Search result for

coil

(109 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coil-, *coil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coil[N] ขด (เชือกหรือสายยาง), See also: สิ่งที่เป็นม้วนหรือขด, Syn. ring, winding, spiral, helix, whorl, loop, twine, twist, curl, roll, scroll
coil[VI] ขดเป็นวง, Syn. spiral, roll, loop, twine, entwine, convulate, lap, Ant. straighten, unwind, ravel
coil[N] ขดลวดซึ่งกระแสไฟไหลผ่าน, See also: ขดลวดเหนี่ยวนำ, Syn. winding
coil[VT] ม้วน, See also: ทำให้ม้วน, ทำให้ขด, ทำให้เป็นม้วนหรือขด, Syn. spiral, roll, loop, twine, entwine, convulate, lap, bolt, crimp;, Ant. straighten, unwind, ravel
coil[N] ความลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, Syn. trouble, bustle, ado, turmoil
coil[N] ความวุ่นวายเอะอะ, Syn. commotion, tumult
coil up[PHRV] นอนขดตัวอยู่, See also: นอนม้วนตัวอยู่
coil up[PHRV] ม้วนเชือกไว้ในมือ (การแล่นเรือ), See also: จับเชือกขดเป็นวง
coil down[PHRV] ม้วนเชือกผูกเรือ (การแล่นเรือ)
coil round[PHRV] หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง), See also: ขดรอบ, ม้วนรอบ, Syn. twist around, wind around, wreathe around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coil(คอยลฺ) {coiled,coiling,coils} v. ขด,ม้วน,ขดเป็นวง,เคลื่อนเป็นวง n. ขดลวด,ม้วน,วง
coil springn. ขดลวดสปริง
recoil(รีคอยล์') vi.,n. (การ) ถอยหลัง,ล่าถอย,หดตัว,ระยะสะท้อนกลับของปืน,แรงสะท้อนกลับมาของปืน, See also: recoilingly adv., Syn. withdraw,finch
uncoil(อัน'คอยลฺ') vt.,vi. แก้ออก,คลี่ออก,เปิดเผย,ม้วนออก,กางออก,ขยายออก

