ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

telephone

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -telephone-, *telephone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
telephone(n) โทรศัพท์, See also: เครื่องรับโทรศัพท์, Syn. phone, radiophone
telephone(n) การสื่อสารทางโทรศัพท์
telephone(vi) คุยหรือพูดกันทางโทรศัพท์, See also: ติดต่อทางโทรศัพท์, Syn. call, phone
telephone(vt) คุยหรือพูดกันทางโทรศัพท์, See also: ์ติดต่อทางโทรศัพท์, Syn. call, phone
telephone in(phrv) โทรศัพท์ส่งข่าว, Syn. phone in
telephone line(n) สายโทรศัพท์
telephone numbers(sl) เงินจำนวนมาก
telephone receiver(n) เครื่องที่เปลี่ยนสัญญาณให้เป็นเสียง, Syn. receiver
telephone directory(n) สมุดโทรศัพท์, See also: telephone book

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
telephone(เทล'ลีโฟน) n., vt., vi. โทรศัพท์, See also: telephoner n. telephonic adj.
telephone polen. เสาโทรศัพท์
radiotelephone(เรดิโอเทล'ละโฟน) n., v. (ส่ง) โทรศัพท์ที่ถ่ายทอดโดยคลื่นวิทยุ, วิทยุโทรศัพท์., See also: radiotelephony radiotelephonic adj.
wireless telephonen. วิทยุโทรศัพท์

