Search result for

ravel

(73 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ravel-, *ravel*
English-Thai: Longdo Dictionary
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, S. take little baggage, be relatively free of responsibilities or deep thoughts, ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ravel[VI] ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน, Syn. untwist, untangle
ravel[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้พัวพัน, Syn. untwist, untangle
raveling[N] การพันกันยุ่ง
ravel out[PHRV] คลายออก, See also: แก้ปมออก, ปลดออก
ravelling[N] การพันกันยุ่ง
ravelment[N] ความยุ่งเหยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ravel(แรฟ'เวิล) vt. แก้เชือกออก,คลายออก,แย่งชิง n. ความยุ่งเหยิง,ความซับซ้อน, See also: raveler,raveller n. ravelly adj., Syn. fray,separate,loosen
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
gravel walkถนนโรยกรวด
gravel-voiced(แกรฟ'วะลี่) adj. เสียงแหบ
gravelly(แกรฟ'วะลี) adj. คล้ายก้อนกรวด, (เสียง) แหบ
travel(แทรฟ'เวิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,เดินทางด้วยเท้า,เคลื่อนย้าย,ไปมาหาสู่ไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อน,ส่ง,ถ่ายทอด,เรื่องราวการเดินทาง,ระยะเลื่อนของเครื่องจักร, Syn. journey,wander,proceed,pass,touring,tour,voyage
travel agencyn. สำนักงานท่องเที่ยว (จัดซื้อตั๋วจองโรงแรมและอื่น ๆ), Syn. travel bureau
travel agentn. ตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว
traveler(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้
traveller(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้

English-Thai: Nontri Dictionary
ravel(vi) คลาย,ปลดออก,ขาด
ravel(vt) แก้,ฉีก,คลี่คลาย
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
caravel(n) เรือเล็ก
gravel(n) กรวดทราย,ลูกรัง,ก้อนนิ่ว
gravel(vt) ราดด้วยกรวดทราย,โรยกรวด,ปูลูกรัง
travel(n) การเดินทาง,การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,ทางเลื่อน
travel(vt) เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,ถ่ายทอด
traveler(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
traveller(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ravel's Bolero, and Schumann's "Spring" Symphony... all by tomorrow.Bolero ของ Ravel ซิมโฟนีฤดูใบไม้ผลิของชูมานน์ พรุ่งนี้ทั้งหมด Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Ravel's Bolero. Originally written as a ballet.โบเลโร่ของราเวล เดิมทีเขียนไว้เพื่อการเต้นบัลเลต์ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The composer of that pavane, Ravel, eventually suffered from a damaged memory.นักประพันธ์เพลงอย่าง Pavane , Ravel ตอนท้ายพวกเขาทรมานจากการสูญเสียความทรงจำ Episode #1.5 (2009)
Ravel.ราเวล... Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Ravel's Piano Concerto... in G.เปียโน คอนแชร์โต ของราเวล.. G เมเจอร์ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Ravel's Piano Concerto in G Major.เปียโน คอนแชร์โต ของราเวล G เมเจอร์ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
You and Nodame can perform Ravel with us and the Rising Star Orchestra.คุณกับโนดาเมะจะได้แสดงคู่กันกับวงไรซ์ซิ่งสตาร์ออเครสตร้าของพวกเรา Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Chiaki's playing Ravel's concerto with Rui.จิอากิจะแสดงราเวลคอนแชร์โต้กับรุยน่ะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Ravel's concerto. He's meeting with Rui about it tomorrow.ราเวลคอนแชร์โต้ เขาจะแสดงกับรุยในวันพรุ่งนี้ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Ravel's piano concerto.ราเวล เปียโนคอนแชร์โต้ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Ravel's Piano Concerto in G.ราเวล เปียโนคอนแชร์โต้ จีเมเจอร์ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
The Palazzo Sasso in Ravello.พลาสโซ่ ซาดโซ ที่เมืองราเวลโล่ Taking Account (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thūa) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau   FR: agence de voyages [f]
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnthāng) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.)   FR: chèque de voyage [m]
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng klai) EN: take a trip ; travel ; journey   FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เอเย่นต์ท่องเที่ยว[n. exp.] (ēyēn thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f]
ไฟแดง[n. exp.] (fai daēng) EN: red light ; travel light   FR: feu rouge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAVEL    R AE1 V AH0 L
RAVEL    R AH0 V EH1 L
RAVELO    R AA0 V EH1 L OW0
RAVEL'S    R AH0 V EH1 L Z
RAVELED    R AE1 V AH0 L D
RAVELING    R AE1 V AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ravel    (v) (r a1 v @ l)
ravels    (v) (r a1 v @ l z)
ravelled    (v) (r a1 v @ l d)
ravelling    (v) (r a1 v @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers) [Add to Longdo]
キャラベル[, kyaraberu] (n) caravel [Add to Longdo]
グラベル[, guraberu] (n) gravel [Add to Longdo]
スペーストラベル[, supe-sutoraberu] (n) space travel [Add to Longdo]
タイムトラベル[, taimutoraberu] (n) time travel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラベルスター[とらべるすたー, toraberusuta-] Travelstar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ravel \Rav"el\, v. i.
   1. To become untwisted or unwoven; to be disentangled; to be
    relieved of intricacy.
    [1913 Webster]
 
   2. To fall into perplexity and confusion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Till, by their own perplexities involved,
       They ravel more, still less resolved. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To make investigation or search, as by picking out the
    threads of a woven pattern. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The humor of raveling into all these mystical or
       entangled matters.          --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ravel \Rav"el\ (r[a^]v"'l), v. t. [imp. & p. p. {Raveled} (-'ld)
   or {Ravelled}; p. pr. & vb. n. {Raveling} or {Ravelling}.]
   [OD. ravelen, D. rafelen, akin to LG. rebeln, rebbeln,
   reffeln.]
   1. To separate or undo the texture of; to unravel; to take
    apart; to untwist; to unweave or unknit; -- often followed
    by out; as, to ravel a twist; to ravel out a stocking.
    [1913 Webster]
 
       Sleep, that knits up the raveled sleave of care.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To undo the intricacies of; to disentangle.
    [1913 Webster]
 
   3. To pull apart, as the threads of a texture, and let them
    fall into a tangled mass; hence, to entangle; to make
    intricate; to involve.
    [1913 Webster]
 
       What glory's due to him that could divide
       Such raveled interests? has the knot untied?
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
       The faith of very many men seems a duty so weak and
       indifferent, is so often untwisted by violence, or
       raveled and entangled in weak discourses! --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ravel
   n 1: French composer and exponent of Impressionism (1875-1937)
      [syn: {Ravel}, {Maurice Ravel}]
   2: a row of unravelled stitches; "she got a run in her stocking"
     [syn: {run}, {ladder}, {ravel}]
   v 1: disentangle; "can you unravel the mystery?" [syn: {ravel},
      {unravel}, {ravel out}] [ant: {knot}, {ravel}, {tangle}]
   2: tangle or complicate; "a ravelled story" [syn: {ravel},
     {tangle}, {knot}] [ant: {ravel}, {ravel out}, {unknot},
     {unpick}, {unravel}, {unscramble}, {untangle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top