English-Thai: Nontri Dictionary
coil(n) ขดลวด,ห่วงคุมกำเนิด
coil(vt) ม้วน,ขด,เป็นวง,งอ
recoil(vi) ถอยกลับ,ครั่นคร้าม,ขนลุก,หดตัว,ขยะแขยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coilห่วงอนามัยแบบขด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coil๑. คอยล์, ท่อขอ๒. ขดลวด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil bypass factorแฟกเตอร์ลมเลี่ยงผ่านคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil circuitingการจัดวงจรในคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil depthความลึกคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil face area; face area of coilพื้นที่หน้าคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil heightความสูงคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil ignitionการจุดระเบิดด้วยคอยล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
coil ignitionการจุดระเบิดด้วยคอยล์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coil performanceสมรรถนะคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coilท่อขด,คอล์ย [การแพทย์]
Coil Position, Randomเรียงตัวในลักษณะเป็นขดลวด [การแพทย์]
Coil Springลักษณะขดลวดสปริง [การแพทย์]
Coil, Randomขดรูปร่างไม่จำกัด [การแพทย์]
Coiledขมวดม้วน,ขดตัวไปมา [การแพทย์]
Coiled Hyphaeพันกันเป็นขดคล้ายสปริง [การแพทย์]
Coiled Spring Patternลักษณะคล้ายลวดสปริง [การแพทย์]
Coilingขดตัว,การขดตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I cut off one coil.ฉันตัดออกไปข้อนึง Public Enemies (2009)
Bro, you're a tense coil of stressed-out negativity.น้องชาย, ปฏิเสธมากๆระวังจะเป็น โรคเครียดนะ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
We'll be using the wheel now. This is the coiling method.What I've just shown you is the watering procedure and what you are doing is the coiling procedure. Episode #1.18 (2009)
Or else you'll just bust the coil again.หรือว่าคุณจะ ทำมันแตกอีกครั้ง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
E coils primarily spread through fecal material.การแพร่กระจายแรกเริ่มของอีควอไลน์ อาจมาจากอุจจาระก็ได้ Bad Seed (2009)
"Wre joineby loenr coil.เราร่วมในวงล้อมแห่งรัก The Bones on the Blue Line (2010)
Then Dr. Persinger activates a magnetic coil sitting over the right side of her brain.เข้าไปในห้องที่ปิดสนิทด้วยแสงไม่มี ทีมวิจัยจะตรวจสอบการทำงาน ของสมองคลื่นของเธอ Is There a Creator? (2010)
I got to finish my Tesla coil project if I want to graduate.ต้องทำโปรเจ็คเครื่องสร้างประจุไฟฟ้าให้เสร็จว่ะ ไม่งั้นไม่จบ The Sorcerer's Apprentice (2010)
What's wrong with your Tesla coil? It seems to be firing on its own.เครื่องสร้างประจุไฟฟ้าของนายเป็นอะไรน่ะ อยู่ๆก็ยิงออกมาเอง The Sorcerer's Apprentice (2010)
- Tesla coils.- เครื่องสร้างประจุัไฟฟ้า The Sorcerer's Apprentice (2010)
The coils are firing at such a high frequency that the sparks literally create soundwaves as they fly through the air.ก็ขดลวดจะปล่อยพลังงานออกมาในความถี่ที่สูงมาก จนประจุไฟฟ้าสามารถสร้างคลื่นเสียงผ่านอากาศได้ The Sorcerer's Apprentice (2010)
These coils are my life.ขดลวดพวกนี้คือชีวิตฉัน The Sorcerer's Apprentice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coilHer hair hung in neat coils.
coilWhen a coil is moved near to a wire with current flowing in it current flows in the coil as well.
coilThe snake coils itself up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขดงอ[V] coil, See also: wind, spiral, twine, twist, Syn. งอ, คู้, Ant. เหยียด, ตรง, Example: สมองเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อสีเทาออกชมพูขดงออยู่ภายในกะโหลกศีรษะ
คอยล์[N] coil, See also: ignition coil, Example: ช่างคนที่สองจัดการเช็ดสายไฟ ลองสายไฟพักหนึ่ง เขาก็บอกว่าคอยล์ไม่มีไฟเลย ดังนั้นเขาจึงจัดการเปลี่ยนคอยล์, Thai definition: อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงต่ำจากแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้าแรงสูง เพื่อก่อให้เกิดประกายไฟฟ้าที่เขี้ยวหัวเทียน, Notes: (อังกฤษ)
พัน[V] bind, See also: coil, Syn. ม้วน, วน, Example: นายท้ายพันเชือกไว้รอบหลักที่หัวเรือ, Thai definition: วงรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสาย หรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น, วัดโดยรอบ
การขมวดผม[N] coiling, See also: rolling, curling one' s hair up into a knot, Syn. การกระหมวดผม, Example: นักบวชพราหมณ์มักทำการขมวดผม, Thai definition: การบิดม้วนผมแล้วขอดให้เป็นปม
ขด[N] coil, See also: ring, circle, loop, curl, Syn. ม้วน, Example: รถหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของขดลวดทองแดงหรือสารเรืองแสง, Count unit: ขด, Thai definition: สิ่งที่เป็นวงๆ
ขด[V] coil, See also: be curled up, twist, bend, roll into a coil, whirl, wind, Syn. ม้วน, วง, ขด, Example: กิ้งกือจะขดเป็นวงเมื่อมีใครเอาไม้ไปแหย่, Thai definition: ม้วนตัวเป็นวงๆ
ขด[CLAS] coil, See also: ring, Example: พ่อซื้อลวดมา 2 ขดเพื่อทำราวตามผ้า, Count unit: ขด, Thai definition: ลักษณะนามเรียกสิ่งของที่เป็นวงๆ เช่นนั้น
ขดลวด[N] coil, See also: spiral, coil of wire, Example: กระแทกหรือการเคลื่อนไหวได้จากการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า, Count unit: ขด
ขนด[N] coil, See also: twisted portion, curled portion, Example: องค์พระปฏิมากรประทับนั่งสมาธิบนขนดนาค 5 ชั้นโดยมีเส้นนูนหนารอบองค์พระทั้งหมด, Thai definition: โคนหางงู
ลาน[N] spring, See also: coil, Example: นาฬิกาไม่เดินเพราะลานขาด, Thai definition: เหล็กแบนที่ม้วนไว้แล้วคลายตัวออก เกิดกำลังดันให้ตัวจักรหมุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound   FR: rebondir
ขนมไส้ไก่[n. exp.] (khanom saikai) EN: coil-shaped pastry with a chicken filling   
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid   FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
คอยล์[n.] (khøi) EN: coil ; ignition coil   
ขด[n.] (khot) EN: coil ; ring ; circle ; loop ; curl   FR: bobine [m]
ขด[n.] (khot) EN: [classifier : coils of something (wire, rope ...), rings]   FR: [classificateur : rouleaux (fil métallique, corde ...)]
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind   FR: bobiner ; enrouler
ขดลวด[n.] (khotlūat) EN: coil ; spiral ; coil of wire   
ขดงอ[n.] (khot-ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist   
เกล้า[v.] (klāo) EN: wear hair in a bun or coil ; gather hair up ; dress a tuft of hair ; tie up hair in a bun   