English-Thai: Nontri Dictionary
telephone(n) โทรศัพท์
telephone(vi) พูดโทรศัพท์, โทรศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
telephone exchange; certral officeชุมสายโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
telephone setเครื่องโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Telephoneโทรศัพท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telephoneโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
telephoneโทรศัพท์, ระบบสื่อสารที่ผู้ส่งและผู้รับโต้ตอบเป็นคำพูดโดยอาศัยกระแสไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Telephone answering and recording apparatusเครื่องตอบรับและบันทึกเสียงโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Telephone answering servicesบริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Telephone bill paying servicesบริการชำระเงินทางโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Telephone callsการสื่อสารทางโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Telephone cardsบัตรโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Telephone companiesบริษัทโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์, Example: สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The woman across the street testified that the moment after she saw the killing, that is, a moment after the train went by, she screamed, and then went to telephone the police.ผู้หญิงข้ามถนนเบิกความว่าขณะนี้หลังจากที่เธอเห็นฆ่า นั่นคือช่วงเวลาหลังจากที่รถไฟผ่านไป เธอกรีดร้องและจากนั้นเดินไปที่โทรศัพท์ตำรวจ 12 Angry Men (1957)
I want you to arrange for a telephone man to check all in- and out-going calls.I want you to arrange for a telephone man to check all in-and out-going calls. The Godfather (1972)
You can telephone me.โทรหาฉันได้เลย. Suspiria (1977)
I run a specialized hotel and a telephone service which provides gentlemen with the company of a young lady for a short while.ฉันทำงานด้านโรงแรมพิเศษ และให้บริการโทรศัพท์ บริการท่านสุภาพบุรุษโดยสุภาพสตรี อยู่ในระยะหนึ่ง Clue (1985)
"His father, who lives in Baltimore, notified police after receiving no answer to repeated telephone calls.""พ่อของเขา ซึ่งอาศัยอยู่ที่บัลติมอร์" "แจ้งตำรวจหลังจากโทรไปหาหลายครั้ง แต่ไม่มีคนรับ" Field of Dreams (1989)
I will telephone again. Thank you.ผมจะโทรไปอีกครั้ง ขอบคุณ The Russia House (1990)
- How'd you like to be hung off that telephone pole?เธออยากให้ฉันจับเธอแขวนเสาโทรศัพท์มั้ย? Hocus Pocus (1993)
- [ Telephone Ringing ] - [ Man On Television ] Have you got the ring?- [ เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ ] - [ Man On โทรทัศน์ ] คุณมีแหวน? Pulp Fiction (1994)
The lady you been talking dirty to on the telephone every day last week.ผู้หญิงที่นายคุยเรื่องลามกทางโทรศัพท์ Heat (1995)
Don't refer to our arrangement by telephone or fax, ever.อย่าพูดถึงเรื่องนี้ทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์ The Jackal (1997)
Against the telephone now. Against you, Sir.โทรเดี๋ยวนี้ได้เลยครับท่าน สูงกว่าท่านนะครับ The Red Violin (1998)
Against the telephone now. Against you, Sir.ทางโทรศัพท์ได้เลยครับ สูงกว่าท่านครับ The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
telephone3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
telephoneA few minutes later the telephone rang.
telephoneA midnight telephone call gives us both shock and displeasure.
telephoneAs soon as he sat down, he picked up the telephone.
telephoneAs soon as they return, I will telephone you.
telephoneA telephone call from him is probable tonight.
telephoneA telephone is something you can't do without.
telephoneA telephone recording tells you what time the concert starts.
telephoneBefore long, we'll be able to communicate with each other by T.V. telephone.
telephoneBell invented the telephone.
telephoneBe sure to telephone by Friday, OK?
telephoneBut for telephones, it would be inconvenient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าโทรศัพท์(n) telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai Definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
ทศท.(n) Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทีโอที(n) Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ข่ายโทรศัพท์(n) telephone network, Syn. เครือข่ายโทรศัพท์, Example: การนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงกันผ่านข่ายโทรศัพท์ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ ขึ้น คือ การเรียกใช้โปรแกรมจากระยะไกล
คู่สายโทรศัพท์(n) telephone line, Example: องค์การโทรศัพท์ประกาศเพิ่มคู่สายโทรศัพท์ใหม่จำนวน 100 สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีโทรศัพท์ใช้มากขึ้น, Thai Definition: สายที่ใช้ประกอบการสื่อสารทางโทรศัพท์ 2 เส้น ต่อจากห้องเครื่องชุมสายโทรศัพท์ไปยังบ้านผู้ใช้โทรศัพท์
โทร(v) call, See also: telephone, phone, Syn. โทรศัพท์, ติดต่อ, Example: เธอโทรไปถามโรงพยาบาลหรือยังว่าหมอโรคกระดูกเข้าวันไหน, Thai Definition: ติดต่อสื่อสารถึงบุคคลลอื่นโดยใช้โทรศัพท์, Notes: (ปาก)
สายโทรศัพท์(n) telephone line, Example: สถาปนิกกลุ่มนี้ส่งแบบแปลนถึงกันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์, Count Unit: เส้น, Thai Definition: สายที่โยงถึงกันเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์
โทรศัพท์(n) telephone, See also: phone, Example: หลังจากที่เริ่มมีโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารก็ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ
สมุดโทรศัพท์(n) telephone directory, Syn. สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์, Example: ที่บ้านได้รับแจกสมุดโทรศัพท์เล่มใหม่ทุกปี, Count Unit: เล่ม
ต่อโทรศัพท์(v) call up, See also: telephone, phone, make a telephone call, put through, Syn. โทรศัพท์, Example: เมื่อวานนี้เขานั่งต่อโทรศัพท์ถึงแฟนทั้งวัน, Thai Definition: ติดต่อผู้อื่นโดยใช้โทรศัพท์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรโทรศัพท์[bat thōrasap] (n, exp) EN: phone card  FR: carte de téléphone [ f ]
เบอร์โทรศัพท์[boē thōrasap] (n, exp) EN: telephone number  FR: numéro de téléphone [ m ]
ชุมสายโทรศัพท์[chumsāi thōrasap] (n, exp) EN: telephone exchange ; switched board
หูโทรศัพท์[hū thōrasap] (n) EN: receiver ; telephone receiver  FR: combiné (téléphonique)
การพูดโทรศัพท์[kān phūt thōrasap] (n, exp) EN: telephoning ; phoning ; making a telephone call ; making or receiving a call  FR: communication téléphonique [ f ]
การติดต่อทางโทรศัพท์[kān tittø thāng thōrasap] (n, exp) EN: telephone contact  FR: contact téléphonique [ m ]
ข่ายโทรศัพท์[khāi thōrasap] (n, exp) EN: telephone network  FR: réseau téléphonique [ m ]
เครือข่ายโทรศัพท์[khreūakhāi thōrasap] (n, exp) EN: telephone network
เครื่องชาทย์แบต[khreūang chāt baēt] (n, exp) FR: chargeur de téléphone portable [ m ]
เครื่องโทรศัพท์[khreūang thōrasap] (n) EN: telephone  FR: téléphone [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
telephone
telephoned
telephones
telephone's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
telephone
telephoned
telephones

