism based on change
      through the conflict of opposing forces

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top