CMU English Pronouncing Dictionary
COIL    K OY1 L
COILE    K OY1 L
COILS    K OY1 L Z
COILED    K OY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coil    (v) (k oi1 l)
coils    (v) (k oi1 l z)
coiled    (v) (k oi1 l d)
coiling    (v) (k oi1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandbeschichten {n}; Bandbeschichtung {f}coil coating [Add to Longdo]
Bandwiege {f}coil cradle [Add to Longdo]
Drahtbund {n}; Drahtrolle {f}coil of wire; ring of wire [Add to Longdo]
Federbandkupplung {f}coil clutch [Add to Longdo]
Schraubenfeder {f}; Spiralfeder {f}coil spring [Add to Longdo]
Spiralfeder {f}coil spring [Add to Longdo]
Spulantrieb {m}coil drive [Add to Longdo]
Wickeldurchmesser {m}coil diameter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
たじたじ[, tajitaji] (adv,n) (on-mim) overwhelmed; recoiling; cringing [Add to Longdo]
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
アーマチュアコイル[, a-machuakoiru] (n) armature coil [Add to Longdo]
イグニッションコイル[, igunisshonkoiru] (n) ignition coil [Add to Longdo]
インダクションコイル[, indakushonkoiru] (n) induction coil [Add to Longdo]
コイル[, koiru] (n) coil; (P) [Add to Longdo]
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils) [Add to Longdo]
コイルスプリング[, koirusupuringu] (n) coil spring [Add to Longdo]
コイルボビン[, koirubobin] (n) coil bobbin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, / ] coil; to roll [Add to Longdo]
盘曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, / ] coiled; entwined; tortuous [Add to Longdo]
盘头[pán tóu, ㄆㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] coiled hair; bun (hairstyle); to interrogate [Add to Longdo]
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent [Add to Longdo]
绕组[rào zǔ, ㄖㄠˋ ㄗㄨˇ, / ] coil (in electric motor or transformer) [Add to Longdo]
蟠曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, ] coiled; entwined; tortuous [Add to Longdo]
避孕环[bì yùn huán, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] coil; contraceptive coil; intrauterine device [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] Coilia nasus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coil \Coil\ (koil), v. t. [imp. & p. p. {Coiled} (koild); p. pr.
   & vb. n. {Coiling}.] [OF. coillir, F. cueillir, to collect,
   gather together, L. coligere; col- + legere to gather. See
   {Legend}, and cf. {Cull}, v. t., {Collect}.]
   1. To wind cylindrically or spirally; as, to coil a rope when
    not in use; the snake coiled itself before springing.
    [1913 Webster]
 
   2. To encircle and hold with, or as with, coils. [Obs. or R.]
    --T. Edwards.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coil \Coil\, v. i.
   To wind itself cylindrically or spirally; to form a coil; to
   wind; -- often with about or around.
   [1913 Webster]
 
      You can see his flery serpents . . .
      Coiting, playing in the water.      --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coil \Coil\, n.
   1. A ring, series of rings, or spiral, into which a rope, or
    other like thing, is wound.
    [1913 Webster]
 
       The wild grapevines that twisted their coils from
       trec to tree.             --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Entanglement; toil; mesh; perplexity.
    [1913 Webster]
 
   3. A series of connected pipes in rows or layers, as in a
    steam heating apparatus.
    [1913 Webster]
 
   {Induction coil}. (Elec.) See under {Induction}.
 
   {Ruhmkorff's coil} (Elec.), an induction coil, sometimes so
    called from Ruhmkorff, a prominent manufacturer of the
    apparatus.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coil \Coil\, n. [Of Celtic origin; cf. Gael. goil fume, rage.]
   A noise, tumult, bustle, or confusion. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coil
   n 1: a structure consisting of something wound in a continuous
      series of loops; "a coil of rope" [syn: {coil}, {spiral},
      {volute}, {whorl}, {helix}]
   2: a round shape formed by a series of concentric circles (as
     formed by leaves or flower petals) [syn: {coil}, {whorl},
     {roll}, {curl}, {curlicue}, {ringlet}, {gyre}, {scroll}]
   3: a transformer that supplies high voltage to spark plugs in a
     gasoline engine
   4: a contraceptive device placed inside a woman's womb
   5: tubing that is wound in a spiral
   6: reactor consisting of a spiral of insulated wire that
     introduces inductance into a circuit
   v 1: to wind or move in a spiral course; "the muscles and nerves
      of his fine drawn body were coiling for action"; "black
      smoke coiling up into the sky"; "the young people gyrated
      on the dance floor" [syn: {gyrate}, {spiral}, {coil}]
   2: make without a potter's wheel; "This famous potter hand-
     builds all of her vessels" [syn: {handbuild}, {hand-build},
     {coil}]
   3: wind around something in coils or loops [syn: {coil}, {loop},
     {curl}] [ant: {uncoil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top