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电话[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] telephone; phone call #503 [Add to Longdo]
耳机[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ,   /  ] telephone receiver; headphones; earphones #6,370 [Add to Longdo]
电话号码[diàn huà hào mǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ,     /    ] telephone number #11,588 [Add to Longdo]
电话机[diàn huà jī, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ,    /   ] telephone equipment #26,058 [Add to Longdo]
电话线[diàn huà xiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ,   线 /   ] telephone line; telephone wire #30,977 [Add to Longdo]
电话亭[diàn huà tíng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄥˊ,    /   ] telephone booth #35,393 [Add to Longdo]
电话簿[diàn huà bù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ,   簿 /   簿] telephone directory #42,463 [Add to Longdo]
电话网[diàn huà wǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ,    /   ] telephone network #54,841 [Add to Longdo]
拨号盘[bō hào pán, ㄅㄛ ㄏㄠˋ ㄆㄢˊ,    /   ] telephone dial [Add to Longdo]
电话信号[diàn huà xìn hào, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ,     /    ] telephone signal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsprechamt { n } | Fernsprechämter { pl }telephone exchange | telephone exchanges [Add to Longdo]
Fernsprechanschluss { m } | Fernsprechanschlüsse { pl }telephone connection | telephone connections [Add to Longdo]
Fernsprechgebühren { pl }telephone charges [Add to Longdo]
Fernsprechzelle { f } | Fernsprechzellen { pl }telephone kiosk | telephone kiosks [Add to Longdo]
Rufnummer { f }telephone number; call number [Add to Longdo]
Teilnehmerverzeichnis { n } | Teilnehmerverzeichnisse { pl }telephone directory | telephone directories [Add to Longdo]
Telefonanruf { m }; Telefonat { n }telephone call [Add to Longdo]
Telefonanlage { f }telephone switchboard [Add to Longdo]
Telefonanruf { m } | Telefonanrufe { pl }telephone call | telephone calls [Add to Longdo]
Telefonanschlussdose { f }telephone wall jack [Add to Longdo]
Telefonapparat { m } | Telefonapparate { pl }telephone set | telephone sets [Add to Longdo]
Telefonbuch { n }telephone directory; phone book [Add to Longdo]
Telefongesellschaft { f }telephone company; phone company (telco) [Add to Longdo]
Telefongespräch { n } | Telefongespräche { pl }telephone conversation | telephone conversations [Add to Longdo]
Telefonmast { m }telephone pole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
転送[てんそう, tensou] (n, vs) transfer; transmission; (telephone call, e-mail, etc.) forwarding #545 [Add to Longdo]
電話[でんわ, denwa] (n, vs, adj-no) telephone; (P) #1,430 [Add to Longdo]
携帯[けいたい(P);ケイタイ;ケータイ, keitai (P); keitai ; ke-tai] (n, vs, adj-no) (1) something carried (in the hand); handheld; (n) (2) (abbr) (col) (See 携帯電話) mobile telephone; cell phone; (P) #2,350 [Add to Longdo]
開局[かいきょく, kaikyoku] (n, vs) opening of post-office or telephone exchange; (P) #4,231 [Add to Longdo]
コール[ko-ru] (n, vs) (1) (telephone) call; (telephone) ring; (n) (2) shout; call; chant; (3) (abbr) (See コールローン, コールマネー) call loan (e.g. 30-day call); call money; (4) coal; (adj-f) (5) (ksb #4,992 [Add to Longdo]
局番[きょくばん, kyokuban] (n) telephone exchange number; (P) #5,721 [Add to Longdo]
保留[ほりゅう, horyuu] (n, vs) (1) reserve; putting on hold; deferment; (2) hold (e.g. telephone button); pending; (P) #6,701 [Add to Longdo]
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n, vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P) #9,734 [Add to Longdo]
家電[かでん, kaden] (n) (sl) home telephone #10,224 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone [Add to Longdo]
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]
ホームテレホン[ほーむてれほん, ho-muterehon] home telephone [Add to Longdo]
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book) [Add to Longdo]
モジュラー式コンセント[モジュラーしきコンセント, mojura-shiki konsento] (modular) telephone wall jack [Add to Longdo]
モバイル電話[モバイルでんわ, mobairu denwa] mobile telephone [Add to Longdo]
ユニバーサルサービス[ゆにばーさるさーびす, yuniba-sarusa-bisu] universal (telephone) service [Add to Longdo]
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Telephone \Tel"e*phone\, n. [Gr. ? far off + ? sound.] (Physics)
   An instrument for reproducing sounds, especially articulate
   speech, at a distance.
   [1913 Webster]
 
   Note: The ordinary telephone consists essentially of a device
      by which currents of electricity, produced by sounds
      through the agency of certain mechanical devices and
      exactly corresponding in duration and intensity to the
      vibrations of the air which attend them, are
      transmitted to a distant station, and there, acting on
      suitable mechanism, reproduce similar sounds by
      repeating the vibrations. The necessary variations in
      the electrical currents are usually produced by means
      of a microphone attached to a thin diaphragm upon which
      the voice acts, and are intensified by means of an
      induction coil. In the magnetic telephone, or
      magneto-telephone, the diaphragm is of soft iron placed
      close to the pole of a magnet upon which is wound a
      coil of fine wire, and its vibrations produce
      corresponding vibrable currents in the wire by
      induction. The mechanical, or string, telephone is a
      device in which the voice or sound causes vibrations in
      a thin diaphragm, which are directly transmitted along
      a wire or string connecting it to a similar diaphragm
      at the remote station, thus reproducing the sound. It
      does not employ electricity.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Telephone \Tel"e*phone\, v. t.
   To convey or announce by telephone.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 telephone
   n 1: electronic equipment that converts sound into electrical
      signals that can be transmitted over distances and then
      converts received signals back into sounds; "I talked to
      him on the telephone" [syn: {telephone}, {phone},
      {telephone set}]
   2: transmitting speech at a distance [syn: {telephone},
     {telephony}]
   v 1: get or try to get into communication (with someone) by
      telephone; "I tried to call you all night"; "Take two
      aspirin and call me in the morning" [syn: {call},
      {telephone}, {call up}, {phone}, {ring}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top