ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

straighten

S T R EY1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -straighten-, *straighten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
straighten(vt) ทำให้ตรง, Syn. align, rectify, set right
straighten(vi) กลายเป็นตรง
straighten up(phrv) ยืดตัวขึ้น
straighten out(phrv) ทำให้ตรงขึ้น, See also: ยืดให้ตรง
straighten out(phrv) ทำให้กระจ่าง, See also: ทำให้เข้าใจมากขึ้น, Syn. sort out
straighten out(phrv) ทำให้ประพฤติถูกต้อง, Syn. sort out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
straighten(สเทรท'เทิน) vt.,vi. ทำให้ตรง,กลายเป็นตรง,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดี,กลายเป็นดี. -straightener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
straighten(vt) ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้ตรง,ทำให้เรียบร้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
straighten up(vt) กลับตัว (เป็นคนดี)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm glad you came. I hope we can straighten everything out.ฉันดีใจที่คุณมา ผมหวังว่าเราสามารถยืดทุกอย่างออก The Godfather (1972)
I want to straighten everything out. I don't want my father bothered again.ผมต้องการที่จะตรงทุกอย่างออก ฉันไม่ต้องการพ่อของฉันใส่ใจอีกครั้ง The Godfather (1972)
We had an argument, so I had to straighten him out.We had an argument, so I had to straighten him out. The Godfather (1972)
He says we can straighten out any of our problems.He says we can straighten out any of our problems. The Godfather (1972)
I think I better straighten myself out.ฉันปล่อยตัวเองให้หลุดมาดีกว่า Blazing Saddles (1974)
Over here! I thought I'd straighten up a little.อยู่นี่ ผมอยากจะเก็บกวาดหน่อย Oh, God! (1977)
Striker, lift your nose. Straighten your wings.สไตรค์เกอร์ เชิดหัวขึ้น กางปีกออก Airplane! (1980)
I'll straighten them out, tout de suite.เค้าจะจัดการเคลียร์ให้ตัวเองเอง... Mannequin (1987)
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่? Akira (1988)
He'd straighten this out.เขาอาจจัดการให้ได้ Casualties of War (1989)
I had to straighten out her boss a little bit.ผมเลยสั่งสอนหัวหน้าเธอนิดหน่อย Goodfellas (1990)
This is no good. You gotta straighten this thing out.เริ่มไม่ดีแล้วนะ นายต้องจัดการเรื่องนี้ Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
straightenI can't straighten out my back.
straightenI'd like to have her teeth straightened.
straightenI want you to straighten the environment a little more.
straightenI would like to have my teeth straightened.
straightenLet's straighten out the desk.
straightenStraighten up.
straightenThe tree said, straightening herself up as much as she could.
straightenWe will try to correct it in order to straighten out our finances.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัด(v) bend, See also: straighten, flex, bend, Syn. งอ, ทำให้คด, ทำให้ตรง, Example: พ่อดัดต้นไม้ให้เป็นรูปนก, Thai Definition: ทำให้คดหรือตรงตามประสงค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัด[dat] (v) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit  FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
จัด[jat] (v) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage  FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
เหยียด[yīet] (v) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink  FR: étendre ; déployer

CMU English Pronouncing Dictionary
STRAIGHTEN S T R EY1 T AH0 N
STRAIGHTENS S T R EY1 T AH0 N Z
STRAIGHTENED S T R EY1 T AH0 N D
STRAIGHTENING S T R EY1 T AH0 N IH0 NG
STRAIGHTENING S T R EY1 T N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
straighten (v) strˈɛɪtn (s t r ei1 t n)
straightens (v) strˈɛɪtnz (s t r ei1 t n z)
straightened (v) strˈɛɪtnd (s t r ei1 t n d)
straightening (v) strˈɛɪtnɪŋ (s t r ei1 t n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弄直[nòng zhí, ㄋㄨㄥˋ ㄓˊ, ] straighten [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entzerrt {adj}straighten out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
矯める[ためる, tameru] (v1,vt) (1) to straighten; to correct; to cure; (2) to falsify [Add to Longdo]
矯角殺牛[きょうかくさつぎゅう, kyoukakusatsugyuu] (exp) trying to straighten the horns of a bull, and killing it in the process; trying to correct a small defect and ruining the whole thing; The cure is worse than the disease [Add to Longdo]
襟を正す[えりをただす, eriwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself; to straighten one's clothes and one's posture; to adopt a more serious attitude [Add to Longdo]
後仕舞[あとじまい, atojimai] (n) settlement; winding or straightening up [Add to Longdo]
姿勢を正す[しせいをただす, shiseiwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself [Add to Longdo]
枝を矯める[えだをためる, edawotameru] (exp,v1) to straighten a branch [Add to Longdo]
縮毛矯正[しゅくもうきょうせい, shukumoukyousei] (n,vs) hair straightening [Add to Longdo]
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]
整容[せいよう, seiyou] (n,vs) straighten one's posture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straighten \Straight"en\, v. t. [imp. & p. p. {Straighted}; p.
   pr. & vb. n. {Straighting}.]
   1. To make straight; to reduce from a crooked to a straight
    form.
    [1913 Webster]
 
   2. To make right or correct; to reduce to order; as, to
    straighten one's affairs; to straighten an account.
    [1913 Webster]
 
   {To straighten one's face}, to cease laughing or smiling,
    etc., and compose one's features.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straighten \Straight"en\, v. t.
   A variant of {Straiten}. [Obs. or R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 straighten
   v 1: straighten up or out; make straight [syn: {straighten},
      {unbend}] [ant: {bend}, {flex}]
   2: make straight [syn: {straighten}, {straighten out}]
   3: get up from a sitting or slouching position; "The students
     straightened when the teacher entered"
   4: put (things or places) in order; "Tidy up your room!" [syn:
     {tidy}, {tidy up}, {clean up}, {neaten}, {straighten},
     {straighten out}, {square away}]
   5: straighten by unrolling; "roll out the big map" [syn: {roll
     out}, {straighten}]
   6: make straight or straighter; "Straighten this post";
     "straighten hair"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top