ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสนทนา

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสนทนา-, *การสนทนา*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conversationsการสนทนาหยั่งเชิง (ทางการทูต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internet Relay Chatการสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์]
Dialogueการสนทนาแลกเปลี่ยน [การจัดการความรู้]
Conversationการสนทนา [TU Subject Heading]
Internet Relay Chatการสนทนาเป็นกลุ่มผ่านอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
chatแชท, การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
chat roomห้องคุย, การสนทนาที่ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของหัวข้อที่สนใจ ซึ่งแบ่งไว้เป็นห้องต่างๆ เพื่อพูดคุยกันระหว่างบุคคลหรือเป็นกลุ่ม การสนทนารูปแบบนี้อำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดเวลาในการสื่อสารข้อความไปยังบุคคลต่างๆ โดยอาจสื่อสารในรูปข้อความ การแบ่งปัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then how do you explain this conversation we're having?งั้นคุณจะอธิบาย การสนทนาของเราว่าคืออะไร Oh, God! (1977)
And now, Hal, if you will excuse us for a moment we wish to have a private conversation.และตอนนี้ฮัลถ้าคุณจะแก้ตัวเรา สำหรับช่วงเวลาที่เราต้องการที่ จะมี การสนทนาส่วนตัว 2010: The Year We Make Contact (1984)
And this conversation is being tape recorded.และการสนทนานี้ ก็ถูกบันทึกเทปไว้หมดแล้ว Clue (1985)
She was in the billiards room listening to our conversation.เธออยู่ในห้องบิลเลียด ฟังการสนทนาของพวกเรา Clue (1985)
The kind of talk that seemed important until you discover girls.การสนทนาแบบว่าดูจะสำคัญ จนกระทั่งคุณได้พบสาวๆ Stand by Me (1986)
I'm open for discussion.ผม เอ่อ! ผมเปิดกว้างกับการสนทนาเสมอ Mannequin (1987)
I'm asking you to keep this conversation just between us.ฉันขอให้คุณเพื่อให้การสนทนาเพียงแค่นี้ระหว่างเรา The Shawshank Redemption (1994)
This will be our... last session.นี่จะเป็น การสนทนาครั้งสุดท้ายของเรา Don Juan DeMarco (1994)
- Elegant conversation- การสนทนาที่เจริญตา James and the Giant Peach (1996)
Incidentaly, it would be best if you'd keep our conversation confidential even for your husband.แต่ขอให้คุณถือการสนทนานี้เป็นความลับนะคะ แม้กับสามีคุณ The Jackal (1997)
This is not a suitable conversation.นี่ไม่ใช่การสนทนาที่เหมาะที่ควร Titanic (1997)
I see. This is what is known as an irrational conversation, isn't it?รู้แล้ว นี่คือการสนทนาที่เรียกกันว่า Bicentennial Man (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสนทนา[n.] (kān sonthanā) EN: talk ; conversation ; causerie   FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f]
การสนทนาที่กร่อยมาก[xp] (kān sonthanā thī krǿi māk) EN: insipid conversation   

English-Thai: Longdo Dictionary
skype(vt) สนทนาด้วยเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นกริยาที่ผันมาจากชื่อโปรแกรม Skype ที่ใช้ในการสนทนา ดังปรากฏใน USA Today (17 ธันวาคม 2004) ว่า "To 'Skype' is to call someone over your computer."

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call[N] การสนทนาทางโทรศัพท์
colloquy[N] การสนทนา (ที่ค่อนข้างเป็นทางการ), Syn. conference, debate
conversation[N] การสนทนา, See also: การพูดคุย, Syn. talk, communication
converse[N] การสนทนา, See also: การพูดคุย, Syn. conversation
dialog[N] การอภิปราย, See also: การสนทนา
dialogue[N] การสนทนา (คำทางการ), See also: การอภิปราย, Syn. dialog
discourse[N] การบรรยายที่เคร่งเครียด, See also: การสนทนา, การปาฐกถา, การกล่าวสุนทรพจน์, Syn. speech, verbalization, address, monoloque
discussion[N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
heart-to-heart[N] การสนทนาอย่างเปิดเผยและเป็นส่วนตัว
interlocution[N] การสนทนา, See also: การพูดคุย, การเจรจา, Syn. conversation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
call-in(คอล'อิน) n. การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อกระจายเสียง adj. เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่กระจายเสียง
causerie(โคซะรี') n. การสนทนา,บทความสั้น ๆ
colloquial(คะโล'เควียล) adj. เกี่ยวกับภาษาสนทนาอย่างสนิทสนมและธรรมดา ๆ ,เกี่ยวกับการสนทนา., See also: colloquialness n. ดูcolloquial
colloquy(คอล'ละควี) n. การสนทนาแลกเปลี่ยน,บทประพันธ์สนทนา, Syn. conference
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
conversable(คันเวอ'ซะเบิล) adj. น่าพูดจาได้,ซึ่งรวมกันที่จุดหรือเส้นเดียวกันได้,เกี่ยวกับการสนทนาที่เหมาะสม., See also: conversableness n. ดูconversable
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
conversational(คอนเวอเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสนทนา,ซึ่งสนทนาได้, Syn. colloquial
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
colloquy(n) การสนทนา,การสนทนาปราศรัย
conversation(n) การสนทนา,การปฏิสันถาร,การติดต่อ,การพูดคุยกัน
dialogue(n) บทสนทนา,การสนทนา
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
speak(n) การสนทนา,การพูด,การเจรจา,การตรัส
talk(n) การพูด,การสนทนา,การเจรจา,ปาฐกถา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive

German-Thai: Longdo Dictionary
Gespräch(n) |das, pl. Gespräche| การสนทนา
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เช่น ein Gespräch steuern ควบคุมการสนทนา
Telefongespräch[เท-เล-โฟน-เก-ฉะ-เปรค] (n) |das, pl. Telefongespräche| การสนทนาทางโทรศัพท์

French-Thai: Longdo Dictionary
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top